Jūs atrodaties šeit

LIFE-IP LatViaNature

Projekts: Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija / Optimising the Governance and Management of the Natura 2000 Protected Areas Network in Latvia

Saīsinātais nosaukums: LIFE-IP LatViaNature

Programma: LIFE

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2020.-31.12.2028.

Vadošais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta partneri:

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • Latvijas Universitāte
 • Daugavpils Universitāte
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Vidzemes Augstskola
 • Latvijas valsts meži
 • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
 • Latvijas Dabas fonds
 • Pasaules Dabas Fonds

Projekta mērķis: Izstrādāt inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību plānu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā.

Tiešie mērķi:

 • Uzlabot biotopu un sugu aizsardzības statusu;
 • Uzlabot Natura 2000 tīkla efektivitāti;
 • Uzlabot dabas pārvaldības plānošanas sistēmu, padarot to elastīgāku un efektīvāku;
 • Izstrādāt efektīvus un motivējošus mehānismus, lai atbalstītu dabas aizsardzību privātās zemēs;
 • Izstrādāt efektīvu sistēmu invazīvu svešzemju sugu kontrolei un pārvaldībai;
 • Izveidot modernu, centralizētu datu portālu dabas aizsardzības nozarei;
 • Stiprināt ieinteresēto personu, tostarp valsts iestāžu, kapacitāti un uzlabot sadarbību starp valsts, nevalstiskajiem sektoriem un zinātniskajām institūcijām;
 • Veicināt ieinteresēto personu iesaisti un konkrētu mērķa grupu, īpaši privāto zemes īpašnieku, izpratni par dabas aizsardzību;
 • Palielināt sabiedrības izpratni par dabas aizsardzības jautājumiem un palielināt viņu zināšanas un brīvprātīgu iesaistīšanos bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Paredzamie rezultāti:

 • Projekta darbības laikā izstrādātie biotopu un sugu datu analīzes rezultāti būs pieejami teritorijas apsaimniekošanas plāniem. Paredzams, ka īstermiņā ar projektā iegūtajiem datiem tiks izstrādāti / atbalstīti vismaz 15 teritorijas apsaimniekošanas plāni. Datu analīzes rezultāti tiks izmantoti arī sinerģijas veidošanā ar citiem pētniecības projektiem. Paredzams, ka vismaz 10 nacionālie un starptautiskie projekti / iestādes pārņems un turpinās izstrādāt projekta rezultātus.
 • Izstrādātas uzraudzības metodes mežu un zālāju apsaimniekošanas efektivitātes novērtēšanai. Metožu kopums nodrošinās ekspertu līmeņa metodes un pamata līmeņa metodes neprofesionāļiem, lai novērtētu atjaunošanas rezultātus. Tas padarīs rezultātus salīdzināmus valsts līmenī un ietaupīs ierobežoto finansējumu uz ekspertu resursu rēķina, kuri tiek ieguldīti katru reizi, lai izstrādātu īpašu metožu kopumu katram atsevišķam projektam. Apmācot dabas aizsardzības ekspertus, tiks veicināta projekta ietvaros izstrādāto vienoto standarta metožu turpmāka izmantošana.
 • Izstrādāti 59 biotopu rīcības plāni ES nozīmes sauszemes un saldūdens biotopu tipiem. Tie būs valsts līmeņa dokumenti, kas paskaidros, pamatos un noteiks prioritātes biotopu aizsardzības statusa uzlabošanai valsts līmenī nepieciešamajās darbībās.
 • Izstrādāts skaidrs regulējums, lai uzlabotu Natura 2000 teritorijas pārvaldības plānošanas sistēmu. Projekta rezultātā tiks uzlabots teritorijas apsaimniekošanas plānošanas process, padarot procesu efektīvāku, nodrošinot labāku sugu un biotopu aizsardzības statusu, un elastīgāku, samazinot plāna izstrādes izmaksas un padarot to lietotājam draudzīgāku.
 • Izveidots saskaņots aizsargājamo dabas teritoriju tīkls (Natura 2000 tīkls) Latvijā. Nodrošināta virkne instrumentu, piemēram, uzlaboti kompensācijas mehānismi, izveidota pārvaldības sistēma, kas balstīta uz brīvprātīgu iesaistīšanos, izveidota zālāju produktu marķēšanas shēma, veicināta paraugprakses demonstrēšana - risinājumi, kuru galvenais mērķis ir atbalstīt bioloģisko daudzveidību Latvijā.
 • Palielināta ES nozīmes dabisko zālāju biotopu platība līdz 625 ha izmēģinājumu vietās, kas panākta, brīvprātīgi iesaistoties, uz rezultātiem balstītā izmēģinājuma programmā.
 • Apzinātas jaunas meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas metodes Latvijā.
 • Uzlabota invazīvo svešzemju sugu pārvaldība, novēršana, apsaimniekošana un uzraudzība. Veicināta invazīvo sugu atpazīstamība ieinteresēto personu un sabiedrības vidū, lai sāktu izskaušanas pasākumus plašākā mērogā.
 • Attīstītas bioloģiskās daudzveidības demonstrējumu teritorijas botāniskajā dārzā, lai atbalstītu bioloģisko daudzveidību, nodrošinot ne tikai demonstrēšanu un zināšanu izplatīšanu, bet arī konkrētu rīcību, izveidojot zālāju modeļa teritoriju pilsētvidē, kur ikviens - ikdienas apmeklētājs vai īpašas fokusa grupas, kas uzaicinātas uz demonstrācijas pasākumiem - var sekot līdzi izmaiņām ekosistēmas paraugā, iedvesmojot un nododot iegūto pieredzi citās līdzīgās jomās.
 • Izveidots mūsdienīgs, daudzfunkcionāls valsts datu portāls dabas aizsardzības nozarei, kas ir labi integrēts ar citām attiecīgajām nozarēm. Portāls atvieglos ikdienas administrēšanu, uzraudzību, lauku uzskaiti, plānošanu, starpnozaru sadarbību. Dati būs brīvi pieejami, sistēma nodrošinās iespējas datu analīzei un integrēs uz attālās uzrādes balstītas metodes. Sistēma tiks izstrādāta ekspertu un pamata līmenim, lai tā būtu piemērojama ne tikai profesionāļiem, bet arī zemes īpašniekiem un citiem neprofesionāļiem ĢIS jomā.
 • Izveidots sistemātisks pārskats par projekta kopējo ietekmi uz Prioritārās rīcības programmas (PAF) ieviešanu un par projekta sociālekonomiskās ietekmes novērtējumu. Monitoringa darbības sniegs uz rezultātiem balstītas, brīvprātīgas meža un zālāju biotopu apsaimniekošanas darbības, kā arī meža biotopu atjaunošanas efektivitātes novērtējumu.

Projekta kopējais finansējums: 511 827 EUR,

LLKC finansējums: 51 183 EUR,

ES LIFE programmas finansējums: 307 096  EUR,

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums: 153 548 EUR.


Papildinformācija:

Plašākai informācijai par projektu sazinieties ar LLKC Projektu un attīstības daļas projektu vadītāju Nelliju Tinusu (nellija.tinusa@llkc.lv) vai MKPC projektu vadītāju Janu Alksnīti (jana.alksnite@mkpc.llkc.lv).

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE 19 IPE/LV/ 000010 LIFE IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.