Jūs atrodaties šeit

Kas ir aktīvais lauksaimnieks?

Augkopība
Lauku attīstība
Lopkopība

No 1. janvāra spēkā stājies jaunais ES kopējās lauksaimniecības politikas Latvijas Stratēģiskais plāns, kas paredz virkni būtisku izmaiņu atbalsta maksājumos. Lai iepazīstinātu ar būtiskajām izmaiņām atbalsta nosacījumos, uzsākam rakstu sēriju, kurā LLKC eksperti skaidros nosacījumu nianses.

Šoreiz – par aktīvā lauksaimnieka statusu, jo tikai izpildot vienu no kritērijiem, var pretendēt uz kādu no atbalsta veidiem.

Aktīvā lauksaimnieka kritēriju izpilde neattiecas uz personām, kuras iepriekšējā gadā tiešajos maksājumos saņēma ne vairāk kā 500 eiro (t. sk. mazo lauksaimnieku shēmas saņēmēji).

Aktīvs lauksaimnieks ir persona, kura veic vismaz vienu no šādām minimālām lauksaimniecības darbībām (kritērijiem):

1) Lauksaimniecības dzīvnieki reģistrēti LDC – vismaz 1 liellopu vienība (saīsinājumā – LV);

Nosacīto liellopu vienību noteikšanai piemērojamie koeficienti noteikti 11.1 pielikumā Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126. https://likumi.lv/ta/id/273050-tieso-maksajumu-pieskirsanas-kartiba-lauksaimniekiem

Piemēram: bullis, govs un cits liellops, kas vecāks par 24 mēn., un zirgu dzimtas dzīvnieks, kas vecāks par 6 mēn. atbilst 1 LV, bet aitas un kazas atbilst 0,15 LV.

Ja saimniecībā ir aitas, tad, lai atbilstu aktīvā lauksaimnieka statusam, nepieciešamas 7 aitas (1/0,15=6,6 LV).

2) Saimniecība ir iekļauta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā http://registri.vaad.gov.lv/reg/integretie.aspx

Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā jāreģistrējas, ja persona vēlas:
- saņemt valsts un ES atbalsta maksājumus par izaudzētajiem lauksaimniecības produktiem (dārzeņiem, kartupeļiem, augļu koku un ogulāju produkciju),
un/vai
- produktu marķējumā iekļaut nacionālās pārtikas shēmas norādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām (piemēram, “Zaļā karotīte”),
un/vai
- piedalīties programmā “Piens un augļi skolai”.

3) Persona iekļauta kā sēklaudzētāja VAAD Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā http://registri.vaad.gov.lv/reg/seklaudzetaji.aspx 

Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā jāreģistrējas personām, kuras:

- nodarbojas ar sēklaudzēšanu un vēlas sertificēt sēklas;

- nodarbojas ar sēklu sagatavošanu vai saiņošanu;

- tirgo Latvijā sēklas sēklaudzēšanai;

- ieved sēklas kopējā ES tirgū.

4) Vismaz 1/3 saimniecības ir iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES)2018/848 prasībām var būt dalītā ražošana, ja  saimniecību var sadalīt skaidri un faktiski nošķirtās daļās un audzē viegli nodalāmas šķirnes. Līdz šim Latvijā šo nosacījumu piemēroja tikai zinātniskajām institūcijām. Saimniecības 1/3 varētu tikt rēķināta no kopējās uzņēmuma apsaimniekošanā esošās LIZ platības.

5) Saimniecībā lauksaimnieciskajā darbībā tiek nodarbināts vismaz 1 darbinieks, vai ne mazāk kā 1 darbaspēka vienība uz 100 ha.

6) Saimniecībā nodrošina standartaizlaidi uz visiem saimniecības hektāriem vismaz 400 EUR/ha.

Augkopības vai lopkopības ražošanas nozares standartizlaide (SI) ir attiecīgā reģiona cenās novērtēta, no viena lauksaimniecības kultūras hektāra vai viena mājlopa iegūtās produkcijas vērtība gada laikā. SI aprēķina pēc vidējiem piecu gadu rādītājiem vidēji valstī (reģionā). Aprēķinos izmantojamās standartizlaides vērtības tiek regulāri aktualizētas un publicētas atbilstošo MK noteikumu pielikumos.

Šī brīža SI vērtības var atrast MK “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā” 8. pielikumā. Palīgmateriāli SI vērtību noteikšanai ar kultūru kodiem un SI vērtību aprēķina kalkulators ir atrodami LAD mājaslapā.

7) Lauksaimnieciskās darbības izmaksas sastāda vismaz 66 EUR/ha.

Informāciju sagatavoja Oskars Balodis,
LLKC Augkopības nodaļas vadītājs,

Iveta Tomsone,
LLKC Apgāda vadītāja