Jūs atrodaties šeit

Progresīvās augkopības projektā darbi turpinās

Augkopība
Projekti

Jau 2019. gada augustā projekta īstenošanas gaitā tika ierīkoti lauka izmēģinājumi, kuros tiek izvērtēti optimālie uztvērējaugu maisījumi, to vieta augumaiņā un ietekme uz pēcaugiem. Savukārt lauka izmēģinājumi minimālās augsnes apstrādes paņēmienu izvērtēšanai (bezaršana un tiešā sēja) ierīkoti astoņās saimniecībās. Izmēģinājumi visās šajās saimniecībās turpinās arī šogad.

Lai gan šogad pavasaris ir vēlāks nekā iepriekšējais, jau notiek aktīva gatavošanās jaunajai sezonai un veikti lauku apsekojumi. Marta beigās tika novērtēts augsnes agrofizikālais stāvoklis  atkarībā no apstrādes tehnoloģijas, kā arī ņemti augsnes paraugi.  Novērtēts uztvērējaugu  izmēģinājums pēc ziemas perioda AREI Stendes pētniecības centā un z/s “Vītiņi”.

Paralēli lauku darbiem un izmēģinājumu ierīkošanai tiek turpināts darbs pie iepriekšējos gados partneru saimniecībās ierīkoto izmēģinājumu iegūto datu apstrādes un pirmo rezultātu prezentēšanas. Darbs ar datiem tiek veikts arī vides ekonomikas aktivitātē. Tajā notiek zemkopības darbības raksturojošo datu pilotkopas (2018.–2020. gada dati) apstrāde un analīze, vērtējot zemkopības metodes un indikatorus: augsnes apstrādes veids (klasiskā aršana, samazināta augsnes apstrāde, tiešā sēja); kultūraugu atliekas; raža un tās kvalitāte; augu maiņa un tās  ietekmi uz vidi – augsnes īpašību izmaiņas (N aprite u. c.) un SEG emisijas (CO2 no degvielas). Ekonomikas aktivitātē sadarbībā ar LPKS “VAKS” un “Latraps” uzsākta zemkopības darbības raksturojošo datu pilotkopas (2018.–2020. gads) analīze, vērtējot ikgadējo saimniecisko atdevi no konkrētajā laukā audzētās kultūras, piemērotajiem agrotehniskajiem pasākumiem un iegūtās ražas.

Daļa no līdz šim iegūtajām atziņām tika prezentēta Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā “Aktuālie jautājumi augsnes izpētē” 2021. gada 12. februārī, kurā L. Zariņa uzstājās ar ziņojumu “Mitruma saturs augsnē atkarībā no augsnes apstrādes sistēmas”. Ar projekta pirmajā gadā iegūto pētījumu rezultātiem tika iepazīstināti arī bioloģisko lauksaimniecību pārstāvošie interesenti LBLA rīkotajā Zoom platformas  vebinārā "Bezaršanas tehnoloģiju izmantošana bioloģiskajās saimniecībās" L. Zariņas prezentācijā “Stratēģijas un iespējas veselīgas augsnes uzturēšanai”.

Attēlā: pārziemojis uztvērējaugu maisījums, kura sastāvā auzas, inkarnata āboliņš, facēlija (I. Jansones foto)

Projekts  (Nr.19-00-A01612-000011) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.1.  apakšpasākumā “Atbalsts Eiropas partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.

Sagatavoja:
Inga Jansone,
AREI vadošā pētniece

Laura Kirsanova,
LLKC augkopības konsultante

Foto Galerija: