Jūs atrodaties šeit

Aizvadīta lauka diena par mēslošanas tehnoloģijām ziemas kviešos

Augkopība

Jau otro gadu LLKC sadarbībā ar M. Katamadzes saimniecību Platones pagastā,  Jelgavas novadā un z/s “Kadiķi M.A.” Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, AREI un Latvijas Zemnieku federāciju ierīko demonstrējumu ziemas kviešos, lai novērtētu augu barības vielu izmantošanas efektivitāti.

Abās demonstrējumu saimniecībās aizvadītas lauka dienas, kurās interesenti varēja novērtēt saimniecībās ierīkotos demonstrējumus, kas notiek ar mērķi salīdzināt dažādu komplekso mēslošanas līdzekļu lietošanas laikus rudenī un pavasarī, noteikt to efektivitāti. Iekārtoti trīs varianti, iekļaujot pamatmēslojumu un dažādu veidu slāpekļa papildmēslojumu ar sēru un bez sēra: 1) pamatmēslojums tikai rudenī– kontroles variants; 2) pamatmēslojums tikai pavasarī; 3) pamatmēslojums rudenī un pavasarī. Papildmēslojums dots pavasarī divas reizes. Demonstrējuma kopējais ilgums mērķa sasniegšanai: ziemas kviešu ražas trīs gadi (2022.-2025. g.).

Jelgavas novada Meraba Katamadzes saimniecībā jūnija beigās lauka dienā interesentiem bija iespēja iepazīsties ar 2023. gada demonstrējuma rezultātiem un novērtēt ziemas kviešu sējumu šajā gadā.

Saimniecības vadītājs M. Katamadze iepazīstināja ar saimniecības darbības virzieniem: zinātnisko pētījumu veikšanu augkopībā, graudaugu, eļļas augu un lauka pupu audzēšanu ražošanas sējumos, kopumā apsaimniekojot vairāk nekā 200 hektārus, kā arī iepazīstināja ar demonstrējuma ierīkošanas apstākļiem. Salīdzinot ar pagājušo gadu, kad bija izteikts nokrišņu deficīts, šogad mitruma nodrošinājums ir tuvu ilggadīgajiem vidējiem rādītājiem, kas nodrošina optimālus kviešu augu attīstības apstākļus. Sējuma priekšaugs ir ziemas kvieši, augsnes apstākļi ir optimāli, kur fosfora un kālija nodrošinājums ir augsts–ļoti augsts. Ziemas kvieši ‘Skagen’ iesēti 18.09.2023. Mēslošanas līdzekļi doti atbilstoši variantiem, lietoti augu aizsardzības līdzekļi pēc nepieciešamības nezāļu, slimību ierobežošanai un augu augšanas regulators, tāpat lietoti ārpussakņu mēslojumi. Saimniecībā ierīkoti sekojoši varianti:

1) rudenī NPK 10:26:26:S2 200 kg/ha, pavasarī kalcija amonija nitrāts (CAN) N27:S4 530 kg/ha (330+200)  – kontroles variants;

2) pavasarī NPK 15:15:15:S11 300 kg/ha, amonija nitrāts 34,4% 350 (200+150) kg/ha;

3) rudenī NPK 10:26:26:S2 150 kg/ha, pavasarī NPK 15:15:15:S11 150 kg/ha, CAN N27:S4 200 kg/ha, N 34,4% 200 kg/ha.

Demonstrējums ierīkots ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu LAP 2014-2020  apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros, par ko pastāstīja demonstrējuma vadītāja, LLKC konsultante augkopībā Ilze Skudra. Tika sniegta arī informācija par 2023. gadā iegūtajiem rezultātiem, kur demonstrējumā augstāko ziemas kviešu ražu (7,28 t/ha) uzrādīja kontroles variants – pamatmēslojums tika dots tikai rudenī, nodrošinot arī augstāko ekonomisko efektivitāti. Šajā gadā veikts slāpekļa nepieciešamības monitorings, izmantojot N-testeri. Kopumā novērojama tendence, ka N nepieciešamība augos izpaužas saistībā ar meteoroloģisko apstākļu izmaiņām. Vēsā laikā, kad maija pirmās dekādes beigās gaisa temperatūra noslīdēja zem 0 grādiem, arī augs uzrādīja N trūkumu. Savukārt, kad maija otrā dekādē temperatūra paaugstinājās un nokrišņi nodrošināja optimālu mitrumu, slāpekļa uzņemšana bija nodrošināta optimālā līmenī. Novērtējot sējumus uz lauka, būtiskas atšķirības starp variantiem netika konstatētas. Pēc ražas novākšanas tiks noteikta graudu raža un kvalitāte katram variantam, un varēs noteikt atšķirības starp variantiem, tiks noteikta ekonomiskā efektivitāte.

LLKC augkopības konsultants Andris Skudra informēja par mēslojuma efektivitātes paaugstināšanas iespējām graudaugu sējumos. Viņš analizēja atšķirības starp reģioniem un augsnes īpašībām, vērsa uzmanību uz to, ka, plānojot mēslošanas normas, jāņem vērā iznese ar ražu. Lai palielinātu augu barības vielu izmantošanos, jāsabalansē mēslojums, barības elementi jānodrošina optimālās attiecībās, piemēram, slāpeklis un sērs – 8:1. Demonstrējumā lauksaimniekiem tiks parādītas iespējas mēslošanas līdzekļu lietošanā – vai dot komplekso mēslojumu rudenī un pavasarī, vai tikai rudenī, vai tikai pavasarī.

Lauka dienā interesentiem bija iespēja arī uzzināt par SIA “Scandagra Latvija”  ierīkotajiem izmēģinājumiem, ar kuriem iepazīstināja pētījumu un attīstības speciāliste Sandra Strautniece. Ziemas kviešu mēslošanas tehnoloģiju salīdzinājumā kopējais slāpeklis visos variantos tika nodrošināts 162 kg/ha un 24 kg/ha sērs. Izmēģinājumā tika veikts slāpekļa monitorings ar N-testeri, kas parādīja ciešu sakarību ar gaisa temperatūras un mitruma nodrošinājumu augiem. Varēja arī novērtēt ziemas kviešu šķirņu salīdzinājumu. Agrīnās šķirnes ļoti strauji izmantoja pirmo slāpekļa papildmēslojuma devu, un N-testeris uzrādīja mazāku nepieciešamību nekā vēlīnākām šķirnēm (‘Creator’, ‘Bright’ u. c.), tāpēc jāatceras, ka agrīnākām šķirnēm pirmais papildmēslojums jādod ātrāk nekā vēlīnākām šķirnēm.

Diskusija izvērsās par karbamīda lietošanas efektivitāti, kā arī par papildu analīžu nepieciešamību gan augsnei, gan augu lapām, lai detalizētāk skaidrotu augu barības vielu uzņemšanu augos.

Alūksnes novada saimniecībā “Kadiķi M.A.” lauka diena notika jūlija sākumā SIA “Timac Agro Latvija” organizētas lauku dienas ietvaros. Saimniecība Alūksnes novadā ir viena no lielākajiem, tai ir vairākas darbības nozares – graudkopība, piena lopkopība, mežizstrāde. Saimniecība apsaimnieko vairāk nekā 2000 hektārus zemes, tajā skaita apmēram 1500 ha sastāda laukaugi, pārsvarā ziemas kvieši.

Alūksnes KB augkopības konsultants Nikolajs Irtiševs uz lauka iepazīstināja klātesošos par ierīkoto demonstrējumu par augu barības vielu izmantošanas efektivitātes palielināšanu ziemas kviešu ‘Skagen’ sējumos. Saimniecībā ierīkoti trīs varianti:

1) rudenī NPK 10:24:24+7S 200 kg/ha, pavasarī amonija sulfonitrāts N:S 27:4 500 kg/ha (300+200)  – kontroles variants;

2)  pavasarī NPK 15:15:15+11S 300 kg/ha + amonija nitrāts 33,5% 350 kg/ha (200+150);

3)  rudenī NPK 10:24:24+7S 150 kg/ha, pavasarī NPK 15:15:15+11S 150 kg/ha + amonija nitrāts 33,5 200 kg/ha, otra deva amonija sulfonitrāts 30:7 200 kg/ha.

 

Konsultants akcentēja slāpekļa testera nozīmi lēmumu pieņemšanā slāpekļa papildmēslojuma devas un laika noteikšanā, kā arī ieteica izmantot saimniecību pārvaldības sistēmu “Mans Lauks” https://info.manslauks.lv/ mēslošanas plānošanā un datu uzskaitē.

Lauka dienā piedalījās arī LLKC konsultants augkopībā Andris Skudra, kurš informēja par mēslojuma efektivitātes paaugstināšanas iespējām graudaugu sējumos. Viņš akcentēja, ka reģionā vēlu atsākās veģetācija un minerālmēslu izmantošanās varēja sākties tikai, kad bija optimāla augsnes un gaisa temperatūra. Minerālmēslojums nav lēts, tāpēc ir jārēķina, cik ekonomiski efektīvi dot rudenī mēslojumu, vai labāk pavasarī, un kādu mēslojuma veidu izvēlēties. Rudenī dotais fosfora mēslojums veicina augu sakņu sistēmu, bet kālijs veicina sausumizturību un nodrošina stiebra stiprumu, veldres noturību. Dodot komplekso mēslojumu tikai pavasarī, netiek nodrošināta optimāla fosfora un kālija bilance uz lauka, jo ar ražu tiek iznests fosfors un kālijs. Skābākās augsnēs fosfors saistās augsnē ar alumīniju un dzelzi, tāpēc ir nepieciešams veikt augsnes kaļķošanu. Tomēr katrs gads ir atšķirīgs un jāskatās konkrēti apstākļi mēslojuma izvēlē.

Savukārt LLKC konsultante augkopībā Ilze Skudra aicināja izmantot lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu “Vesels Augs” https://www.veselsaugs.lv/, lai novērtētu ziemas kviešu lapu un vārpu dažādu slimību attīstības risku konkrētos apstākļos, kā arī fungicīdu lietošanas nepieciešamību ziemas kviešos. Diskusija izvērsās par meteostaciju tīkla pārklājumu datu izmantošanai.

Saimnieks Mārtiņš Augstkalnietis uzsvēra sausuma ietekmi šajā laika periodā, kad ar karstajiem laikapstākļiem, sējums ļoti strauji nodzeltēja, un tiks ietekmēts ražas apjoms. Lauka dienas dalībnieki aizrautīgi diskutēja par kaļķošanas nozīmi Ziemeļvidzemes reģionā, atbilstošākajiem kaļķošanas materiāliem un to pieejamību. Saimniecībā vairāk nepieciešams kaļķošanas materiāls ar samazinātu magnija saturu, jo magnijs jau ir nodrošināts, vairāk nepieciešams kalcijs.

Demonstrējumā visi ražas dati, ekonomiskais novērtējums un secinājumi par iegūtajiem rezultātiem tiks apkopoti rudenī un publicēti LLKC tīmekļvietnē un izdevumā “Lauku Lapa”.

Liels paldies Merabam Katamadzem un Mārtiņam Augstkalnietim par sadarbību un aktīvo iesaisti demonstrējuma realizēšanā.

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”, LAD līguma Nr. 10.2.1.-20/22/P7 ietvaros. Demonstrējuma tēma  „Augu barības vielu izmantošanas efektivitātes palielināšana ziemājos” (14. lote).


Ilze Skudra,

LLKC Augkopības nodaļas augkopības konsultante

Nikolajs Irtiševs,

LLKC Alūksnes biroja augkopības konsultants

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Foto Galerija: