Jūs atrodaties šeit

Lauksaimniekiem skaidro izmaiņas platībmaksājumos

Lauku attīstība

Nākamais gads nesīs būtiskas izmaiņas lauksamniekiem saistībā ar platībmaksājumu nosacījumiem. Lai lauksaimieki būtu savlaicīgi informēti par gaidāmajām izmaiņām un varētu veiksmīgi plānot savu saimniecisko darbību, novembra noslēgumā LLKC Ludzas konsultāciju birojs organizēja trīs informatīvos seminārus Ludzas novada lauksaimniekiem. Semināri notika Ludzā (21.11.), Malnavā (25.11.) un Zilupē (29.11.). Visos semināros piedalījās Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ES tiešo maksājumu daļas vadītāja Marina Sumarokova.

Patreiz ir apstiprināts Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.-2027. gadam, kas ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka atbalsta prioritātes un atbalsta instrumentus lauksaimniecības, kā arī lauku attīstības jomā. Latvijas KLP stratēģiskā plāna mērķis ir turpināt sniegt pietiekamu atbalstu lauksaimniekiem, lai viņi spētu nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu mūsu valstī ražotu pārtiku, kas ir droša, kvalitatīva un par pieejamu cenu. Kā uzsvēra Marina Sumarokova, tad saistošie MK noteikumi vēl nav pieņemti, tāpēc visas nianses attiecībā uz tiešajiem maksājumiem patreiz vēl nav zināmas, taču galvenie nosacījumi ir skaidri.

Semināros tika skaidrots, ko nozīmē aktīva lauksaimnieka statuss, kas ir ilgtspēju sekmējoša ienākumu pamatatbalsts un kādi ir tā saņemšanas nosacījumi. Tika sniegta informācija par iespēju pieteikties atbalsta maksājumiem kādā no eko-shēmām, kā arī par Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa (LLVN) nosacījumiem, kuri ir jāievēro. Katram lauksaimniekam ir rūpīgi jāizvērtē savas saimniecības iespējas un ekonomisko izdevīgumu, startējot kādā no eko-shēmām, tāpat ir jāpārzin un jānodrošina LLVN ievērošanu. Daudzi lauksaimnieki atzina, ka priekšā ir diezgan sarežģīts laiks, kurā jāapgūst jaunas zināšanas, jāizprot jaunie nosacījumi un rūpīgi jāplāno sava turpmākā saimnieciskā darbība. Marina Sumarokova aicināja lauksaimniekus ziemas periodu izmantot aktīvai plānošanai, kā arī nepieciešamības gadījumā apmeklēt individuālās

konsultācijas Austrumlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Semināru noslēgumā LLKC Ludzas biroja grāmatvedības konsultante Karīna Koroļonoka atgādināja un skaidroja grāmatvedības un nodokļu likumdošanas aktualitātes, kas attiecas uz pašnodarbinātajām personām. Būtiska uzmanība tika pievērsta VSAOI piemērošanai pašnodarbinātajām personām, tika runāts arī par Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla aizpildīšanu.

Kopumā šos seminārus apmeklēja 89 lauksaimnieki.

Karīna Koroļonoka,
LLKC Ludzas biroja vadītāja