Jūs atrodaties šeit

Projektā meklēs risinājumus efektīvai kompensāciju sistēmai mežsaimniekiem

Mežsaimniecība
Projekti

Lai pilnveidotu dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar sadarbības partneriem, tostarp Meža konsultāciju pakalpojuma centrs (MKPC), ir uzsācis projektu “NATURA 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature, projekta Nr.LIFE19 IPE/LV/000010). Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest inovatīvas metodes un risinājumus dabas aizsardzības jautājumos, prioritāri nosakot to NATURA 2000 programmas teritorijas, līdz ar to nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā.

Projekta ietvaros ir paredzēts komplicēts pasākumu kopums, kas ietvers daudzveidīgus dabas teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas principus, saglabājot ilgtspējīgus risinājumus dabas aizsardzībā. Kā galvenās projekta aktivitātes Meža konsultāciju pakalpojuma centra pārziņā kopā ar citām partnerinstitūcijām ir mežu īpašnieku viedokļa apkopošana, un risinājumu izstrādāšana, lai uzlabotu esošo kompensāciju mehānismu dabas aizsardzībā saglabājot bioloģisko daudzveidību, meklētu risinājumus kopā ar mežu zemju īpašniekiem invazīvo sugu apkarošanā un tā mehānisma izstrādē, t.sk., izstrādājot mazo grantu shēmu, tiks rīkoti ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas demonstrējumi privāto zemju īpašnieku teritorijās, brīvprātīga mehānisma izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kā arī MKPC konsultantu apmācību programmas izstrāde un ieviešana, lai nākotnē veiktu zināšanu pārnesi mežu īpašniekiem.

MKPC direktors R. Bērmanis: “Kompensāciju jautājums privātajos mežos par mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem, kas saistīti ar dabas vērtību saglabāšanu, šobrīd ir ļoti aktuāls, un aktualitāte turpmāk saglabāsies vai pat pieaugs, ņemot vērā ES stratēģiju par bioloģiskas daudzveidības saglabāšanu mežos, kas ietekmēs arī meža apsaimniekošanu, un jau šobrīd dati norāda, ka aizsargājamo platību apjoms privātajos mežos ar katru gadu palielinās.
MKPC viens no darbības stūrakmeņiem ir meža īpašnieku informēšana un izglītošana, un šī procesa norisē meža īpašnieki augstu vērtē zināšanu un pieredzes apgūšanu pie citiem meža īpašniekiem. Tādēļ esam ieinteresēti demonstrējumu saimniecību izveidē privātajos mežos gan par ikdienas meža apsaimniekošanu, gan risinājumiem dabas vērtību saglabāšanā, atbilstoši pielāgojot mežsaimnieciskās darbības, taču tās neaizliedzot.”      

MKPC ir sevi pierādījis dažādos projektos un kopdarbos kā uzticamu partneri, un regulāri iesaistās gan Latvijas līmeņa, gan starptautisko projektu realizācijā, kā piemēram, šobrīd tiek realizēts starptautisks projekts - Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības projekts Baltic ForBio, kura mērķis ir palielināt atjaunojamās enerģijas ražošanu no kurināmas koksnes Baltijas jūras reģiona valstīs, uzlabot valsts iestāžu un attiecīgo organizāciju institucionālās spējas, kā arī veicināt mežizstrādes ciršanas atlieku un sīkkoksnes izmantošanu enerģijas ieguvē.

LIFE-IP LatViaNature tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE Vides programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējais budžets ir 19,49 miljoni eiro, no tiem 60% ir ES finansējums. To līdz 2028. gadam īstenos Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Vidzemes Augstskolu, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu.