Jūs atrodaties šeit

Aktuālais meža īpašniekiem pēc Satversmes tiesas sprieduma

Mežsaimniecība

Ministru kabinets 2022. gada vasarā apstiprināja būtiskus grozījumus noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā”, samazinot galvenās cirtes caurmēru. Pret to kategoriski iebilda vides organizācijas.

Pasaules Dabas fonds, Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība šo lēmumu apstrīdēja Satversmes tiesā (ST). Dabas aizsardzības organizācijas vērsa uzmanību uz nepietiekamo grozījumu ietekmes izvērtējumu, bet valdība ārkārtas lēmumu pamatoja ar enerģētikas krīzi un vajadzību palielināt tieši šķeldas ieguvi.

Šī gada 8. aprīlī ST atzina normu, ar kuru Ministru kabineta noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” samazināts galvenās cirtes caurmērs, par neatbilstošu Satversmes 115. pantam. ST secināja, ka izskatāmajā lietā Ministru kabinets nav ievērojis kārtību, kādā pirms tāda normatīvā akta, kuram var būt būtiska ietekme uz vidi, pieņemšanas ir jāvērtē iespējamās ietekmes uz vidi būtiskums un nepieciešamība veikt stratēģisko novērtējumu. Ja būtu bijusi ievērota šī kārtība, pastāv iespēja, ka tiktu pieņemts citāds lēmums attiecībā uz stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību. Līdz ar to ST atzina, ka apstrīdētās normas pieņemšanas procesā nav ievērots ilgtspējības princips un piesardzības princips, tādējādi apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 115. pantam.

Ciršanas apliecinājumi nav zaudējuši spēku līdz ar ST spriedumu

Pašlaik notiek darbs pie ST sprieduma izpildes un ir apzināts ST sprieduma rezultātā izvērtējamo cirsmu skaits. Saskaņā ar Meža valsts reģistru tās ir 5874 mežaudzes, kas tiks izvērtētas līdz 2024. gada 15. maijam, par šo plašāk var lasīt Valsts meža dienesta mājaslapā www.vmd.gov.lv sadaļā Jaunumi.

Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka ciršanas apliecinājumi nav zaudējuši spēku līdz ar ST spriedumu. Tas ir noteikts gan spriedumā, gan izriet no Administratīvā procesa likuma: Ministru kabineta noteikumu atcelšana neatceļ uz to pamata izdotos ciršanas apliecinājumus – tie paliek spēkā līdz to izpildei vai termiņa beigām. Ciršanas apliecinājumi spēku zaudēs tikai tad, kad Valsts meža dienests (VMD) saskaņā ar ciršanas noteikumiem pieņems lēmumu par apliecinājuma atcelšanu, jo apliecinājuma darbības laikā ir mainījušies tiesiskie apstākļi. Ja meža īpašniekam ir ciršanas apliecinājums, tas ir uzskatāms par labvēlīgu administratīvo aktu, uz kuru meža īpašnieks var paļauties un nocirst līdz šim plānoto. Tāpēc koksne, kas iegūta no cirsmas līdz apliecinājuma atcelšanai, ir uzskatāma par likumīgi iegūtu koksni. Taču, lai tas neturpinātos vēl trīs gadus, ST uzdeva atcelt tos apliecinājumus, kad koku caurmērs ir mazāks, nekā bija noteikts iepriekš pirms nu jau atceltajiem noteikumiem.

VMD katru atceļamo ciršanas apliecinājumu izvērtēs atsevišķi

Tagad, kad pēc ST sprieduma apliecinājumu darbības laikā ir mainījušies tiesiskie apstākļi, VMD ir tiesīgs pieņemt lēmumu par apliecinājuma atcelšanu. ST ir noteikusi, ka Ministru kabinetam ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to ciršanas apliecinājumu atcelšanu, kas izdoti, pamatojoties uz apstrīdēto normu gadījumos, kad koku caurmērs cirtē ir mazāks, nekā tas bija paredzēts Ministru kabineta noteikumos Nr. 935 līdz 2022. gada 29. jūnijam. Tāpēc atbilstoši Satversmes tiesas priekšsēdētāja A. Laviņa publiski paustajam VMD rūpīgi izvērtēs katru gadījumu individuāli. Apliecinājumu atcelšana ar vienu konkrētu datumu nav paredzēta. Katrs gadījums tiks izvērtēts atsevišķi, par katru atceļamo ciršanas apliecinājumu tiks pieņemts lēmums un par to tiks paziņots meža īpašniekam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

Informācija par atceltajiem apliecinājumiem būs pieejama arī VMD tīmekļvietnes izsniegto apliecinājumu publiskajā reģistrā (https://gis.vmd.gov.lv/apliecinajumi).

Plašāk ar Zemkopības ministrijas un Valsts meža dienesta skaidrojumiem var iepazīties minēto iestāžu mājaslapās – www.zm.gov.lv un www.vmd.gov.lv sadaļā Jaunumi, meklējot pēc tēmas nosaukuma.

Meža īpašnieki var sekot līdzi notikumiem un aktualitātēm nozarē arī Meža konsultāciju pakalpojumu centra mājaslapā www.mkpc.llkc.lv sadaļā Jaunumi. Mēs turpināsim informēt meža īpašniekus par aktualitātēm minētā sakarā.

Līga Solosteja,
MKPC mežsaimniecības projektu vadītāja