Jūs atrodaties šeit

Joprojām pieejamas ES apmaksātas individuālas konsultācijas mežsaimniekiem

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) turpina konsultāciju projekta īstenošanu. Projekta ietvaros meža īpašniekiem (fiziskām un juridiskām personām) ir iespēja saņemt bezmaksas individuālas konsultācijas par meža apsaimniekošanu un tā ekonomiskajiem, ekoloģiskajiem un vides jautājumiem.

Projekta ietvaros MKPC piedāvā šādus pakalpojumus:

  • Konsultācijas par meža apsaimniekošanu (t. sk. augošu koku uzmērīšana, cirsmu novērtēšana galvenajā cirtē, konsultācijas par meža atjaunošanu un kopšanu, konsultācijas par meža kaitēkļiem, slimībām, vēja postījumiem u. c.);
  • Konsultācijas par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (t. sk. mežaudzes bioloģiskās daudzveidības novērtējums, rekomendācijas par meža apsaimniekošanu, veicamajiem uzturēšanas vai atjaunošanas pasākumiem, augošu koku uzmērīšana galvenajā cirtē);
     
  • Konsultācijas par savvaļas putnu aizsardzību (t. sk. rekomendējamo meža apsaimniekošanas režīmu, veicamajiem biotehniskajiem pasākumiem, ekoloģisko koku un to grupu iezīmēšana, dabas vērtību apzināšana, izzīmēšana un dabas vērtību skices sagatavošana);
     
  • Konsultācijas par ūdens resursiem (t. sk. meža apsaimniekošanas plānošana virszemes ūdensobjektu un purvu aizsargjoslās, ciršanai plānotās platības un izcērtamo koku noteikšana). Konsultācijas šajā jomā paredz cirsmu stigošanu, novērtēšanu un konsultācijas par meža apsaimniekošanu ūdens resursu aizsargjoslās.

Maksimālais atbalsta apmērs vienam konsultāciju saņēmējam visā plānošanas periodā – 3000 eiro. Konsultāciju sniegšanu nodrošina ES atbalsta finansējums, tomēr jāņem vērā – finansējums ir ierobežots un visiem gribētājiem var nebūt pietiekams.

Klienti apmierināti ar konsultāciju kvalitāti

Turpinot konsultāciju projekta īstenošanu, esam apzinājuši savus klientus, lai noskaidrotu viņu vērtējumu par sniegtajām konsultācijām un pakalpojumiem.

MKPC mežsaimniecības projektu vadītāja Elīna Šķubure stāsta:
 “Patīkami secināt, ka klienti ir apmierināti ar konsultāciju kvalitāti un labprāt turpinās sadarboties ar konsultantiem semināru un apmācību kontekstā. Apmierinātību rada arī saņemtie cirsmu novērtējumi, par kuriem klienti atzīst, ka tie ir bijuši precīzi un aktuāli tā brīža tirgus cenām. Sarunās ar klientiem tiek pieminēts arī izdevums “Čiekurs”, kurā meža īpašnieks var atrast sev daudz noderīgas informācijas. Kādam klientam konsultanta sniegtā informācija palīdzējusi veiksmīgi orientēties nozarē, citam – iegūt izpratni par to, ko drīkst darīt savā mežā, tomēr skaidrs ir viens - klienti ir saņēmuši vērtīgas konsultācijas, kurās iegūtā informācija noteikti noderēs turpmāk katram sava meža apsaimniekošanā.”

Konsultanti aicina doties līdzi mežā

MKPC Madonas nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante Mairita Bondare atzīst:
 “Vislabākā konsultācija ir tad, kad meža īpašnieks nāk līdzi uz savu mežu. Tad mēs varam to apskatīt kopā. Īpašnieks var uzdot jautājumus, kad atrodas attiecīgajā vietā mežā. Veidojas laba saruna, kā rezultātā īpašniekam nereti rodas idejas un izpratne, kā saimniekot savā mežā. Apskatām un novērtējam mežu, lai noteiktu, vai tas atbilst kādai ES atbalsta projekta aktivitātei. Meža īpašnieki bieži jautā, kā rīkoties, ja atrasti mizgrauža postījumi. Kopā apskatāmies konkrēto gadījumu, iesaku, kā rīkoties – cik situācija ir bīstama vai tieši pretēji. Pēc konsultācijas mežā īpašniekiem bieži ir skaidrs rīcības plāns, kā saimniekot savā mežā, nereti izmainās cilvēka skatījums, attieksme pret to. Skaidrs ir tas, ka cilvēks paņem tik, cik viņš vēlas – kādam konsultācijas ir izmainījušas visu skatījumu par mežu, veicinājušas izpratni par tur notiekošajiem procesiem, savukārt kāds cits ir priecīgs, ka saņēmis cirsmas novērtējumu vai rekomendācijas par meža apsaimniekošanu.”
Atrodi savu MKPC mežsaimniecības konsultantu

Plašāku informāciju par pieteikšanos konsultācijām var saņemt MKPC nodaļās visā Latvijā vai MKPC centrālajā birojā Ozolniekos. Kontakti pieejami interneta vietnē www.mkpc.llkc.lv sadaļā Speciālisti, vai rakstiet pieteikumu uz e-pastu: konsultacijas@mkpc.llkc.lv.

Konsultācijas tiek īstenotas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros.

Līga Solosteja,
MKPC mežsaimniecības projektu vadītāja