Jūs atrodaties šeit

LIFE-IP LatViaNature demonstrējumu teritorijas “Pūpoli” seminārs

Mežsaimniecība

Turpinot uzsākto semināru ciklu LatViaNature demonstrējumu teritorijās šī gada 5. jūnijā, seminārs tika aizvadīts R. Mežaka pārstāvētajā īpašumā “Pūpoli”. Semināra norisē piedalijās jaunie Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studenti.

Semināra ievadā tika apskatīta mežaudze, kurā tiek piekopta izlases cirte skuju koku un lapu koku mistrojumā. Papildus norādot ieguvumus meža īpašniekam no izlases cirtes, R. Mežaks norādīja uz dabā nozīmīgiem dabas elementiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un uzlabošanai savā īpašumā. Pievēršot uzmanību mežaudzes galvenajai koku sugai eglei, neizpalika diskusija par šī gada aktuālo egļu mežaudžu bīstamāko kaitēkli – egļu astoņzobu mizgrauzi, par kuru tika apspriesta vēsturē notikušie precidenti, kaitēkļu populācijas ietekmējošie faktori un skats nākotnē par egļu audzēm.

Studentiem bija iespēja uzzināt par ES nozīmes īpaši aizsargājamu meža biotopu “Staignāju mežs”, kurā atrodamas biotopam raksturīgas vairākas dabas vērtības, kas biotopu kartēšanas sistēmā ir  kā biotopu indikātorsugas. Staignāju meža galvenā koku suga ir melnalksnis, kas turpina un turpinās augt 4,7 ha platībā. Attiecīgās platības uzturēšanas mērķis ir attīstīt mežaudzi, kā bioloģiski augstvērtīgu dzīvotni. Atbildot uz studentu jautājumu: “Kāpēc Raimonds piekopj dabai draudzīgu meža apsaimniekošanas pieeju?”. R. Mežaks nevilcinoties norāda: “Pavisam vienkārši, lai daba kļūtu daudzveidīgāka un bioloģiski vērtīga!”.

Par projektu LIFE-IP LatViaNature projekta aktivitātes E.3.1 “Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs”.

Projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros privātajās meža zemēs izveidotas piecas ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas. Demonstrējuma teritorijas nodrošina izglītības, pieredzes apmaiņas un komunikācijas platformu meža īpašniekiem ar mērķi veicināt atbildīgas mežsaimniecības attīstību, līdzsvarojot dabas daudzveidības saglabāšanu, sociālās vajadzības un saimnieciskās intereses.

Demonstrējumu teritorijas izveidotas gan īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, gan ārpus, dažāda lieluma īpašumos, tādējādi nodrošinot dažādu meža īpašnieku, meža darbu veicēju un citu saistīto auditoriju informācijas apmaiņas un zināšanu pilnveidošanas iespējas. 

Demonstrējumu teritorijās objektus mežā izveido projekta eksperti sadarbībā ar meža īpašnieku vai apsaimniekotāju. Teritorijās notiekošo apmācību teorētiskās nodarbības nodrošina projekta eksperti vai projekta partneru pieaicināti meža apsaimniekošanas vai bioloģiskas daudzveidības speciālisti, savukārt mežā praktiskās nodarbībās savu saimniekošanas praksi izklāsta demonstrējumu teritorijas īpašnieks vai īpašuma apsaimniekotājs. 

Atbildīgais par aktivitāti: Pasaules Dabas Fonds

Iesaistītie partneri: Dabas aizsardzības pārvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Aicinām meža īpašniekus un interesentus piedalīties rīkotajos semināros un izzināt citu meža īpašnieku pieredzes stāstus un skatījumu par meža apsaimniekošanu savos īpašumos.

Plašāka informācija par projektu pieejama: https://saite.lv/XQq

Par nākamo semināru norisi uzziniet sekojot Meža konsultāciju pakalpojumu centra facebook lapai vai mājas lapā.

Teksts: Jana Alksnīte, MKPC mežsaimniecības projektu vadītāja,
LatViaNature mājas lapas pieejamā informācija.