Jūs atrodaties šeit

Vasarā ieteicamie darbi mežā

Mežsaimniecība

Visiem zināms, ka mežs ir ne tikai dzīves telpa daudzām ķērpju, sūnu, augu, bezmugurkaulnieku, putnu un zīdītāju sugām, tas pilda arī nozīmīgu sociālo funkciju, nodrošina cilvēkiem atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas  kā arī ir vērtīgs resurss, kurā ieguldīt līdzekļus, izmantot dažādiem nolūkiem, iegūt koksni, bet nedrīkst aizmirst, ka tā īpašniekam ir jārūpējas par savu mežu, t. sk. jānovērš riski, kas var samazināt mežaudzes vērtību. Darbi mežā ir darāmi visa gada garumā. Vasara ir izcili piemērota, lai uzmanīgi papētītu, kas mežā notiek.

Lai mežs augtu nākotnē skaists un izturīgs pret vēju un snieglauzi, ledlauzi – jau no pirmā brīža tas ir jākopj. Katram kopšanas darba posmam ir savs mērķis.

* Vasaras sākums ir īstais laiks parūpēties par jaunajiem sējumiem un stādījumiem –  jaunaudzēs ap kociņiem jāappļauj zāle un traucējošie augi.

* Īsi pēc meža iestādīšanas veic agrotehnisko kopšanu, lai atbrīvotu jaunos stādījumus no zālaugu apēnojuma un sakņu konkurences, ļaujot kociņam augt netraucēti. Kopšanu gaida arī dabiski apmežojušies izcirtumi. – te un turpmāk parādās pārnesuma zīmes, no kurām nevaru tikt vaļā

* Kopšana jāveic saskaņā ar meža atjaunošanas noteikumiem, kur norādīts minimālais kociņu skaits un augstums uz hektāru atbilstoši katrai koku sugai, lai tos varētu skaitīt kā apmežotu platību.

No 1. jūlija var atsākt kopt jaunaudzes:

* Mistrotās audzēs vispirms jānovērtē mērķa suga, kas turpinās augt un veidot mežaudzi, visbiežāk to jau paredz, plānojot meža atjaunošanu.

* Jaunaudžu kopšanā saglabā taisnākos, kvalitatīvākos un perspektīvākos mērķa sugas kokus, bet nocērt konkurējošās sugas.

Piemēram:

- ja ir iestādīta priede, tad cērt bērzu un citus ātraudzīgos mīkstos lapu kokus;

- ja jāretina mērķa suga – cērt augšanā atpalikušos, slimību, kukaiņu, briežu dzimtas dzīvnieku vai mehāniski bojātos kokus;

- ja nav iespējams izveidot mērķa koku sugas tīraudzes, veido mistrotas audzes;

- ja tiek veidotas mistraudzes, vēlams veidot šādu sugu mistrojumu: priede, egle; egle, bērzs, liepa; egle, cietie lapu koki, liepa, kā arī melnalksni var mistrot ar bērzu.

* Agrotehniskās kopšanas vēlamie izpildes mēneši:

- priedei, bērzam – jūnijs, jūlijs (jūnijā koptās platības otro reizi kopj augustā, septembrī);

- jūlija sākumā nopļautās divgadīgo apšu atvases neataug tik ražīgi kā citā laikā pļautās.

Veicot šo darbu, tiek nodrošināta konkrētai vietai piemērotas koku sugas optimāla augšanas telpa un koku skaits uz hektāru, tādējādi tie labāk izmanto augsnes auglības potenciālu. Tiek veidotas veselas, noturīgas, pēc iespējas vienmērīgākas audzes, kas ļauj kokiem augt ātrāk un būt veselīgākiem. Jaunaudžu kopšanai izmanto krūmgriezi un  motorzāģi.

* Jāvēro priežu smecernieka apdraudēto skuju koku stādījumi, kā arī jāseko, vai eglēs nav ieviesies astoņzobu mizgrauzis. (Svarīgi atcerēties, ka sausie, mizgraužu bojātie koki risku mežaudzei vairs nerada, taču darbības, kas saistītas ar to izvākšanu vasaras periodā, var veicināt mizgraužu piesaisti audzēm, kurās šos kokus izvāc. Mežsaimnieciskā darbība būtu pieļaujama, ja tā notiek lapu koku audzēs, kur sastopamas vien atsevišķas egles).

* Vasaras beigās vai rudens sākumā gatavo augsni nākamā pavasara stādījumiem. (Augsnes sagatavošana ļauj mazināt zemsedzes augu konkurenci un optimizēt augsnes mitruma režīmu, radot labvēlīgākus apstākļus kociņu augšanai, kā arī tiek atvieglota meža stādīšana un atjaunoto mežaudžu kopšana. Vispiemērotākais laiks augsnes gatavošanai ir no vasaras beigām līdz pat vēlam rudenim).
 

* Meža īpašniekiem jāparūpējas par meža ceļu un stigu atbrīvošanu no sagāztajiem kokiem, kas traucē ugunsdzēsības transportam, kā arī jāsakārto piebrauktuves ūdens ņemšanas vietām.

Meža īpašnieki aicināti izmantot iespēju un piedalīties kādā no Meža konsultāciju pakalpojumu centra speciālistu sagatavotajiem klātienes semināriem par aktuālām tēmām. Informācija par plānotajiem semināriem pieejama sadaļā Semināri meža īpašniekiem.

Agrita Šēnberga,
MKPC Dienvidkurzemes nodaļas
vecākā mežsaimniecības konsultante