Jūs atrodaties šeit

LEGVALUE

Programma: Horizon 2020

Projekts: Ilgtspējīgas, tauriņziežus ietverošas lauksaimniecības sistēmas, lopbarības un pārtikas ķēdes nodrošināšana Eiropas Savienībā / “Fostering sustainable legume-based farming systems and agri-feed and food chains in the EU”

Saīsinātais nosaukums: LEGVALUE

Projekta īstenošanas laiks:  48 mēneši

Projekta sākuma laiks: 2017. gada 1. jūnijs

Vadošais partneris: Terres Univia, l'interprofession des huiles et protéines végétales, FR

Projekta koordinators: “Terres Inovia” lauksaimniecības pētniecības institūts, FR

Projekta partneri:

 • Institut national de la recherche agronomique - lauksaimniecības pētniecības institūts, FR
 • Alma Mater Studiorum - Boloņas universitāte, IT
 • Stichting Wageningen Research, NL
 • Fachhochschule Südwestfalen - Dienvidvestfālenes Lietišķo zinātņu universitāte, DE
 • PGRO Research Limited - Pārstrādātāju un audzētāju pētniecības organizācija, UK
 • INRA Transfert S.A., FR
 • Forschungsinstitut für biologischen Landbau - Bioloģiskās lauksaimniecības pētniecības institūts, CH
 • Vageningenas universitāte, NL
 • Hamburgas universitāte, DE
 • Chambre régionale d'agriculture de Normandie – Normandijas Reģionālā lauksaimniecības kamera, FR
 • Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung eV - Pārtikas un vides pētījumu institūts, DE
 • Valorex SAS, FR
 • Aicf Agro Inovação S.A., PT
 • Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária - Nacionālais lauksaimniecības un veterināro pētījumu institūts, PT
 • Landbrug & Fødevarer - Dānijas Lauksaimniecības un pārtikas padome, DK
 • RSK ADAS Limited, UK
 • SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, LV
 • Roskildes universitāte, DK
 • Association de Coordination Technique pour l'Industrie Agroalimentaire - Lauksaimniecības pārtikas rūpniecības tehniskās koordinācijas asociācija, FR
 • Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, IT
 • Pizas Universitāte, IT
 • Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības zinātņu centrs, LT

Projekta mērķis:

 1. Attīstīt ilgtspējīgas un konkurētspējīgas pākšaugu audzēšanas sistēmas un lauksaimniecības barības un pārtikas ķēdes Eiropas Savienībā (ES).
 2. Novērtēt ekonomiskos un vides ieguvumus ES lauksaimniecības nozarei no ilgtspējīgas pākšaugu audzēšanas un izmantošanas.
 3. Demonstrēt pievienoto vērtību dažādu esošo pākšaugu vērtību ķēdēm ES.
 4. Piedāvāt alternatīvus risinājumus, lai uzlabotu ekonomisko situāciju katrai vērtību ķēdē iesaistītajai pusei.
 5. Veicināt ES autonomijas palielināšanu attiecībā uz pākšaugu olbaltumvielu ražošanu gan barībai, gan pārtikai.

Projektā plānotas aktivitātes un rezultāti:

 • Izgatavota karte, kurā ir norādītas pākšaugu audzēšanai piemērotas ES teritorijas, kurās ir sasniedzama ražība;
 • Paaugstināta bioloģiskā, vides un ekonomiskā ietekme uz pākšaugu plantāciju paplašināšanu vietējā, reģionālā un ES līmenī;
 • Izveidots saraksts, kurā ir uzskaitītas saimniecības, kas nodarbojas ar pākšaugu audzēšanu vietējā, reģionālā un ES līmenī;
 • Izveidota atbalsta sistēma, lai palīdzētu pieņemt lēmumu, kā uzsākt un nodarboties ar pākšaugu audzēšanu;
 • Dažādu pākšaugu vērtību ķēžu uzskaite un to nozīmības novērtēšana ES lauksaimniecības rūpniecībā;
 • Noteikti cenu rādītāji un kvalitātes standarti (balstīti uz kopīgiem kritērijiem);
 • Tehnoloģiskie sasniegumi un jaunas pievienotās vērtības radīšana barības un pārtikas piegādes ķēdēm;
 • Noteiktas iespējas un vājās vietas pākšaugu vērtību ķēžu attīstībā un izveidotas stratēģijas pievienotās vērtības paaugstināšanai;
 • Risinājumi pākšaugu audzētājiem, gala lietotājiem un politikas veidotājiem, lai pārvarētu ierobežojumus;
 • Novērtēt pākšaugu vērtību ķēžu pašreizējo un potenciālo ekonomisko vērtību ES, izdalot lauku/ saimniecību ietekmi un reģionālo/Eiropas ietekmi;
 • Eiropas pākšaugu tirgus informācijas sistēmas izveide;
 • Izgatavots viegli lietojams rīks lauksaimniekiem, lai aprēķinātu pākšaugu ekonomisko vērtību;
 • Pašreizējās politikas ietekmes analīze, kas vērsta uz pākšaugu audzēšanu;
 • Politikas pasākumu noteikšana, kas atbalstītu pākšaugu attīstību dažādos līmeņos (no saimniecības līdz ES līmenim) un stimulētu ilgtspējīgas pākšaugu audzēšanas sistēmas;
 • Izstrādāti ieteikumi attiecībā uz turpmāko politiku un labu praksi pākšaugu audzēšanas veicināšanai ES;
 • Veikts pākšaugu audzēšanas novērtējums un noteiktas iespējamas izmaiņas, kas balstītas uz demogrāfiskiem, ekonomiskiem, sociāliem, tehnoloģiskiem, ekoloģiskiem un politiskiem pētījumiem un politikas attīstības stratēģijām;
 • Ieteikumi pākšaugu audzēšanas sistēmu izmantošanas palielināšanai;
 • Pārejas posmu noteikšana, lai nodrošinātu ilgtspējīgas pākšaugu audzēšanas sistēmas izmantošanā, tostarp nosakot politikos pasākumus, lai nodrošinātu un atbalstītu pāreju;
 • Sagatavoti uz lietotājiem orientēti komunikācijas un reklāmas materiāli;
 • Pasākumi dalībniekiem un ieinteresētajām pusēm: semināri, apmācības un konferences;
 • Lietotājiem pieejama mājaslapa, kas darbojas kā informācijas glabātuve.

Paredzamā ietekme:

 • Ilgtspējīgu pākšaugu audzēšanas un pļavu sistēmas, kā arī lauksaimniecības pārtikas un barības ķēžu attīstība;
 • Palielināta pākšaugu kultūru konkurētspēja lauksaimniecības pārtikas un barības ķēdēs;
 • Samazināta lauksaimniecības darbību ietekme uz vidi (piemēram, siltumnīcefekta gāzu emisijas un ūdens piesārņojums);
 • Sniegts zinātniskais atbalsts attiecīgajām ES politikām (KLP, ūdens pamatdirektīva, klimata pārmaiņas);
 • Transdisciplināru pētījumu stiprināšana un ilgstoša īstenošana.

LLKC finansējums: 96 000,00 EUR

Projektu līdzfinansē: Horizon 2020, www.europa.eu

Plašākai informācijai sazinieties ar LLKC Augkopības nodaļas vadītāju Oskaru Balodi (oskars.balodis@llkc.lv).