Jūs atrodaties šeit

Latvijā top inovatīva saimniecību pārvaldības sistēma Manslauks.lv

Ekonomika
Projekti

Top unikāla saimniecību pārvaldības sistēma Manslauks.lv, kas tiek veidota, ņemot vērā tieši Latvijas lauksaimnieku vajadzības, nodrošinot datu apmaiņu ar LAD, VAAD un LDC. Sistēmu izstrādā LLKC kopā ar lauksaimniekiem, zinātniskajām un lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām.

Kā pārvaldīt saimniecību gudri un efektīvi?

Saimniekojot laukos, rezultāts pat vienāda lieluma un vienas nozares saimniecībām var būt krietni atšķirīgs. Kāds noteikti ar vieniem un tiem pašiem resursiem saražos vairāk, kvalitatīvāk, un citreiz arī lētāk. Tas nav pārsteigums, jo lauksaimniecību ietekmē ne tikai tādi faktori kā zināšanas un prasme tās pielietot konkrētā situācijā, pieeja tehnikai un tehnoloģijām, prasmīga algotā darbaspēka pieejamība, finanses, bet arī specifiski faktori – klimats un īpašie tirgus apstākļi (saražotās produkcijas gala cenā bieži nav iespējams iecenot visas izmaksas, lai produkts būtu konkurētspējīgs cenas ziņā). Lielākajai daļai Latvijas saimniecību vadītāju nākas ikdienā būt ekspertiem daudzās jomās, pārzināt un celt savu kvalifikāciju dažādās profesijās – grāmatvedība un finanses, būt speciālistam attiecīgajā nozarē (agronoms, dārznieks, lopkopis utt.), pārzināt tehniku un tehnoloģijas, darīt lauku darbus, risināt gan darbinieku, gan cita rakstura problēmas un negaidītas situācijas, gādāt, lai laikus ir piegādātas visas izejvielas un materiāli. Jāspēj arī tikt galā ar dažādām atskaitēm un datu ievadi valsts institūciju sistēmās utt.

2019. gada 1. pusgadā LLKC, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Agroresursu un ekonomikas institūts intervēja saimniekus, lai noskaidrotu, kā viņi pārvalda saimniecības, kādu darbu veikšanā iesaistīti vairāk, un savukārt, kuru darbu veikšanaiatvēl mazāk laika.

Interviju rezultāti parādīja, ka dažādiem ikdienas darbiem jāvelta ļoti daudz laika, savukārt saimniecības darbības izvērtēšanai, analīzei un attīstības plānošanai bieži laika nepietiek. Piemēram, ekonomiskā analīze lielākoties netiek veikta. Plānojot saimniecības attīstību, saimnieki galvenokārt vadās pēc naudas atlikuma kontā, plāno intuitīvi, pēc iepriekšējās un pašreizējās sezonas tendencēm, plāno īstermiņā. Saimniecību attīstības plāni bieži ir “papīra skices” vai atrodas “saimnieka galvā”.

Ar šādām problēmām nesastopas vai mazākā apmērā sastopas saimniecības, kas var atļauties noalgot profesionāļu komandu. Taču lielākā daļa to nevar atļauties. Profesionālās zināšanas, mācības un konsultācijas nodrošina LLKC[1], tomēr saimniecības pārvaldība, rezultātu analīze un attīstības lēmumu pieņemšanas ir paša saimnieka rokās. Jāspēj orientēties lielā informācijas gūzmā paša saimniecībā, kas ir uzkrāta dažādos veidos (kladēs, lapiņās, datorā utt). Šeit būtiski atbalstu saimniecību vadītājiem var sniegt saimniecību pārvaldības sistēmas, kas gan pasaulē, gan arī Latvijā vairs nav nekāds jaunums un kādu laiku jau ir pieejamas. Tiesa, pamatā šīs sistēmas ir izveidotas kādai specifiskai nozarei (piemēram, augkopībai), vai pat specifiskām darbībām nozares ietvaros (piemēram, mēslošanas plāna sastādīšana, dzīvnieku ēdināšanas programmas utt.). Tomēr šādas programmas, kasizstrādātas ārpus Latvijas, nespēj nodrošināt datu apriti ar lauksaimniekiem svarīgām institūcijām – Lauku atbalsta dienestu (LAD), Lauksaimniecības datu centru (LDC), Valsts augu aizsardzības dienestu (VAAD) utt. Tāpēc, pat izmantojot kādu modernu IT risinājumu saimniecības pārvaldībai, Latvijas lauksaimnieki tik un tā ir spiesti atsevišķi veikt ierakstus kladēs, datorprogrammās, manuāli gatavot atskaites un iesniegt tās valsts institūcijām.

Saimniecības pārvaldība lauksaimnieka skatījumā

Z/s “Gaidas” atrodas Zemgalē, apsaimnieko aptuveni 100 ha zemes. Nodarbojas ar graudaugu, augļu un ogu, kā arī siltumnīcu kultūru audzēšanu. Papildus tur aitas un Latvijas zilo govi. Darbi pamatā tiek paveikti pašu ģimenes spēkiem, vien piesaistot strādniekus sezonas darbiem. Arī dažādas atskaites valsts institūcijām, izņemot grāmatvedību, gatavo paši. Tad parasti informācija tiek meklēta kladēs un datorā, kas aizņem salīdzinoši daudz laika.

Līdz ar to z/s “Gaidas” īpašniecei Dacei Drošprātei, līdzīgi kā daudziem citiem lauksaimniekiem, laika ir mazāk nekā vajadzētu, jo prioritāri tiek veikti darbi, kurus nevar atlikt,  savukārt tādām lietām kā saimniecības rādītāju analīzei, attīstības plānošanai laika praktiski nepaliek. Tādēļ z/s “Gaidas” piekrita piedalīties projektā kopā ar citiem lauksaimniekiem, nevalstiskajām organizācijām un LLKC, izstrādājot elektronisko saimniecību pārvaldības sistēmu

Z/s “Gaidas” īpašniece Dace Drošprāte: “Tā kā mums ir daudznozaru saimniecība, ļoti svarīgi sekot līdzi visiem tajā  notiekošajiem procesiem, jo ir gan graudaugi, gan augļu un ogu dārzs, gan arī govs. Topošā elektroniskā saimniecības pārvaldības sistēma Manslauks.lv  nodrošinās, ka saimniekam vienuviet ir pieejama informācija gan par izejvielām un produkciju (noliktava), gan lauku vēstures dati. Tas ļaus ērti plānot dažādus lauku darbus, kā arī sastādīt augu maiņas un mēslošanas plānu. Šīs sistēmas unikalitāte ir tā, ka tiks nodrošināta datu apmaiņa ar Lauku atbalsta dienestu. Tas nozīmē, ka saimniekam nebūs divreiz jāvada manuāli viena un tā pati informācija, kas par saimniecību  atrodama LAD datu bāzē. To varēs ļoti vienkārši un ērti ar vienas pogas palīdzību importēt Manslauks.lv sistēmā. Manā skatījumā Manslauks.lv būs noderīgs palīgs lauksaimniekiem.”

Inovatīvā saimniecību pārvaldības sistēma Manslauks.lv

Unikālā saimniecības pārvaldības sistēma Manslauks.lv, kas top Eiropas inovāciju partnerības atbalsta programmā2, tiek veidota, ņemot vērā tieši Latvijas lauksaimnieku vajadzības.

2  Saimniecību pārvaldības sistēma Manslauks.lv tiek izstrādāta 16.1. pasākumā “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai”. Plašāk: https://ej.uz/4vi6

3 Plašāk par “Novada Garšas” katalogu: www.novadagarsa.lv

Manslauks.lv izstrādē piedalās lauksaimnieki kopā ar lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām, kooperatīviem, zinātnes institūcijām un LLKC. Papildus ir izveidota atsevišķa lauksaimnieku fokusgrupa, lai Manslauks.lv tiktu izstrādāts pēc iespējas funkcionālāks, ietverot to, kas ir nepieciešams tieši lauksaimniekam, un tajā pašā reizē būtu ērti lietojams.

Paredzēts, ka ar Manslauks.lv lauksaimnieki nākotnē varēs pārvaldīt savu saimniecību, iztiekot bez citu programmu un manuālu pierakstu palīdzības. Būs iespējams reģistrēt uz laukiem veiktās darbības un sekot tām līdzi, uzskaitīt ražu, veidot lauku vēsturi, piekļūt informācijai, kas atrodas LAD, LDC, VAAD datu bāzēs par saimniecību, sastādīt augu maiņas, aizsardzības un mēslošanas plānus, analizēt darbību un modelēt dažādas attīstības situācijas. Manslauks.lv ievadītā informācija nodrošinās ērtu un vienkāršu dažādu atskaišu sagatavošanu. Tāpat tiks nodrošināta datu apmaiņa ar LLKC izstrādāto “Novada Garšas”3 katalogu.

Nākamajā gada plānots attīstīt Lopkopības  un Finanšu sadaļas, tādējādi nodrošinot, ka Manslauks.lv izmantojams dažādu nozaru saimniecībām un dod iespēju pieņemt uz attīstību vērstus lēmumus.

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis: “Esam lepni, ka mūsu veidotā saimniecību pārvaldības sistēma Manslauks.lv top veiksmīgā sadarbībā ar lieliskiem partneriem – Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Zemnieku federāciju, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību “LATRAPS”, Gaļas liellopu audzētāju biedrību, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju, Agroresursu un ekonomikas institūtu, z/s “Gaidas”, SIA “Lekstes upenes”, SIA “Milkosa”, SIA “Rītnieki”, z/s “Priežukalns”, z/s  “Imantas”, z/s “Krūkļi”.

Eiropas Inovāciju partnerības darbībā pirmo reizi radām produktu vienotam mērķim – birokrātisko procesu mazināšanai saimniecībās. Izmantojot Manslauks.lv, zemnieks daudz ātrāk varēs sagatavot nepieciešamās atskaites, ievērojami vairāk laika veltot tiešajiem darbiem saimniecībā.

Sistēmā iekļauta datu apmaiņa ar LAD, LDC, VAAD datu bāzēm, kas ar dažu klikšķu palīdzību zemniekiem ļaus ērti piekļūt visai informācijai par savu saimniecību. Būtiski, ka lielākā daļa no sistēmas funkcionalitātes saimniekiem būs pieejama bez maksas, tādējādi nodrošinot, ka ikvienam Latvijas lauksaimniekam neatkarīgi no finansiālās situācijas ir iespējams izmantot modernu rīku savas saimniecības pārvaldībai.

Nākotnē Manslauks.lv redzu kā ērtu, pieprasītu e-rīku, kas lauksaimniekiem palīdz pieņemt pamatotus lēmumus, kas atbilstu arī Eiropas Zaļā kursa un citām vides prasībām.

Ceram uz šī produkta veiksmīgu attīstību nākotnē un lielu zemnieku iesaisti tā lietošanā, jo šis beidzot ir tieši viņiem domāts un radīts rīks”.

Kad Manslauks.lv būs pieejams?

Manslauks.lv tiek izstrādāts, ņemot vērā IT nozares labo praksi un ieteikumus šādu komplicētu projektu ieviešanā. Proti, sistēmas sadaļas tiek veidotas pa kārtām, pēc nepieciešamības tās pilnveidojot atbilstoši Agile Scrum pieejai. Līdz ar to plānojam, ka Augkopības nozares saimniecības varēs sākt izmantot Manslauks.lv jau šī gada rudenī, bet lopkopības saimniecības – nākamgad. Manslauks.lv tiks nepārtraukti pilnveidots, lai spētu nodrošināt pēc iespējas labāku funkcionalitāti un ietu līdzi laikam. Augsnes sensori, meteostacijas, tehnikas pārvaldība, slaukšanas roboti un citas viedās tehnoloģijas nav aizmirstas – tās tiks integrētas Manslauks.lv sistēmā nākotnē.

Lai jūs pirmie uzzinātu par jaunumiem un iespējām, aicinām sekot līdzi Manslauks.lv FB profilam, kā arī apmeklēt vietni Manslauks.lv (pagaidām izstrādes stadijā).

Renārs Stūrmanis,
LLKC Projektu un attīstības daļas projektu vadītājs


[1] Par ES apmaksātajām LLKC profesionālajām konsultācijām sīkāk šeit: https://ej.uz/qd84