Jūs atrodaties šeit

Apkopoti 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas provizoriskie rezultāti

Ekonomika

Tā kā LLKC darbinieki reģionos piedalījušies datu vākšanā, aicinājām ikmēneša biroju vadītāju sanāksmē Anitu Raubenu, Centrālās  statistikas pārvaldes Lauksaimniecības un vides departamenta direktora vietnieci, pastāstīt par 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas provizoriskajiem rezultātiem. Galvenais secinājums – samazinās saimniecību skaits, bet palielinās lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsaimniekošana.

Lauku saimniecību skaits un apsaimniekotā platība – 20 gadu laikā samazinājies vairāk nekā divas reizes; savukārt par 18,4% palielinājusies apsaimniekotās lauksaimniecības zemes (LIZ) platība. Vidēji vienā saimniecībā tā palielinājusies 2,4 reizes.

Saimniecību specializācija – 2020. gadā visvairāk lauku saimniecību (42,2 tūkstoši) specializējušās laukkopībā, apsaimniekojot 1,1 milj. ha jeb 57% no LIZ; 20 gadu laikā 3,5 reizes samazinājies jauktajā augkopībā un lopkopībā specializēto saimniecību īpatsvars.

Grupējums pēc izmantotās lauksaimniecības zemes – 64% jeb 1,3 milj. ha LIZ apsaimnieko lielās saimniecības (ar LIZ platību virs 100 ha); 68% lauku saimniecību ar LIZ platību no 1 līdz 20 ha apsaimnieko tikai 15% no kopējās LIZ.

Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto struktūra – 2020. gadā lauksaimniecībā bija nodarbinātas 185,4 tūkst. personu, no kurām 155,4 tūkst. bija pastāvīgi nodarbinātie. 20 gadu laikā pastāvīgi nodarbināto skaits ir samazinājies par 110,1 tūkst. jeb par 41,5%. Lauku saimniecībās pārsvarā nodarbināti to īpašnieki un viņu ģimenes locekļi – 86%, un tikai 14% – ārpus ģimenes darbaspēks.

Plašāk par pētījumu var uzzināt Oficiālās statistikas portālā: https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/lauksaimn/cits/2975-2001-2010-un-2020-gada-lauksaimniecibas-skaitisanas?themeCode=LA

Publicēšanai sagatavoja Dace Millere,
LLKC Apgāda redaktore

 

Foto Galerija: