Jūs atrodaties šeit

Aizvadīts LIFE projekta LatViaNature atklāšanas seminārs

Mežsaimniecība
Projekti

2021.gada 25. martā noritēja LIFE programmas integrētā  projekta LatViaNature  - “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” atklāšanas seminārs. Semināru organizēja projekta vadošais partneris Dabas aizsardzības pārvalde, un seminārā piedalījās projekta partneri t.sk. Meža konsultāciju pakalpojuma centrs, dažādu institūciju pārstāvji un ikviens interesents. Seminārā visi klātesošie tika iepazīstināti ar projekta mērķiem, iesaistīto partneru funkcijām, un plānotajām aktivitātēm kā arī katrs no partneriem prezentēja savu lomu projektā. Semināru atklāja  Vides un reģionālas attīstības ministrija un Dabas aizsardzības pārvalde  ar uzrunām.

Artūrs Toms Plešs (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs): “ Eiropas Savienības Zaļais kurss izvirza ambiciozus mērķus arī citās jomās - klimata, atjaunojamo energoresursu izmantošanu, aprites ekonomikas, enerģētikas un citās jomās, bet bioloģiskā daudzveidība ir cieši saistīta ar visām šīm jomām. Tādēļ, jo ambiciozāki ir mērķi šajās jomās, jo lielāka vērība ir jāvelta bioloģiskai daudzveidības saglabāšanas aspektiem. Mums ir jāuzņemas atbildība par dabu, un dabas aizsardzības mērķi efektīvi integrējami dažādu nozaru politikā, piemēram, mežsaimniecības un lauksaimniecības nozarēs, lai tās spētu nodrošināt pienācīgu devumu Latvijas attīstībai, taču, lai šī attīstība nenotiktu uz dabas vērtību noplicināšanas rezultāta rēķina. Šeit būtu vietā atgādinājums par vienu no Nacionālās attīstības plāna rīcības mērķiem- bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta zinātniskos pētījumos līdzsvarojot ekoloģiskās , ekonomiskās un sociālās intereses. Lai sasniegtu šo nacionālā attīstības plāna uzdevumu, nepieciešams veikt ieguldījumus dabas izglītībā, uzlabojot gan dabas aizsardzības, gan citu nozaru speciālistu zināšanas, gan kopējās sabiedrības dabas un vides izglītības sistēmā, lai katrs Latvijas iedzīvotājs būtu zinošs par to kā ar savu ikdienas rīcību nest pienesumu kopējā dabas aizsardzībā. Tāpat mums jāspēj skaidri definēt dabas aizsardzības mērķi un mehānismi šo mērķu sasniegšanā.”
 

Andrejs Svilāns (Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors): “Būtisks uzsvars liks uz motivējošo mehānismu izstrādi, lai rastu labāko pieeju mūsu kopīgai brīvprātīgai, uz savstarpēju cieņu uz sapratni veidotai sistēmai. Protams, ar zemes īpašnieku iesaisti mūs kopējā dabas vērtību saglabāšanas procesā. Tādēļ tiks apzinātas gan citu valstu labās prakses piemēri, gan noskaidroti zemes īpašnieku gan citu ieinteresēto pušu viedoklis.”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un Meža konsultāciju pakalpojumu centru seminārā pārstāvēja tā direktors Raimonds Bērmanis, uzsverot mežu īpašnieku lomu projektā:  “Iecerēto mežu demonstrējumu vietu galvenais ziņas nesējs ir mežu īpašnieks. Un meža īpašnieka viedoklis cita meža īpašnieka acīs ir nepārvērtējams, un meža konsultanti, projekta komanda būs kā pasākuma moderatori, organizatori, bet ne centrālā figūra pasākumā. Šeit redzam saistību arī ar kompensāciju mehānismu izstrādi, proti jo veiksmīgāk meža apsaimniekošanā līdzsvarosim koksni ieguvi ar dabas vērtību saglabāšanu, jo mazināsies nepieciešamība pēc stingra režīma aizsargājamām  teritorijām un finansiāli apjomīgām kompensācijām.”

Semināra laikā partneri pauda vienotu nostāju un nepieciešamību dabas daudzveidības saglabāšanas mehānismu izstrādē, inavazīvo sugu pārvaldībā un aktīvu nozaru ekspertu un pārstāvju iesaisti projekta gaitā.

Par projektu:

Projekta nosaukums: “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija / Optimising the Governance and Management of the Natura 2000 Protected Areas Network in Latvia” (LIFE-IP LatViaNature).

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2020.-31.12.2028.

Projekta mērķis: Izstrādāt inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību plānu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā.

Sīkāka informācija par projektu:  https://latvianature.daba.gov.lv/ vai    http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/life-ip-latvianature  , un sazinoties ar MKPC projektu vadītāju Madaru Černuho (madara.cernuho@mkpc.llkc.lv).

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010LIFE- IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Informāciju sagatavoja:
Madara Černuho

Meža konsultāciju pakalpojuma centrs