Jūs atrodaties šeit

LIFE CRAFT

Programma: LIFE

Projekts: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā (LIFE CRAFT)

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.06.2023 (63 mēneši)

Vadošais partneris: Latvijas Dabas fonds (LDF)

Projekta partneri:

 • Nodibinājums “Vides risinājumu institūts”
 • SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
 • Čehijas Zinātnes un sabiedrības centrs (Czech Center for Science and Society)

Projekta mērķis: Veidot un sniegt ekonomiski pamatotu praktiskās pieredzes kopumu klimata pārmaiņu mazinošas lauksaimniecības prakses īstenošanai Latvijā.

Projekta tiešie mērķi:

 • Veicināt lauksaimnieku un politikas veidotāju apziņu par siltumnīcas efekta gāžu emisiju mazinošām lauksaimniecības praksēm;
 • Pārbaudīt un saimniecību līmenī demonstrēt trīs siltumnīcas efekta gāžu emisiju mazinošas lauksaimniecības prakses;
 • Pielāgot attālās izpētes uzraudzības instrumentus, lai uzlabotu nacionālas politikas sniegumu emisiju mazināšanā no lauksaimniecības.

Projektā plānotas aktivitātes un rezultāti:

 • Izveidots apkopojums ES labās prakses piemēriem, kas būtu piemērojami Baltijas jūras reģionam attiecībā uz lauksaimniecības SEG emisiju mazināšanas metodēm. Metožu efektivitātes un ieviešanas izvērtējums;
 • Ierīkot 10 demonstrējumu laukus (aptuveni 200 hektārus), kur tiek izmantota bezaršanas jeb tiešās sējas tehnoloģija. Izvērtēt metodes efektivitāti, ietekmi un ekonomisko ieguvumu. Ierīkot 3 demonstrējumu laukus (aptuveni 1,2 hektārus), kur augsnē ir iestrādāta bio-ogle. Izvērtēt metodes ietekmi uz augsni;
 • Kontrolētu drenāžas sistēmu ierīkošana un demonstrēšana 4 izmēģinājuma vietās, kas aptver aptuveni 80 hektārus. Izvērtēt metodes ietekmi un ekonomisko ieguvumu;
 • Attālinātas metodikas izstrāde SEG emisiju novērtēšanai vietējā līmenī, izmantojot satelīta novērošanas datus. Klimata atbildīgas lauksaimniecības prakses rokasgrāmatas izveide;
 • Informācijas nodošana lauksaimniekiem, politikas veidotājiem, konsultantiem un citām ieinteresētajām personām par projekta rezultātiem, organizējot lauka dienas, seminārus, starptautiskas konferences un piedaloties starptautiskos pasākumos;
 • Sabiedrības informētības veicināšana par lauksaimniecības ietekmi uz klimatu;
 • Izveidota projekta tīmekļa vietne, kas kalpo kā pastāvīgs informācijas avots (rokasgrāmatas, tehnisko ziņojumu un video izvietošana).

Projekta kopējais finansējums: 1 987 764,00 EUR (t.sk. ES finansējums: 1 177 696,00 EUR)

LLKC finansējums: 220 063,00 EUR (t.sk. ES finansējums: 132 038,00 EUR)

Plašākai informācijai sazinieties ar LLKC Projektu un attīstības daļas vadītāju Lindu Šarķi-Fedjajevu (linda.sarke@llkc.lv).

 

Program: LIFE+

Project: Climate Responsible Agriculture for Latvia (LIFE CRAFT)

Project duration: 01/04/2018 – 30/06/2023 (63 months)

Lead partner: Latvian Fund for Nature (LFN)

Project partners:

 • Foundation “Institute for Environmental Solutions” (IES)
 • Latvian Rural Advisory and Training Centre (LRATC)
 • Czech Center for Science and Society (CCSS)

Project objective: To implement, test, evaluate, promote and provide guidance on effective and economically feasible means for the reduction of agricultural GHG emissions while preserving stable income for farmers by taking an ecosystem-based approach.

Specific objectives:

 • Increase farmer and political decision-maker awareness about available GHG emission reducing agricultural practices;
 • Implement, test and demonstrate 3 different GHG emission reducing agricultural management practices on farm level;
 • Adapt remote sensing based monitoring instruments for improved evaluation of national policy efficiency targeting agricultural GHG emission reduction.

Project activities and expected results:

 • Summarasing EU best practice applicable to the Baltic Sea Region for agricultural GHG emission reduction methods in the form of a guidebook. Evaluating their effectiveness and possible implementation in Latvia;
 • Implementing, testing, evaluating economic viability and demonstrating no-till farming in 10 fields covering approximately 200 hectares and biochar’s impact on soil and its production in local conditions on 3 farmlands covering a total of approximately 1.2 hectares;
 • Implementing, testing and demonstrating controlled drainage systems in 4 pilot sites covering approximately 80 hectares;
 • Developing remote sensing methodology for improved evaluation of agricultural GHG emissions at the local level using satellite and airborne remote sensing data. Best climate responsible agricultural practice guidebook produced and distributed.
 • Disseminating project lessons to farmers, policy makers, consultants and other stakeholders by organising open days, seminars, an international conference and participating in international events
 • Increasing public awareness of agriculture’s impact on climate and its mitigation potential by creating a contemporary art exhibition and inventive media campaign;
 • Project website created and serving as a permanent source of information on its activities (hosting the guidebook, technical reports and videos).

Total project budget: 1 987 764,00 EUR (incl. EU financial contribution: 1 177 696,00 EUR)

LRATC budget: 220 063,00 EUR (incl. EU financial contribution: 132 038,00 EUR)

For further information contact LRATC Head of project and development department Linda Šarķe-Fedjajeva (linda.sarke@llkc.lv).