Jūs atrodaties šeit

Meliorācijas sistēmu efektīvas darbības nodrošināšana

Tālākizglītība
Citi

LLKC jau vairākus gadus izglīto lauksaimniekus zemju meliorācijas jautājumos, jo padomju laika periodā izbūvēto meliorācijas sistēmu nepietiekoši efektīva darbība lielās zemju platībās Latvijā traucē lauksaimniekiem zemju apstrādē. Sevišķi tas izpaudās šogad lielo lietus nokrišņu laikā.

Problēmas rada nepietiekošā apjomā veiktie meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un atjaunošanas darbi. Pēdējos gados, lai uzlabotu situāciju, valdība ir veidojusi meliorācijas darbu finansējuma atbalsta sistēmu pietiekoši lielā apjomā, piesaistot ES struktūrfondu ERAF un ELFLA līdzekļus. Tas dod iespēju izstrādāt meliorācijas sistēmu pārbūves un atjaunošanas projektus ar pietiekoši lielu ES finanšu līdzekļu piesaisti (pašlaik maksimāli līdz 60% no kopējā nepieciešamā finansējuma). Līdzfinansējuma piesaiste prasa arī ievērot projektiem uzstādītās prasības vides jautājumu risināšanā, kas noteikti 2014. gada 30. septembra MK noteikumos Nr. 600 (1.3. punkts “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”). Vides pasākumi nepieciešami Baltijas jūras iespējamā piesārņojuma samazināšanai.

Lielai daļai zemju īpašnieku jāņem vērā, ka jādomā par divu meliorācijas sistēmu darbības nodrošināšanu – koplietošanas meliorācijas sistēmu un viena īpašuma meliorācijas sistēmu. Koplietošanas meliorācijas sistēma regulē ūdens režīmu divos vai vairākos zemes īpašumos, vai tiesiskajos valdījumos esošā zemē, savukārt viena īpašuma meliorācijas sistēma regulē ūdens režīmu vienā zemes īpašumā.

Pašlaik lielāku nozīmi, kā arī augstāku vērtējumu pie izstrādāto projektu izvērtējuma piešķir un lielāku punktu skaitu saņem projekti koplietošanas meliorācijas sistēmu sakārtošanai, kas nodrošina ūdens aizvadīšanu uz promteku. Nākotnē tas radīs atbilstošus apstākļus drenu sistēmu un to izteku sakārtošanai.

Projektu izstrādes gaitā jāņem vērā, ka to sagatavošana prasa 2–3 mēnešus laika, un uz šo finansējuma kārtu, kas tiks atvērta šī gada oktobrī, paspēt ir diezgan neiespējami. LAD, ievērojot kārtā piešķirto finansējumu un izvērtējot projektu atbilstību prasībām, finansējumu piešķir mazāk par 50% no iesniegtajiem projektiem.

Izstrādāta mācību programma par meliorāciju

LLKC ir sagatavojusi mācību programmu par meliorācijas jautājumiem. Tā paredzēta tiem lauksaimniekiem, kuriem nav pietiekams zināšanu līmenis meliorācijas sistēmu darbības un ekspluatācijas jautājumos. Mācību laikā paredzēts veicināt izpratni par meliorācijas sistēmu izbūves principiem un to ekspluatācijas nodrošināšanu, kā arī nepieciešamo sistēmas labošanas darbu veikšanu. Tiek pievērsta uzmanība agrāk izstrādātajos meliorācijas projektos esošo apzīmējumu sapratnei un to nozīmei, kā arī videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementiem un to iekļaušanai jaunajos zemju meliorācijas projektos. Labākai jautājumu izpratnei puse no plānoto nodarbību laika notiek praktiskajās mācībās, apskatot un izvērtējot apgūstamos jautājumus saimniecību meliorācijas objektos, kas izbūvēti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Klausītājiem tiek demonstrēti sistēmu darbības atjaunošanas pasākumu veikšanas paņēmieni –

drenāžas sistēmu skalošana un drenu sistēmu elementu bojājumu novēršana.

Pēc mācību apmeklēšanas klausītāji būs ieguvuši zināšanas, kā rīkoties savā zemju īpašumā, t. i., kāpēc lauki ir pārmitri, kādi pasākumi būtu veicami, un vai veikt meliorācijas sistēmu atjaunošanu par saviem līdzekļiem vai piesaistīt projektētāju un būvniecības organizācijas darbu veikšanai, izstrādājot projektus ar ES līdzfinansējumu.

Tuvākās mācības notiek jau š. g. 11.,12. un 17. oktobrī, par turpmākajām informācija būs pieejama LLKC mājaslapā.

Konsultācijas un ziņas par savā zemē izbūvētajām meliorācijas sistēmām var iegūt Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu (ZMNĪ) reģionālajās nodaļās, bet par projekta izstrādes noteikumiem – LAD reģionālās lauksaimniecības pārvaldēs. Konsultēties par vispārīgiem ar meliorāciju saistītajiem jautājumiem var pie LLKC un LLU speciālistiem meliorācijas jautājumos.

Šīs un citas mācības par lauksaimniecības, kooperācijas, mežsaimniecības un pārtikas produktu ražošanas tematiem, tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014. –2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Papildu informācija http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/lap-macibu-projekta-norises-vietas-aktuala-informacija.

Ivars Kalnītis,

Tālākizglītības nodaļas vadītāja vietnieks