Jūs atrodaties šeit

Profesionālā tālākizglītības centra nolikums

Profesionālā tālākizglītības centra
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
NOLIKUMS
(Ozolnieki)

 

Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu,
Profesionālās izglītības likuma 15. panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk – LLKC) ir Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un biedrības “Latvijas Zemnieku federācija” (turpmāk – dibinātājs) dibināts uzņēmums, kura viens no darbības veidiem ir pieaugušo (turpmāk – izglītojamo) izglītības programmu īstenošana, nodrošinot mūžizglītības iespējas un pieaugušo pārkvalifikāciju, atbilstoši darba tirgus prasībām.
2. LLKC izglītojošās darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti un šis nolikums.
3. LLKC ir juridiska persona. Tās juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV – 3018, tālrunis: 63050220, 63007562, e-pasts: llkc@llkc.lv.
4. LLKC par izglītojošo darbību ir atbildīga un to organizē Tālākizglītības nodaļa.
5. LLKC izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

II. Izglītojošās darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi
6. LLKC darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība pieaugušajiem.
7. LLKC izglītojošās darbības mērķi ir:
7.1. dot iespēju pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību un profesionālo pieredzi iegūt profesionālās pilnveides izglītību;
7.2. veikt ārpus formālās izglītības organizētu interesēm un pieprasījumam atbilstošu izglītojošu darbību, organizējot personu daudzveidīgu izglītošanas procesu, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū;
8. LLKC izglītojošās darbības uzdevumi ir:
8.1. īstenot profesionālās pilnveides izglītības un pieaugušo interešu izglītības programmas;
8.2. nodrošināt izglītojamo grupām kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas mācību programmā norādītajos jautājumos;
8.3. īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas, kas saskaņotas ar dibinātāju;
8.4. nodrošināt izglītojamajiem kvalitatīvas zināšanas, prasmes un kompetences, sekmējot to konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos;
8.5. piesaistīt, nodrošināt un sekmēt izglītojamo attiecīgo iemaņu veidošanos atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai;
8.6. izstrādāt mācību metodiku īstenojamajām programmām un ieviest jaunas mācību metodes nodarbību vadīšanā;
8.7. radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei un meistarības celšanai;
8.8. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
8.9. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;
8.10. sadarbībā ar Zemkopības ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošajām iestādēm, sastādīt mācību plānus minēto iestāžu speciālistu tālākizglītībai;
8.11. organizēt seminārus, piesaistot vieslektorus izglītojamo zināšanu padziļināšanai;
8.12. aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī nodrošināt pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju un tā pieejamību iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē;
8.13. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības iestādes uzdevumus.

III. Īstenojamās izglītības programmas
9. LLKC īsteno profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas ražošanas un pārstrādes, veterinārmedicīnas, uzņēmumu administratīvās un finansiālās vadības, ražošanas procesa, ekonomikas u.c. jomās.
10. LLKC var īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas (t.sk. profesionālās pilnveides izglītības programma), tālākizglītības programmas, kas saskaņotas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā arī īstenot citus izglītojošus pasākumus.

IV. Izglītības procesa organizācija
11. Izglītības procesa organizāciju LLKC nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi LLKC iekšējie normatīvie akti, kā arī LLKC valdes priekšsēdētāja izdotie tiesību akti un lēmumi.
12. Izglītojamo uzņemšana licencētajās un akreditētajās profesionālās pilnveides izglītības programmās notiek, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņā ar LLKC valdes priekšsēdētāja rīkojumu.
13. LLKC, saskaņojot ar dibinātāju vai attiecīgo izglītības programmu vai pakalpojuma pasūtītāju, nosaka izglītojamo uzņemšanas nosacījumus.
14. LLKC var noteikt maksu par izglītības programmu apguvi, izvērtējot konkrētās izglītības programmas sarežģītību, specifiku un aktualitāti darba tirgū.
15. Mācību stundas/praktiskās nodarbības ilgums ir 45 minūtes.
16. Mācību īstenošana iespējama klātienē, eksternā un kā attālinātās mācības.
17. Izglītojamo zināšanu pārbaudījumu kārtību reglamentē izglītības programmas veids, mācību plāni, Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas rīkojumi un instrukcijas.
18. Izglītojamo sasniegumi – zināšanas, prasmes un kompetences tiek vērtētas, izmantojot dažādus pārbaudījumu veidus un formas: kontroldarbs, tests, ieskaite, patstāvīgais darbs u.c., kas tiek vērtēti ieskaites veidā (“ieskaitīts”, “neieskaitīts”).
19. LLKC struktūru un mācību tehniskos līdzekļus nodrošina, ievērojot izglītības programmu saturu un īstenošanas specifiku. LLKC izmanto arī citu uzņēmumu, izglītības iestāžu un zinātnisko institūtu materiālo bāzi un intelektuālo potenciālu.
20. Mācību metodiskā darba jautājumus LLKC risina mācību metodiskā darba komisija.
21. Mācību prakses norisi LLKC organizē atbilstoši attiecīgajai izglītības programmas specifikai un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
22. Tālākizglītības nodaļas vadītājs sadarbībā ar LLKC valdi nosaka LLKC Profesionālās tālākizglītības centra organizatorisko struktūru.
23. Izglītības procesa īstenošanai, LLKC izstrādā noteikto mācību dokumentāciju, ievērojot lietvedības prasības un uzglabā tos atbilstoši lietu arhivēšanas normatīvo aktu prasībām.
24. Tālākizglītības nodaļas vadītājs nodrošina LLKC Profesionālās tālākizglītības centra kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanu.

V. Darbinieku tiesības un pienākumi
25. Tālākizglītības nodaļas vadītājs atbild par LLKC Valdes rīkojumu izpildi.
26. Tālākizglītības nodaļas vadītāja tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Tālākizglītības nodaļas vadītāja tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts, t.sk. tas ietver:
26.1. Izglītības programmu īstenošanai piesaistīt kvalificētus darbiniekus;
26.2. Piedalīties LLKC izglītības procesu reglamentējošo aktu izstrādāšanā;
26.3. Nodrošināt izglītības procesu reglamentējošo likumu un citu normatīvo aktu izpildi LLKC;
26.4. Savu pilnvaru ietvaros lemt par LLKC intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanai plānoto uzdevumu, t.sk. izglītības jomā, veikšanai.
27. LLKC darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo LLKC valde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Tālākizglītības nodaļas vadītājs ir tiesīgs deleģēt LLKC darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.
28. LLKC darbinieku tiesības un pienākumi noteikti Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā, LLKC darba kārtības noteikumos un citos iekšējos un ārējos normatīvajos aktos. LLKC darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.
29. LLKC darbiniekiem ir pienākums:
29.1. Veidot pozitīvu sadarbības vidi;
29.2. Ņemt vērā izglītojamo vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu un spējas;
29.3. Atbildēt par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem;
29.4. Veikt metodisko darbu saskaņā ar LLKC mācību metodiskā darba komisijas plāniem;
29.5. Sistemātiski paaugstināt savu kvalifikāciju, papildināt teorētiskās zināšanas un nostiprināt praktiskās iemaņas, kā arī pilnveidot pedagoģiskās zināšanas;
29.6. Sagatavot atbilstoši izglītības programmas un mācību priekšmeta programmas prasībām apmācību materiālo bāzi un izdales materiālus izglītojamajiem;
29.7. Ievērot iekšējās kārtības noteikumus un saudzīgi izturēties pret LLKC īpašumu.
30. LLKC darbiniekiem ir tiesības:
30.1. Izteikt priekšlikumus LLKC attīstībai, izglītības procesa organizēšanas jautājumos;
30.2. Saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu.

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi
31. Izglītojamo tiesības un pienākumi noteikti Profesionālās izglītības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un LLKC iekšējos normatīvajos aktos.
32. LLKC izglītojamajā pienākums ir:
32.1. Mācīties, lai iegūtu izglītību atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai;
32.2. Uzņemties personīgu atbildību par mācībām un uzvedību;
32.3. Ievērot LLKC Profesionālā tālākizglītības centra nolikumu;
32.4. Ievērot sabiedrībā pieņemtās morāles un ētikas normas.
33. LLKC izglītojamajiem ir tiesības:
33.1. Izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus izglītības procesa norisē;
33.2. Izmantot LLKC telpas un mācību līdzekļus izglītošanās procesa nodrošināšanai;
33.3. Saņemt motivētu savu zināšanu novērtējumu;
33.4. Saņemt darbinieku palīdzību mācību apguvē.
34. Izglītojamais ir atbildīgs par savu rīcību iestādē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

VII. Iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība
35. LLKC saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kā arī LLKC Profesionālā tālākizglītības centra nolikumā noteikto, ir saistoši arī šādi LLKC normatīvie akti:
35.1. Darba kārtības noteikumi;
35.2. Dienesta viesnīcas nolikums;
35.3. Normatīvie akti, kas saistīti ar darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu LLKC;
35.4. Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem;
35.5. Konsultatīvās padomes nolikums izglītības jautājumos.
36. LLKC iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus apstiprina LLKC valde, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

VIII. Saimnieciskā darbība
37. LLKC ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī šajā nolikumā noteikto.
38. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, LLKC valde ir tiesīga slēgt līgumus ar juridiskām vai fiziskām personām par dažādu LLKC nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, telpu noma), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.
39. LLKC saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.

IX. Finansēšanas avoti un kārtība
40. LLKC finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti.
41. LLKC finansēšanas avoti ir:
41.1. Valsts deleģējumi un mērķdotācijas;
41.2. Valsts un citu juridisku personu finansiālie līdzekļi, kurus LLKC saņem organizējot mācību programmas, tai skaitā, pēc iepirkuma, konkursu vai savstarpēju līgumu noteikumiem;
41.3. Finanšu līdzekļi, kurus LLKC saņem, piedaloties Latvijas un ārvalstu projektos un organizējot maksas kursus;
41.4. Citi ieņēmumi.
42. Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteikto, nosaka LLKC valde, saskaņojot ar dibinātāju.

X. Reorganizācijas un likvidācijas kārtība
43. LLKC Profesionālās tālākizglītības centru reorganizē vai likvidē LLKC valde, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par to Ministru kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.
44. LLKC par Profesionālā tālākizglītības centra likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta noteiktu institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš (objektīvu apstākļu dēļ ne vēlāk kā mēnesi iepriekš).

XI. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
45. LLKC, pamatojoties uz Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, izstrādā Profesionālās tālākizglītības centra nolikumu. Šo nolikumu apstiprina LLKC valde.
46. Grozījumus LLKC Profesionālās tālākizglītības centra nolikumā var izdarīt pēc LLKC dibinātāja iniciatīvas vai valdes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā izstrādā LLKC un apstiprina LLKC valde.
47. LLKC Profesionālās tālākizglītības centra nolikumu un grozījumus nolikumā LLKC aktualizē Valsts izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

XII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Profesionālās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem
48. LLKC Profesionālās tālākizglītības centra izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu LLKC valdei: Rīgas iela 34, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV – 3018, tālrunis: 63050220, e-pasts: llkc@llkc.lv.
49. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību LLKC veic dokumentu un arhīvu pārvaldību, tostarp veicot fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.
50. LLKC Profesionālās tālākizglītības centrs savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību.
51. Atzīt par spēku zaudējušu “Nolikumu par izglītojošo darbību” (apstiprināts ar 2019. gada 30. janvāra valdes sēdes protokolu Nr.2.).

 

Valdes priekšsēdētājs (Mārtiņš Cimermanis)