Jūs atrodaties šeit

Bioloģisko lauksaimniecību reglamentējošie normatīvie akti

ES ir noteikts vienots regulējums, kas attiecas uz bioloģiskās lauksaimniecības ražošanu, marķēšanu, izplatīšanu, uzraudzību un kontroli. Tomēr par dažiem jautājumiem dalībvalstīm ir tiesības noteikt atsevišķus noteikumus un atkāpes.

Ar zemāk uzskaitītajiem dokumentiem lauksaimniekam noteikti būtu jāiepazīstas pirms sertifikācijas uzsākšanas, tas palīdzēs izprast bioloģiskās lauksaimniecības būtību, saprast bioloģiskās ražošanas principus un izvērtēt sava uzņēmuma atbilstību un iespējas strādāt šajā saimniekošanas sistēmā.

No 2022.gada 1. janvāra ir stājies spēkā jauns ES regulējums attiecībā uz bioloģisko saimniekošanu.

 • ES regula Nr. 2018/848 par biolo­ģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-2...

(saitē atrodama regulas konsolidētā versija – regulas teksts kopā ar grozījumiem, kas iestrādāti regulas tekstā)

Šajā regulā nosaka bioloģiskās ražošanas mērķus, principus un paredz noteikumus par bioloģisko ražošanu, ar to saistīto sertifikāciju, un ar bioloģisko ražošanu saistīto norāžu izmantošanu marķējumā un reklāmā, kā arī noteikumus par kontrolēm.

ES regulā Nr. 2018/848 par biolo­ģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 noteikts, ka

bioloģiskā ražošana ir ilgtspējīgas pārvadības sistēma, kura:

 • respektē dabas sistēmas un ciklus un saglabā un uzlabo augsnes, ūdeņu un gaisa stāvokli, augu un dzīvnieku veselību un to savstarpējo līdzsvaru;
 • saglabā dabas ainavas elementus;
 • atbildīgi izmanto tādus enerģijas un dabas resursus kā ūdens, augsne, organiskās vielas un gaiss;
 • ražo plašu kvalitatīvu pārtikas produktu un citu lauksaimniecības un akvakultūras produktu klāstu, kas atbilst patērētāju pieprasījumam pēc precēm, karas ražotas, izmantojot procesus, kas nekaitē videi, cilvēku veselībai, augu veselībai, vai dzīvnieku veselībai un labturībai;
 • izmanto iekšējos dabas resursus.
 • ierobežo ārējo resursu izmantošanu, izņemot:
  • bioloģiskajā ražošanā iegūtus resursus;
  • dabīgas vai dabiski iegūtas vielas;
  • vāji šķīstošus minerālmēslus.
 • balstās uz risku novērtējumu un piesardzības pasākumu un profilaktisku pasākumu izmantošanu.

Bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas mērķi:

 • dot ieguldījumu vides un klimata aizsardzībā;
 • ilgtermiņā uzturēt augsnes auglību;
 • sekmēt augstu bioloģiskās daudzveidības pakāpi;
 • dot būtisku ieguldījumu netoksiskas vides saglabāšanā;
 • dot ieguldījumu augstos dzīvnieku labturības standartos un jo īpaši ņemt vērā dzīvnieku sugām raksturīgās uzvedības vajadzības;
 • sekmēt īsas izplatīšanas ķēdes un vietējās produkcijas patēriņu dažādās ES vietās.
 • veicināt apdraudētu retu un vietēju šķirņu saglabāšanu;
 • dot ieguldījumu tādu augu ģenētiskā materiāla piedāvājuma attīstīšanā, kurš ir pielāgots bioloģiskās lauksaimniecības specifiskām vajadzībām un mērķiem;
 • sekmēt augstu bioloģiskās daudzveidības pakāpi;
 • sekmēt bioloģiskas augu selekcijas darbību attīstību, lai dotu ieguldījumu bioloģiskās nozares labvēlīgās ekonomiskajās perspektīvās.

Bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas principi:

 • Uzturēt un bagātināt dzīvos organismus augsnē un augsnes dabisko auglību, augsnes stabilitāti, augsnes ūdensietilpību un augsnes bioloģisko daudzveidību, novēršot un ierobežojot augsnes sablietēšanos un augsnes eroziju, kā arī barot augus, galvenokārt izmantojot augsnes ekosistēmu;
 • Līdz minimumam ierobežot neatjaunojamo resursu un ārējo resursu izmantošanu;
 • Augu un dzīvnieku izcelsmes atkritumus un blakusproduktus otrreizēji izmantot par resursiem augkopībā un lopkopībā.
 • Augu veselību uzturēt ar profilaktisku pasākumu palīdzību, izvēloties:
 • piemērotas sugas un šķirnes vai heterogēno materiālu, kas ir izturīgs pret slimībām un kaitēkļiem,
 • piemērotas augu sekas,
 • mehāniskas un fiziskas metodes,
 •  kaitēkļu bioloģisko ienaidnieku aizsardzību u.c.
 • Izmantot tādas sēklas un dzīvniekus, kam ir augsta ģenētiskā daudzveidība, izturība pret slimībām un ilgmūžība;
 • Izvēlēties bioloģiskajai ražošanai piemērotas šķirnes, kā arī tādas šķirnes, kas ir izturīgas pret slimībām un ir pielāgotas dažādiem vietējiem augsnes un klimatiskajiem apstākļiem;
 • Lauksaimniekiem ir iespēja izmantot augu reproduktīvo materiālu, kas iegūts viņu pašu saimniecībās.
 • Saglabāt ūdens vides veselību un apkārtējo ūdens un sauszemes ekosistēmu kvalitāti;
 • Izvairīties no apdraudējuma aizsargājamām sugām.
 • Dzīvnieku šķirnes izvēlēties, ņemot vērā augstu ģenētiskās daudzvedības pakāpi, dzīvnieku spēju pielāgoties vietējiem apstākļiem, ciltsvērtību, ilgmūžību, to dzīvotspēju un to izturību pret slimībām vai veselības problēmām;
 • Praktizēt lopkopību, kas piemērota konkrētai vietai un saistīta ar zemi;
 • Izmantot tādus lopkopības paņēmienus, kas uzlabo dzīvnieku imūnsistēmu un stiprina dabisko aizsardzību pret slimībām, tostarp regulāru kustību brīvību un iespēju uzturēties ārpus telpām un ganībās.
 • Dzīvnieku barošanā izmantot bioloģisko barību, kas sastāv no lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļām, kuras iegūtas bioloģiskajā ražošanā, un no dabīgām nelauksaimnieciskas izcelsmes vielām;
 • Bioloģiskās lopkopības produktus iegūt no dzīvniekiem, kuri kopš dzimšanas vai izšķilšanās visu laiku ir audzēti bioloģiskajās saimniecībās;
 • Ūdens organismu barošanā izmantot barību no ilgtspējīgi izmantotām zvejniecībām vai bioloģisko barību.

Biolģiskās augkopības noteikumi atrodami ES regulas Nr.2018/848 6.pantā, 9.-12.pantos, kā arī II pielikuma 1. daļā.

 • Papildus ES regulai Nr.2018/848 uz bioloģisko augkopību attiecas arī Regula Nr.2021/1165, ar ko atļauj bioloģiskajā ražošanā izmantot noteiktus produktus un vielas un izveido to sarakstus noteikumi:
 • I pielikumā norādītas vielas, ko atļauts izmantot kā augu aizsardzības līdzekļus bioloģiskajā saimniekošanā;
 • II pielikumā norādīti mēslošanas līdzekļi, augsnes ielabotāji un barības vielas no nebioloģiskās ražošanas sistēmas, kurus atļauts lietot bioloģiskajā saimniekošanā;
 • IV pielikumā norādīti tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi, ko izmanto augkopībā tīrīšanai un dezinfekcijai.

Saite uz ES regulu Nr.2021/1165:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1165&q...

Bioloģiskās lopkopības noteikumi atrunāti ES regulas Nr.2018/848 6.pants, 9.-11.pantos, 14.-15.pantos, II pielikum 2.daļā.

 • Papildus ES regulai Nr.2018/848 uz bioloģisko lopkopību attiecas arī ES regula Nr.2020/464  II nodaļa un I pielikums.

Saite uz ES regulu Nr.2020/464:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R046...

 • Papildus ES regulām uz bioloģisko saimniekošanu attiecas arī Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumi Nr.485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”, ciktāl tie nerunā pretī iepriekš minētajām regulām.

Ministru kabinata noteikumos atrunāta nacionālā bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas kārtība, sertificēto uzņēmumu pienākumi un tiesības, dažādu speciālo atļauju saņemšanas iespējas, nacionālās atkāpes, produktu marķēšanas kārtība. Kā arī pielikumos atrodamas dažādu pārskatu un iesniegumu formas.