Jūs atrodaties šeit

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas kārtība

Bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas un produktu marķēšanas prasības nosaka normatīvie akti. Ikvienai personai, kas vēlas uzsākt bioloģisko lauksaimniecības produktu ražošanu, ir jāievēro normatīvo aktu prasības un jāiekļaujas bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā. Bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas sertifikācija apstiprina saražotā produkta atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas standartiem. Bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas sertifikācija ir procesa, nevis produkta sertifikācija. Tas nozīmē, ka ražotājs apņemas nepārtraukti ievērot prasības, kas attiecas uz bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanu un marķēšanu, un to pārbauda normatīvajos aktos noteikta kontroles institūcija.

Saskaņā ar MK 26.05.2009. noteikumu Nr. 485 6. punktu jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības dzīvniekus un bioloģiskās lauksaimniecības produktus, lai tos pārdotu, vai arī kura pārdod šādus dzīvniekus un bioloģiskās lauksaimniecības produktus, uzsākot darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā, iesniedz pieteikumu vienā no kontroles institūcijām, ievērojot šādus termiņus:

1) par dzīvniekiem, primāro produktu ražošanu un savvaļas augu vākšanu – līdz attiecīgā gada 1. aprīlim;

2) par produktu pirmapstrādi, pārstrādi, realizāciju, tai skaitā izmantošanu sabiedriskajā ēdināšanā, un importēšanu no trešajām valstīm – visu gadu;

3) par mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu apriti – visu gadu.

No pienākuma sertificēties ir atbrīvoti tikai tie uzņēmumi, kuri tieši pārdod produktus galapatērētājam vai lietotājam, bet paši neražo, negatavo, neuzglabā (izņemot tikai saistībā ar pārdošanu) vai neimportē šadus produktus no trešās valsts.

Latvijā bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas un kontroles institūcijas funkcijas veic divas iestādes:

1. biedrības “Vides kvalitāte” sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte”

www.videskvalitate.lv

2. valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”

www.stc.lv

Persona, kas vēlas kļūt par bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju, vispirms iepazīstas ar prasībām, kas attiecas uz šo produktu ražošanu, un izvērtē savas ražošanas atbilstību tām. Normatīvie akti, kuros noteiktas prasības bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanai atrodami sadaļā bioloģisko lauksaimniecību reglamentējošie normatīvie akti.

Ja persona pozitīvi vērtē savu atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas prasībām, tad tā pēc brīvas izvēles kādā no iepriekš minētajām kontroles institūcijām iesniedz pieteikumu sertifikācijai. Pieteikumu veidlapas pieejamas kontroles institūciju mājas lapās www.videskvalitate.lv vai www.stc.lv.

Pēc pieteikuma saņemšanas kontroles institūcija pretendentam nosūta iesniedzamo dokumentu formas. Pretendents aizpilda iesniedzamos dokumentus, paraksta līgumu ar sertifikācijas institūciju un deklarāciju un nosūta tos kontroles institūcijai. Pretendentam ir jāreģistrējas kā nodokļu maksātājam un jākārto grāmatvedība saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Pēc dokumentu saņemšanas sertifikācijas institūcija izvērtē iesnigtos dokumentus. Kad dokumenti iesniegti pilnībā un samaksāta sertifikācijas maksa, kontroles institūcija paraksta līgumu, un tās inspektors saskaņo ar pretendentu datumu pārbaudei uz vietas saimniecībā. Pārbaudes laikā inspektors izvērtē pretendenta atbilstību prasībām un sagatavo novērtēšanas dokumentus. Ja neatbilstību nav vai tās tiek novērstas korektīvo darbību rezultātā, kontroles institūcija pieņem pozitīvu lēmumu un pretendents saņem atdzīšanas dokumentu – izziņu par bioloģiskās lauksaimniecības uzsākšanu. Otrajā gadā saimniecība saņem sertifikātu par pārejas periodu uz bioloģisko lauksaimniecību. Ja pārbaudes laikā konstatētas neatbilstības, kuras pretendents nav spējis novērst, kontroles institūcija pieņem lēmumu par pretendenta neatbilstību sertifikācijas prasībām.

Saimniecībai, kas ieguvusi izziņu par bioloģiskās lauksaimniecības uzsākšanu, tiek noteikts pārejas periods. Saimniecība ir tiesīga marķēt produkciju kā bioloģisko tikai pēc pārejas perioda Pārejas periodā ražotu augu izcelsmes produktu marķējumā drīkst norādīt “produkts ražots pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību”, ja produkts satur tikai vienu lauksaimnieciskas izcelsmes augu sastāvdaļu un pirms ražas novākšanas ir pagājis 12 mēnešu pārejas periods. Norādes krāsa, izmērs un burtu veids nedrīkst būt vairāk pamanāms kā produkta tirdzniecības apraksts.

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas shēma