Jūs atrodaties šeit

Apmeklē mazo grantu projekta īstenošanas vietu Silenē

Projekti

Projekta LIFE GoodWater IP partneru delegācija 14. septembrī devās uz Sileni, lai iepazītos ar līdz šim paveikto mazo grantu projektā “Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, veicot niedru pļaušanu”, kuru īsteno Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija sadarbībā ar partneriem – biedrībām  “Jubra” un “Silenes stariņi”.

Šī mazā grantu projekta ietvaros ir paredzēta niedru pļaušana Sila ezera ziemeļu krastā aptuveni 0,3 ha platībā ar mērķi nopļautās niedres izmatot permakultūras augsto dobju veidošanā un apzaļumošanā, kā arī suvenīru izgatavošanā. Projekta ietvaros arī paredzēts sagatavot zinātnisko novērtējumu par niedru izmantošanu lauksaimniecībā.

Samazinot ezera piekrastes zonas aizaugumu no niedrēm, tiek uzlabota ezera ekoloģiskā kvalitāte un tiek izveidotas atklātas zonas, kas ir piemērotas līdaku nārstošanai un dažādu zivju sugu mazuļu dzīves apstākļiem. Savācot nopļautās niedres no ezera, tiek samazināts organisko vielu daudzums ezera ūdenī. 

Apmeklējuma laikā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija projekta LIFE GoodWater IP partneru delegāciju iepazīstināja ar līdz šim projektā paveikto, kā arī tika apskatīta projekta īstenošanas vieta – Sila ezers, kur veikta niedru nopļaušana divos lokālos laukumos 0,3 ha platībā,  izveidota aptuveni 130 m2 liela permakultūras dobe un uzstādīts informatīvs stends par projektu.

Apmeklējuma mērķis bija ne tikai iepazīties ar līdz šim projektā paveikto, bet arī  projekta īstenotājiem sniegt gan izglītojošu, gan informatīvu atbalstu, t. sk. atbildot uz aktuāliem jautājumiem projekta īstenošanā.

Projekta aktivitāte „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” ir vērtīgs rīks ne tikai, lai risinātu neliela mēroga problēmas ūdensobjektos, bet arī veicinātu izpratni par ūdens resursu nozīmību un sekmētu labāku šo resursu pārvaldību un apsaimniekošanu.

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda.

Evita Jaņēviča,
LLKC Vides nodaļas projektu vadītāja

 

Foto Galerija: