Jūs atrodaties šeit

LLKC aicina iesaistīties vietējo ūdenstilpju stāvokļa uzlabošanā

Projekti

Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā, 19 organizācijas 2020. gadā uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”/LIFE GoodWater IP.

Virszemes ūdeņi ir nozīmīga ekosistēmas daļa, un to kvalitāte var ietekmēt ne tikai attiecīgo sateces baseinu, bet arī ar ūdeņiem saistīto resursu kvalitāti, kā arī plašāku ūdeņu (pazemes, arī jūras) kvalitāti. Latvijā patlaban ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri), un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpju krastu un gultnes pārveidojumi. Barības vielas ūdeņos ieplūst ar notekūdeņiem un notecēm no lauksaimniecības un mežu teritorijām, un tas veicina ūdensteču un ūdenstilpju aizaugšanu. Dažādi pārveidojumi (aizsprosti, ostas, krastu nostiprinājumi u. c.) maina ūdeņu dabisko režīmu, tādējādi ietekmējot arī dabiskās dzīvotnes. Upju baseinu apsaimniekošanā Latvijā ir nepieciešami uzlabojumi, lai spētu sasniegt ES Ūdens struktūrdirektīvā noteiktos standartus.

Projekta mērķis ir ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus.

LLKC, sadarbojoties ar partneriem, projektā strādā pie šādiem uzdevumiem

Piesārņojums no lauksaimniecības un ekonomiskie aprēķini:

* Zaļās infrastruktūras pasākumu ekonomiskās un vides ietekmes izvērtēšana izmantošanai Latvijas lauku saimniecībās (ziņojums 2021 beigās).

Akvakultūras piesārņojuma slodzes mazināšana ūdens objektos:

* Ziņojums par akvakultūras ietekmi uz virszemes ūdeņiem (ziņojums 2022);

* Rekomendācijas par zivju audzēšanas saimniecību negatīvās ietekmes mazināšanu (ziņojums 2023).

Mazā grantu shēma vietējo iniciatīvu atbalstam piesārņojuma mazināšanai:

* Sabiedrības aktivizēšana ūdeņu stāvokļa uzlabošanas iniciatīvām (2021–2028);

* Mazie granti iniciatīvu realizēšanai (2021. gadā tiks piešķirti pirmie granti).

Profesionālās izaugsmes veicināšana un zināšanu papildināšana par virszemes ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu:

* Mācību programmu izveide (2020–2021) un mācību realizācija (2022–2028) lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un akvakultūras uzņēmējiem ar mērķi pilnveidot zināšanas ūdeņu pilnvērtīgai izmantošanai un saudzēšanai/aizsardzībai.

Finansējums vietējo ūdenstilpju stāvokļa uzlabošanas iespējām

Viens no veiksmīgas ūdensobjektu tīrības nodrošināšanas priekšnoteikumiem ir cieša sadarbība starp ūdens sateces baseina vietējiem iedzīvotājiem – uzņēmējiem, lauksaimniekiem, pašvaldībām un iedzīvotājiem. LIFE GoodWater IP projekta gaitā vēlamies stiprināt šo sadarbību, sniedzot mērķtiecīgu finansiālu atbalstu kopienām, kas savā pašvaldībā ir gatavas risināt ūdens piesārņojuma problēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem.

Kopīgas aktivitātes bieži tiek vairāk novērtētas un atzītas par nozīmīgām, turklāt tās ir ilgtspējīgākas nekā darbības, ko īsteno vienīgi pašvaldība vai valdība. Aprīļa vidū uzsāksim konkursu grantu piešķiršanai iniciatīvas grupām, kuras vēlas uzlabot vietējo ūdenstilpju stāvokli. Paredzams, ka grantu shēma stiprinās darbības un atbalstu vietējai infrastruktūrai un/vai iekārtām publiskajās un apdraudētajās ūdenstilpēs. Piedalīties grantu konkursā drīkst pretendenti no visas Latvijas teritorijas.

Lai palīdzētu uzlabot virszemes ūdeņu kvalitāti, LLKC sadarbībā ar partneriem projektā LIFE GoodWater IP aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas pieteikties mazo grantu programmai.

* Kopējas grantu budžets 70 000 eiro. Pirmajā fāzē (2021) 50 000 eiro.

* Granta apjoms vienam projektam 800–8000 eiro, projekta ilgums – līdz 4 gadiem.

* Atbalsta intentsitāte100%.

* Pieteicēji – sadarbības grupa (pašvaldība, vietēja vai nozares NVO, iedzīvotāji, uzņēmēji, lauksaimnieki, mežsaimnieki, akvakultūras pārstāvji u. c.).

* Pieteikšanās notiks divās kārtās:

Pirmā kārta: 2021. aprīlis–maijs: īss idejas pieteikums, aprakstot ideju, partnerību, paredzamo ieviešanas gaitu;

Otrā kārta: 2021. jūlijs: apstiprināto ideju autori raksta pilnu projekta pieteikumu;

2021 septembris: ieviešanas uzsākšana.

Vadlīnijas un informācija par pieteikšanos grantam būs pieejama LLKC un projekta mājaslapās  www.llkc.lv un www.goodwater.lv

Uzziņa

Materiāls sagatavots Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas projektā “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GoodWater IP, Nr. LIFE18IPE/LV/000014). Projekts tiek īstenots ar ES LIFE programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Plašāka informācija atrodama www.goodwater.lv un  https://www.facebook.com/LIfeGoodwaterIP/

Anita Dzelme,
LLKC Projektu un attīstības daļas projektu vadītāja

Foto Galerija: