Jūs atrodaties šeit

LLKC konsultanti apgūst jaunas zināšanas, lai palīdzētu lauksaimniekiem būt gataviem saimniekot klimatam draudzīgā veidā

Projekti

Eiropa ir izvirzījusi misiju būt pasaulē vadošā cīņā pret klimata pārmaiņām, cenšoties līdz 2050. gadam kļūt par pirmo klimatneitrālo kontinentu. Šo vērienīgo centienu pamatā ir Eiropas zaļais kurss, kas nosaka skaidru mērķi: samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas  par vismaz 55% līdz 2030. gadam salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

Lai gan lauksaimniecība rada daļu no šīm emisijām, tai ir arī milzīgs potenciāls oglekļa uzkrāšanai augsnēs. Izaicinājums ir atrast veidus, kā samazināt emisijas, neapdraudot pārtikas ražošanu. Apzinoties vajadzību pielāgoties klimata pārmaiņām, lauksaimniecības nozarei ir jāizmēģina un jāievieš inovatīvi seku mazināšanas un pielāgošanās risinājumi, ņemot vērā to pārnesamību dažādos reģionos un dalībvalstīs.

Svarīgs spēlētājs šajā pārveidē ir lauksaimniecības konsultanti – inovāciju veicināšanā un vērtīgu atziņu apmaiņā ar lauksaimniekiem, paātrinot pāreju uz klimatam draudzīgām lauksaimniecības sistēmām, nodrošinot ilgtspējīgu lauksaimniecības nākotni, vienlaikus aktīvi apkarojot klimata pārmaiņas.

“Konsultanti tiek uzskatīti par galvenajiem dalībniekiem procesā, kas palīdz lauksaimniekiem risināt ar klimata pārmaiņām saistītās problēmas. Tomēr ir jāstrādā, lai vēl vairāk stiprinātu konsultantu spējas sniegt mērķtiecīgus un kontekstam atbilstošus viedus padomus klimata jomā, lai pilnībā attaisnotu šīs cerības. Tieši tā ir šī projekta būtība: atbalstīt konsultantus viņu zināšanu un prasmju nostiprināšanā, nodrošinot īpašas apmācības, atbalstot apmācību un zināšanu apmaiņu citam no cita, kā arī izstrādājot īpašu e-rīku un prakšu un metožu digitālu bibliotēku,” Līsa Debruine (Lies Debruyne), Projekta “Klimata pārmaiņu konsultanti” koordinatore (ILVO; Beļģija)

Šajā sakarā LLKC ir iesaistījies Eiropas mēroga projektos kā partneris, lai jau laikus labāk saprastu izaicinājumus, kas skars lauksaimniekus, kā arī atrast risinājumus un zināšanas šo izaicinājumu pārvarēšanai. Viens no šādiem projektiem ES mērogā ir “Klimata pārmaiņu konsultanti”, kurā LLKC ir iesaistījies kopā ar citiem lauksaimniecības konsultantiem no visas Eiropas. Šī projekta ietvaros līdz 2030. gadam plānots sagatavot konsultantus gaidāmajām pārmaiņām lauksaimniecībā dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas pasākumos un praktiskos demonstrējumos saimniecībās.

“Šis projekts tiek īstenots tieši laikā, kāds ir vajadzīgs sadarbībai visas Eiropas mērogā, iesaistoties 72 organizācijām no 27 ES valstīm. Mēs skaidri redzam, ka pēdējo 10 gadu laikā tiek nepietiekami investēts konsultantu zināšanās, lai varētu palīdzēt zemnieku saimniecībām sagatavoties klimata pārmaiņu mazinošo pasākumu ieviešanai. Tāpat arī zemniekiem pietrūkst zināšanas klimatam draudzīgas saimniekošanas jomā. Līdz ar to šis projekts mums ļoti palīdzētu iegūt vajadzīgās zināšanas efektīvāku konsultāciju sniegšanā klimata pārmaiņu mazinošo pasākumu ieviešanā zemnieku saimniecībās, kā arī attīstīt sadarbību ar citu valstu konsultantiem dažādu modeļu izpētē un pielāgošanai Latvijas apstākļiem. Projekta īstenošanas laikā iegūtās zināšanas un pieredze noderēs arī lauksaimniecības politikas izstrādātājiem, lai pieņemtu lēmumus par piemērotākajiem klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumiem,” Mārtiņš Cimermanis, LLKC valdes priekšsēdētājs.

Sīkāk par projektu “Klimata pārmaiņu konsultanti”  šeit:  http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/HorizonEurope/ClimateSmartAdvisors

 

 

Informāciju sagatavoja:

Renārs Stūrmanis

LLKC Projektu un attīstības daļas projektu vadītājs