Jūs atrodaties šeit

Projektu konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” rezultāti

Projekti

LIFE GOODWATER IP aktivitāšu ietvaros īstenots aktivitātes „C11 Mazās grantu shēmas izstrāde, lai atbalstītu vietējās iniciatīvas piesārņojuma ietekmes samazināšanai uz ūdensobjektiem” projektu konkurss „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai”, kas tika uzsākts 2021. gada aprīlī un noslēdzās 2023. gada septembrī.

Projektu konkurss norisinājās četrās kārtās ar mērķi apstiprināt un realizēt vismaz 8–9 projektu idejas, lai uzlabotu apdraudētos ūdens sateces baseina apgabalus. Projektu konkursa rezultātā kopumā apstiprināja astoņus projektus (1. kārtā3; 2. kārtā – 2; 3. kārtā – 1 un 4. kārtā 2 projektus). No tiem 2 projekti ir īstenoti, 4 projekti ir īstenošanas procesā un 2 projekti uzsākti 2023. gada beigās.

Sešus projektus īsteno Daugavas upes sateces baseina apgabalā, 1 – Ventas un  1 – Gaujas  sateces baseina apgabalā.

Novadu griezumā 2 projektus īstenoja Alūksnes novadā, bet pa vienam projektam īsteno Balvu novadā, Balvu pilsētā, Augšdaugavas novadā, Dienvidkurzemes novadā, Ādažu novadā un Ropažu novadā.

Apstiprinātie projekti:

  1. Pirmo projektu “Pededzes upes aizsprosta novākšana” kopā ar sadarbības partneriem īstenoja Alūksnes novada pašvaldība. Projekta īstenotāji veica koka sanesumu izvākšanu un veca koka tilta demontāžu uz Pededzes upes Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, tādā veidā uzlabojot upes straujteci, nodrošinot upes ūdeņu pilnvērtīgu bagātināšanos ar skābekli. Lai to paveiktu, projekta īstenotāji izmantoja gan aizsprosta pamatnē esošos laukakmeņus, gan oļus. Veiktie pasākumi novērsīs Pededzes upes krasta eroziju palu periodā, turpmāk šajā vietā nebūs traucēts upes brīvais tecējums, neveidosies mākslīgs uzpludinājums, būs nodrošināta brīva zivju migrācija uz un no nārsta vietām. Tāpat būs atbrīvots ūdens ceļš laivotājiem, sekmējot vietējo ūdenstūrisma uzņēmēju darbību. Projektu realizēja 2022. gada beigās.
  2. Otru projektu “Pededzes upes un pietekas Virgulīca ūdens stāvokļa uzlabošana” īstenoja SIA “FAPS” kopā ar sadarbības partneriem. Projekta īstenošanas vieta ir Pededzes upe un pieteka Virgulīca, Pededzē, Jaunalūksnes un Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā. Projekta īstenotāji veica Vecupes gultnes atpakaļpievienošanu, laukakmeņu izvietošanu un oļu piebēršanu, seperatoru uzstādīšanu zivju audzētavā, tādā veidā uzlabojot zivju un citu hidrobiontu dzīves apstākļus, samazinot biogēnu noplūdi no zivju audzētavas un bebru darbības, kā arī palielinot upju straujteču posmu funkcionalitāti. Projekta realizācijas laikā īstenotājs veica arī tekošu saldūdeņu apsaimniekošanas nepieciešamības popularizēšanu. Projektu pabeidza 2022. gada beigās.
  3. Trešo projektu “Tehniskā aprīkojuma iegāde virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai” īsteno Balvu novada pašvaldība kopā ar sadarbības partneriem. Projekta ietvaros paredzēta niedru pļāvēja un 2 grābekļu iegāde, niedru pļaušana 10 ūdenstilpēs Balvu novadā (6 ezeros, 3 dīķos un 1 ūdenskrātuvē) un nopļauto niedru transportēšana uz bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumu utilizēšanai. Projekta ietvaros paredzēta arī uzņēmumu izglītošana par niedru pēcapstrādi un darbībām ūdensobjektu piesārņojuma mazināšanai, kā arī informatīvi pasākumi skolēniem par niedru pļaušanas nepieciešamību un iespējām iesaistīties ūdens vides sakārtošanā. Projekta īstenotāji ir iegādājušies tehniku niedru pļaušanai, no Valsts vides dienesta saņēmuši tehniskos noteikumus niedru pļaušanai ūdensobjektos un uzsākuši niedru pļaušanas darbus.
  4. Ceturto projektu “Balvu pilsētas NAI “Salmaņi” biodīķu ūdens kvalitātes uzlabošanas veicināšanas pasākumi” īsteno Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX” kopā ar sadarbības partneriem. Projekta gaitā projekta īstenotājs bija paredzējis ūdensaugu stādīšanu 2 biodīķos, veidojot mitrāju, lai samazinātu P un N koncentrāciju. Taču izstrādātā metode mitrāja izveidošanai biodīķos neatbilda projektu konkursa 2. kārtas nolikuma 1.6.1. apakšpunktā noteiktam projektu konkursa uzdevumam. T. i., būvprojekta izstrādes laikā projekta īstenotājs, apzinot faktiskās izmaksas mitrāja izveidošanai biodīķos, izvērtēja, ka metode nav uzskatāma kā zemu izmaksu metode. Tāpēc sadarbībā ar projekta LIFE GoodWater IP partneriem projekta īstenotājs meklēja alternatīvus risinājumus. Kā  viens no iespējamiem alternatīvajiem risinājumiem tika rasts – peldošo salu izveide biodīķos.
  5. Piekto apstiprināto projektu “Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, veicot niedru pļaušanu” īsteno Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija kopā ar sadarbības partneriem. Projekta īstenotāji veic niedru pļaušanu Sila ezera ziemeļu krastā Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā, aptuveni 0,3 ha platībā. Nopļautās niedres projekta īstenotājs izmato permakultūras augsto dobju veidošanā un apzaļumošanā, kā arī projekta īstenotājs tās plāno izmantot suvenīru izgatavošanā. Projekta ietvaros  paredzēts sagatavot arī zinātnisko novērtējumu par niedru izmantošanu lauksaimniecībā. Samazinot ezera piekrastes zonas aizaugumu no niedrēm, uzlabojas ezera ekoloģiskā kvalitāte un tiek izveidotas atklātas zonas, kas ir piemērotas līdaku nārstošanai un dažādu zivju sugu mazuļu dzīves apstākļiem. Savukārt, savācot nopļautās niedres no ezera, tiek samazināts organisko vielu daudzums ezera ūdenī.
  6. Sesto projektu “Niedru pļaušana un izvākšana Tāšu ezerā” īsteno Dienvidkurzemes novada pašvaldība kopā ar sadarbības partneriem. Projekta ietvaros ir paredzēta niedru pļaušana un izvākšana Tāšu ezerā, Medzes pagastā, Dienvidkurzemes novadā, tās žāvējot, smalcinot un šķeldojot, iegūto materiālu izmantojot publiskās ārtelpas apstādījumu mulčēšanai un pasargāšanai no nezālēm un dažādiem kaitēkļiem. Projekta īstenotājs ir iegādājies niedru smalcinātāju, lai projekta ietvaros nodrošinātu nopļauto niedru smalcināšanu un šķeldošanu.
  7. Septīto projektu “Pietēnupes caurtekas pārbūve” 2023.ga da rudenī uzsāka īstenot biedrība “Par Lielu Lielo Juglu” kopā ar sadarbības partneriem. Projekta ietvaros projekta īstenotājs pārbūvēs Pietēnupes caurteku Ropažu novadā atbilstoši prasībām, tā būtiski uzlabojot Pietēnupes ekoloģisko kvalitāti un apstākļus migrējošo zivju, apaļmutnieku un citu ūdens iemītnieku kustībai gan pret straumi, gan pa straumei.
  8. Astoto projektu “Inovatīvas ūdens attīrīšanas metodes izmēģinājums piesārņojuma mazināšanai NAI” 2023. gada rudenī uzsāka īstenot SIA “P-Agro Minerals” kopā ar sadarbības partneriem. Projekta īstenotājs veiks inovatīvas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas “Letonite” filtra (ar Letonite minerālmateriālu) testēšanu Ādažu NAI, Smilgu ielā 26 Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, attīrot notekūdeņus no piesārņojošās vielas fosfora (P). Projekta mērķis ir sasniegt fosfora koncentrācijas samazināšanu vismaz par 85% attīrāmos notekūdeņos. Izmēģinājuma rezultātā izstrādās tehnoloģisko novērtējumu, t. sk. rekomendācijas jaunās “Letonite” filtra tehnoloģijas turpmākai pielietošanai ūdens attīrīšanā citās ūdens saimniecībās.

Apstiprināto projektu realizēšanai kopējais pieejamais finansējuma apmērs bija 70 000 EUR. No tiem projektu īstenošanai ir piešķirts 62 724,12 EUR. Viens projekts varēja pretendēt uz atbalstu no 800 līdz 8000 EUR.

Veiksmīgi īstenojot projektus, paaugstināsies ūdensobjektu skaits, kuros tiek novērstas piesārņojuma un kaitējuma problēmas, piesārņojošo vielu noplūde un uzlabota ekoloģiskā kvalitāte ūdensobjektos.

Secinājums ir, ka projekta aktivitāte „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” ir vērtīgs rīks ne tikai, lai risinātu neliela mēroga problēmas ūdensobjektos, bet arī veicinātu izpratni par ūdens resursu nozīmību un sekmētu labāku šo resursu pārvaldību un apsaimniekošanu.

Evita Jaņēviča,  
projektu vadītāja, LLKC Vides nodaļa

 

Integrētais projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE Programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda.  www.goodwater.lv

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE GOODWATER IP projekta partneru viedokli un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to kā tiek izmantota šeit paustā informācija.


 

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GoodWater IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija www.goodwater.lv un https://www.facebook.com/LIfeGoodwaterIP/