Jūs atrodaties šeit

Papildināt zināšanas var visa gada garumā

Tālākizglītība

Lielākajai daļai lauksaimnieku vasaras periods vienmēr ir noslogots, jo jāsteidz laikā padarīt lauku darbi, un zināšanu papildināšanai laika atliek pavisam nedaudz. LLKC Tālākizglītības nodaļā esam novērojuši, ka aktīvākais mācību apmeklējumu laiks ir rudenī un ziemā. Pavasarī un vasarā lielākoties tiek apmeklēti sezonai raksturīgi izglītojoši pasākumi – lauku dienas, fermu dienas, demonstrējumi.

Lielākajā daļā mācību var piedalīties visa gada garumā, un tām nav noteikts konkrēts norises mēnesis, jo grupas tiek komplektētas pēc klausītāju pieprasījuma.

Lauksaimniecības nozarē tiek piedāvāti kursi dzīvnieku pārraugiem, pārvadātājiem, kāvējiem, augu aizsardzības līdzekļu speciālistiem un citiem šajā jomā strādājošajiem.

Pārraudzība vienā ganāmpulkā visām dzīvnieku sugām („B” metode)

Šie mācību kursi paredzēti tiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt pārraudzību vienā ganāmpulkā. Mācībās paredzēts apgūt lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba, audzēšanas, ēdināšanas un labturības jautājumus, gan arī praktiski aizpildīt ar pārraudzību, reģistrēšanu un apzīmēšanu saistītos dokumentus. Mācību ilgums – divas dienas.

Tālākizglītības nodaļa organizē kvalifikācijas paaugstināšanas kursus arī tiem dzīvnieku pārraugiem, kuri jau veic pārraudzības darbu. Vēršam uzmanību uz to, ka piecu gadu laikā no apliecības iegūšanas kvalifikācija jāpaaugstina 16 stundu apjomā.

Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi

Mācības paredzētas dzīvnieku pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas centru darbiniekiem, kuriem nepieciešams iegūt kvalifikācijas sertifikātu dzīvnieku pārvadāšanai Latvijas teritorijā un Eiropas Savienības valstīs. Vienas dienas mācībās klausītāji iegūst zināšanas par labturības prasībām un noteikumiem, dzīvnieku fizioloģiju un stresa samazināšanu dzīvniekiem to pārvadāšanas laikā. Apliecība nepieciešama, veicot dzīvnieku transportēšanu tālāk par 65 km no novietnes.

Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības

Dzīvnieku nonāvēšanu (kaušanu) un saistītās darbības saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības” var veikt tikai tādas personas, kurām ir atbilstīga kvalifikācija – attiecīgi LLKC izsniegts kvalifikācijas sertifikāts par mācību kursa apguvi. Divu dienu mācībās paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības kautuvē. Mācību dalībnieki apgūst tēmas par dzīvnieku labturības un kautuves higiēnas prasībām, dzīvnieku pārvietošanu, sagatavošanu kaušanai un dažādām kaušanas metodēm.

Mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, vienlaikus uz pieciem gadiem iegūst augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja statusu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora statusu. Tas nozīmē, ka, iegūstot augu aizsardzības lietotāja apliecību, klausītājs var gan iegādāties, gan lietot, gan tirgot augu aizsardzības līdzekļus. Šīs mācības tiek organizētas ne tikai LLKC Ozolniekos, bet arī vairākos LLKC reģionālajos birojos.

Mācībās tiek sniegtas zināšanas par normatīvajiem aktiem augu aizsardzības līdzekļu glabāšanā un lietošanā, kultūraugu slimībām, kaitēkļiem un nezālēm, kā arī informācija par viltotiem un nelegāliem augu aizsardzības līdzekļiem un darba aizsardzības prasībām. Mācību ilgums ir 3–5 dienas atkarībā no ieplānoto stundu skaita vienā dienā.

LLKC Ozolniekos tiek piedāvātas mācības atsevišķi augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiem. Iespējama arī apliecības atjaunošana.

Plašāka informācija un pieteikšanās uz šiem kursiem: Rudīte Sanžarevska, mob. tālr. 26148820, tālr. 63050235, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv.

Tālākizglītības nodaļa piedāvā arī vairākas mācību programmas, ko var apgūt tālmācībā. Tālmācības priekšrocība ir tā, ka izglītību var iegūt, nepārtraucot ikdienas darbu saimniecībā un netērējot laiku un līdzekļus, kas būtu nepieciešami mācību apmeklēšanai klātienē, jo nepieciešams tikai dators, interneta pieslēgums un vēlme mācīties.

Vispopulārākā no tālmācības programmām ir “Lauksaimniecības pamati”, kas ir licencēta un akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma 170 stundu apjomā. Šī programma darbību uzsāka 2002. gadā, un šo gadu laikā to apguvuši vairāki tūkstoši cilvēku. Programmas apguvi var uzsākt ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību, un tā nepieciešama klausītājiem, kam nav lauksaimnieciskās izglītības. Šī izglītība nepieciešama, pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību vai arī iegādājoties lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kā arī izstrādājot saimniecības attīstības projektus, piesaistot to īstenošanā Eiropas Savienības finanšu līdzekļus. Programmas apguves laiks ir līdz 3 mēnešiem (šo laiku ir iespējams pagarināt, ja nepieciešams). Programmas apguves laikā paredzētas vienas dienas klātienes mācības, kā arī eksāmena teorētiskā un praktiskā daļa notiek klātienē.

Programmā paredzēta pamata zināšanu apguve lauksaimniecības politikā, augkopībā, lopkopībā, ražošanas plāna izstrādē, darba aizsardzībā, grāmatvedības un uzņēmējdarbības pamatos, kā arī mežsaimniecībā un videi draudzīgā saimniekošanā.

Plašāka informācija: Alise Raupe, mob. tālr. 28635941, tālr. 63050220, e-pasts: alise.raupe@llkc.lv.

Pēdējā laikā ļoti populāra kļuvusi arī otra profesionālās pilnveides izglītības programma “Bioloģiskā lauksaimniecība”180 stundu apjomā. Šīs programmas apgūšanas un izglītības nosacījumi ir līdzīgi kā “Lauksaimniecības pamatiem”, bet tās apguve ir obligāta arī tiem, kas vēlas vai nesen uzsākuši saimniekot ar bioloģiskām metodēm.

Bioloģiskās lauksaimniecības programma ietver zināšanu apguvi par lauksaimniecības politiku, bioloģiskās lauksaimniecības likumdošanu un sertifikāciju, bioloģiskās augkopības un lopkopības pamatiem, dabas resursiem, to aizsardzību un ražošanas plānošanu. Pēc teorijas sekmīgas apguves klausītājiem praktiski jāizstrādā saimniecības ražošanas plāns.

Plašāka informācija: Jolanta Sūna-Strautiņa, mob. tālr. 22018942, tālr. 63007563, e-pasts: jolanta.suna@llkc.lv.

Gan “Lauksaimniecības pamatus”, gan “Bioloģisko lauksaimniecību” var apgūt arī klātienē LLKC reģionālajos birojos.

Tālmācībā tiek piedāvātas arī divas 60 stundu apjoma programmas – “Lopkopības pamati” un “Augkopības pamati”. Programma “Lopkopības pamati” paredzēta personām, kuras veic pārraudzību vienā ganāmpulkā (B metode) un kam ir nepieciešamība pēc kvalifikācijas stundām apliecības atjaunošanai piena vai gaļas lopkopībā, aitkopībā un augkopībā. Vienu no programmām var izvēlēties apgūt arī tie cilvēki, kuri deviņdesmito gadu beigās ir ieguvuši apliecību par lauksaimniecības pamatu programmas 116 stundu apjomā apgūšanu, bet, lai iegūtu lauksaimniecisko izglītību, nepieciešams papildināt stundu apjomu vismaz līdz 160 stundām.

Plašāka informācija: Rudīte Sanžarevska, mob. tālr. 26148820, tālr. 63050235, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv.

Pārtikas nozarē LLKC piedāvā divus mācību kursus – “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” un „Sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos”.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” darbiniekam, kurš veic darbības kādā no pārtikas aprites posmiem vai vada kādu pārtikas aprites posmu, uzsākot darbu, jānoklausās vismaz trīs stundu garš mācību kurss “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” atbilstoši noteikumos noteiktajai programmai. Darbinieks atkārtoti noklausās mācību kursu reizi trijos gados.

Mācībās tiek apgūtas tēmas par pārtikas apriti regulējošiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī personāla higiēnas prasībām un pārtikas higiēnu.

Sistēma “HACCP” ir pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēma drošas un nekaitīgas pārtikas apritei, kura iekļauj sevī katra pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kuri ir kritiski pārtikas drošībai un nekaitīgumam un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos. Divu dienu mācību kurss jāapgūst pārtikas aprites uzņēmumu augtākā līmeņa vadītājiem.

Mācībās tiek stāstīts par HACCP principiem, likumdošanas prasībām un tās praktisku ieviešanu.

Plašāka informācija un pieteikšanās uz šiem kursiem: Rudīte Sanžarevska, mob. tālr. 26148820, tālr. 63050235, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv.

Papildu informāciju par visām mācībām var saņemt pie norādītajām kontaktpersonām. LLKC reģionālo biroju kontakti atrodami http://new.llkc.lv/lv/biroji. Savukārt uz tālmācības programmām var reģistrēties LLKC mājaslapas sadaļā “Tālmācība” – http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/talmaciba.

Sākot no šī gada augusta, plānots uzsākt plaša mācību projekta īstenošanu lauksaimniecības, pārtikas, mežsaimniecības un kooperācijas jomās. Izmaksas pilnībā vai daļēji tiks segtas no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai, kas būs lasāma plašsaziņas līdzekļos un mūsu mājaslapā.

 

Jolanta Sūna-Strautiņa,

LLKC Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāja

Pievienot komentāru