Jūs atrodaties šeit

Plašas iespējas mācīties ar Eiropas Savienības atbalstu

Tālākizglītība
LAP mācību projekts 2016-2018

Sākot ar šī gada augustu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) uzsāks vērienīga mācību projekta īstenošanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām.

Projekta laikā tiks piedāvātas mācības četros mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Lauksaimniecības blokā būs iespējams apmeklēt 36 tēmu mācību kursus par lauksaimniekiem aktuālām tēmām – savstarpējās atbilstības prasības, lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana, agrovide, bioloģiskā lauksaimniecība un lauksaimniecības uzņēmumu efektivitātes palielināšana. Pārtikas produktu ražošanas blokā tiks piedāvātas mācības 16 tēmu kursos – higiēnas prasību nodrošināšana uzņēmumā, pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēmas ieviešana (HACCP), pievienotās vērtības radīšana produkcijai, kā arī progresīvu prakses un zinātnes atziņu pielietojamība pārtikas produktu ražošanā. Par mežsaimniecības jautājumiem izglītoties varēs 21 tēmas mācību kursos par mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, savvaļas dzīvnieku slimībām, kā arī mežsaimniecības uzņēmuma efektivitātes palielināšanu. Kooperācijas blokā būs iespējams apgūt 3 tēmu mācību kursus par kooperatīvu izveides un kopdarbības pamatprincipiem, kā arī darbības dažādošanu un konkurētspējas palielināšanu.

Liela daļa mācību būs ar 100% atbalsta intensitāti, t. i., dalībniekiem par mācībām nebūs jāmaksā. Šīs mācības būs par savstarpējās atbilstības prasībām, lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu, pastāvīgo pļavu un ganību saglabāšanas nosacījumiem, agrovidi un bioloģisko lauksaimniecību, mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un savvaļas dzīvnieku slimībām, kā arī kooperatīvu izveidi un kopdarbības pamatprincipiem.

Atbalsta intensitāte 50%  jeb puse no mācību maksas tiks piemērota pārējām mācībām par specifiskajiem lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas un mežsaimniecības tematiem saistībā ar uzņēmumu efektivitātes palielināšanu.

Atsevišķos gadījumos atbalsta intensitāti iespējams palielināt no 50 līdz 90%, ja Gala labuma guvējs spēj pierādīt, ka ir mazā saimniecība, un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmums, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 eiro, vai arī meža zemes īpašnieks un tiesiskais valdītājs ar meža zemes platību līdz 50 ha.

Šī LAP pasākuma izpratnē kā Gala labuma guvējs tiek saprasts:

  • lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji;
  • pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas personas un fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību un ir iesaistītas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanā;
  • mežsaimniecības nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas mežsaimniecības nozarē, meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.

 

Jāņem vērā, ka, ja Gala labuma guvējs ir juridiska persona, tam jābūt reģistrētam Lauku atbalsta dienesta (LAD) klientu reģistrā. Savukārt mācību dalībnieks ir fiziska persona, kas pārstāv Gala labuma guvēju un piedalās mācībās.

Paredzēts, ka atkarībā no kursa tēmas mācību ilgums būs no 2 līdz pat 20 dienām garš, un dalībniekiem jāņem vērā, ka būs jāapmeklē vismaz 75% no paredzētā kursa apjoma, lai iegūtu apliecinājumu par mācību apmeklējumu.

Tiem lauksaimniekiem, kas iesaistījušies LAP 2014. –2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2016. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mācības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta maksājumus. Projekta ietvaros ar 100% atbalsta intensitāti šādas, divu dienu mācības tiks piedāvātas, sākot ar šī gada augustu līdz pat oktobrim. Viena diena paredzēta teorētiskām nodarbībām, otrajā dienā plānotas praktiskās nodarbības uz lauka. Uz mācībām jāpiesakās LLKC reģionālajos birojos.

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai par mācību kursu piedāvājumu LLKC mājaslapā www.llkc.lv, LLKC reģionālajos birojos, kā arī reģionālajos medijos.

Uzziņai

Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 2014. –2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumus, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas, konkurētspējas uzlabošanas, kā arī zemes un meža apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu metožu izmantošanas, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.

Jolanta Sūna-Strautiņa, LLKC Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāja

Pievienot komentāru