Jūs atrodaties šeit

Skaidrojums par bioloģiskajām un BDUZ mācībām

Tālākizglītība
LAP mācību projekts 2016-2018

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) šoruden īpaši aicina mācīties tos lauksaimniekus, kuri vēlas saimniekot bioloģiski, kā arī apsaimniekot bioloģiski vērtīgus zālājus.

Īpaši vērīgiem jābūt tiem saimniekiem, kuri pieteikušies pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitātē "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" un uzņēmušies divu vai trīs gadu saistības. Saskaņā ar 2015. gada 7. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā” 44.1. apakšpunktu ne vēlāk kā otrajā saistību gadā ir jāapgūst bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanas pamatiemaņas, apmeklējot vismaz 160 stundu ilgu mācību kursu par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm.

       LLKC piedāvā šādu mācību kursu apgūt gan klātienē, gan tālmācībā.

Klātienes mācības tiek organizētas mācību projekta Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, un tās īsteno LLKC reģionālie biroji. Vairākos birojos šīs mācības jau uzsāktas, taču šogad vēl ir iespējams pieteikties uz mācībām Limbažos, Daugavpilī, Gulbenē, Talsos, Valkā, Jelgavā un Jēkabpilī. Pieteikties uz mācībām var, zvanot konkrētā biroja vadītājam, kontaktinformāciju skatīt LLKC mājaslapas www.llkc.lv sadaļā Kontakti. Klātienes mācības ir bez maksas, taču dalībniekiem jāņem vērā, ka klausītāju skaits grupās ir ierobežots un kursu apgūšanai būs jāatvēl 20 dienas, nodrošinot vismaz 75% apmeklējuma no visa kursa apjoma. Pretējā gadījumā apliecību par kursa apguvi iegūt nevarēs. Nākamajā gadā klātienes mācības plānotas Madonas, Preiļu, Liepājas un Kuldīgas birojos, iespējams, arī citur atkarībā no klausītāju pieprasījuma.

Savukārt tiem, kam ērtāk mācīties vakaros un pašiem plānot laiku, kad to darīt, LLKC piedāvā bioloģiskās lauksaimniecības kursu apgūt tālmācībā. Tālmācībā kursu var apgūt no 1 līdz 3 mēnešu laikā, atkarībā no tā, cik dalībnieks pats aktīvi iesaistās mācību procesā. Mācību maksa ir 120,00 eiro (t. sk. PVN). Papildu informācija un reģistrēšanās mācībām LLKC mājaslapas sadaļā Tālmācība.

Svarīgi! Dokuments, kas apliecina šīs programmas apguvi, otrā saistību gadā esošajiem lauksaimniekiem, iesniedzams Lauku atbalsta dienestā ne vēlāk kā līdz 2017. gada 30. maijam.

Projekta ietvaros būs iespējams mācīties lauksaimniekiem arī ar pieredzi bioloģiskajā saimniekošanā. Tiks piedāvātas divas mācību programmas – 24 un 56 akadēmisko stundu apjomā, kuru laikā tiks apgūta uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana, ņemot vērā saimniecības specializāciju.

Šobrīd ļoti aktīvs mācību process notiek tiem lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un kas ir uzņēmušies saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase). Arī šiem saimniekiem ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2016. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mācības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta maksājumus. Divu dienu mācībās paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka. Lielākā daļa saimnieku šīs mācības jau ir apmeklējuši, bet tie, kam vēl tas jādara, tiek aicināti nekavēties, jo mācības šogad tiks piedāvātas līdz oktobra vidum. Mācības ir bez maksas.

Informācija par šiem un citiem, projektā plānotajiem 76 nosaukumu mācību kursiem, pieejama LLKC mājaslapā sadaļā LAP mācību projekta norises vietas.

Klātienes mācību kursus “Bioloģiskā lauksaimniecība” un “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana” (BDUZ) īsteno arī LLKC sadarbības partneris šajā projektā – Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). Informāciju par partnera piedāvātajām mācībām skatīt LLU Mūžizglītības centra mājaslapā http://mc.llu.lv/.

LLKC nereti saņem informāciju, ka vairāki lauksaimnieki, kas ir saņēmuši apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas “Bioloģiskā lauksaimniecība” apgūšanu, domā, ka tā tiek ņemta vērā gadījumos, kad šis pats saimnieks apsaimnieko arī Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopus un ir pieteicies atbalstam. LLKC uzsver, ka neatkarīgi no tā, vai ir saņemta šāda apliecība vai ne, mācību kurss “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana” 16 stundu apjomā jāapgūst visiem tiem, kas ir uzņēmušies saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopu apsaimniekošanu (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase) un vēlas saņemt atbalsta maksājumus.

Tāpat vēlamies atgādināt, ka tiem klausītājiem, kas LLKC apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmu ”Lauksaimniecības pamati” 170 stundu apjomā un turpmāk vēlas saimniekot bioloģiskām metodēm, papildus jāapgūst arī otra profesionālās pilnveides izglītības programma  “Bioloģiskā lauksaimniecība”.

 

Jolanta Sūna-Strautiņa,

LLKC Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāja

Uzziņai. Mācības LAP mācību projektā tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Pievienot komentāru