Jūs atrodaties šeit

Mācību plāni 2018-2022

Tālākizglītība
Mācību pasākums 2018-2022

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) uzsācis vērienīga mācību pasākuma īstenošanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2022. gadam.

Pasākuma laikā tiks piedāvātas mācības trijos mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana un mežsaimniecība.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupās – ierobežots.

Lauksaimniecība

Norises vieta

Apmeklējuma kursa nosaukums

Norises laiks

Kontaktpersona

Grupas

informācija

Programma

Liepāja Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana 06.02.2020 līdz 14.02.2020
Aiva Kasparoviča, tālr. 26263682, e-pasts: aiva.kasparovica@llkc.lv  
 Aleksejs Kačanovs, tālr. 27843096,
  Programma
Saldus Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana 03.02.2020 līdz 04.02.2020
Signe Bumbiere,
tālr. 25494380, e-pasts signe.bumbiere@llkc.lv
Grupa nokomplektēta Programma
Kuldīga

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu sagatavošana darbam un ekspluatācijai atbilstoši labai lauksaimniecības praksei

29.01.2020 līdz 30.01.2020 Linda Dūdiņa-Hoiere, tālr. 29147935, e-pasts linda.dudina@llkc.lv   Programma
Tukums Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā.Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību 29.01.2020 līdz 30.01.2020 Jana Tramdaha, tālr. 20227566, e-pasts: jana.tramdaha@llkc.lv   Programma
Daugavpils Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija 05.02.2020 līdz 06.02.2020 Artis Simanovičs, tālr. 26662013, e-pasts: artis.simanovics@llkc.lv   Programma
Krāslava Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija 13.02.2020 līdz 02.03.2020 Terēze Braževiča, tālr. 26320141, e-pasts: tereze.brazevica@llkc.lv   Programma
Jēkabpils Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija 26.02.2020 līdz 06.03.2020 Ziedīte Bimšteine, tālr. 28361750, e-pasts: ziedite.bimsteine@llkc.lv   Programma
Valmiera Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija 28.01.2020 līdz 29.01.2020 Daiga Siliņa, tālr. 29188612, e-pasts: daiga.silina@llkc.lv   Programma
Valmiera Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana 30.01.2020 līdz 12.03.2020 Daiga Siliņa, tālr. 29188612, e-pasts: daiga.silina@llkc.lv   Programma

Pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana

skatīt ŠEIT

Mežsaimniecība

skatīt ŠEIT

Pasākuma mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumus, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas, konkurētspējas uzlabošanas, kā arī zemes un meža apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu metožu izmantošanas, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.

Tiek piedāvātas 52 dažādu tēmu programmas, kuras varēs apgūt gan Latvijā, gan izglītoties praktiskās nodarbībās ārzemēs. Lai varētu piedalīties mācībās, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs. Liela daļa mācību ir bez maksas, daļa – ar līdzfinansējumu.

Aicinām lauksaimniecībā, pārtikas produktu ražošanā un mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties mācībās par aktuāliem tematiem.

 1. Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 2. Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (dzīvnieka suga pēc izvēles)
 3. Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (dzīvnieka suga pēc izvēles)
 4. Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (nozare pēc izvēles). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību
 5. Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (specializācija pēc izvēles)
 6. Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana
 7. Bioloģiskā lauksaimniecība
 8. Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (lietpratējiem) (specializācija pēc izvēles)
 9. Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (specializācija pēc izvēles)
 10. Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (sējumu struktūra, sabalansēta augu mēslošana)
 11. Inovācijas zaļās ražošanas jomā
 12. Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas un pieredze (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 13. Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana
 14. Augšņu auglības uzlabošanas iespējas lauksaimnieciskā ražošanā (augu maiņa, tauriņziežu audzēšana, papuves)
 15. Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana
 16. Meliorācijas sistēmas, to kopšana un uzturēšana
 17. Piemērotu kultūraugu sugu, šķirņu un agrotehnikas izvēle atbilstoši Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem. (t.sk. augu šķirņu aizsardzība, selekcionāru tiesības) (specializācija pēc izvēles)
 18. Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas augkopības produkcijas ražošana (specializācija pēc izvēles)
 19. Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana (specializācija pēc izvēles)
 20. Inovatīva lopkopības produkcijas ražošana (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 21. Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) (dzīvnieku suga pēc izvēles)
 22. Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (dzīvnieku suga pēc izvēles)
 23. Netradicionālo augu vai dzīvnieku audzēšana (augu vai dzīvnieku suga pēc izvēles)
 24. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu sagatavošana darbam un ekspluatācijai atbilstoši labai lauksaimniecības praksei
 25. Kaujamo dzīvnieku labturības, gaļas produkcijas kvalitātes un kautķermeņu apstrādes kvalitatīvu procesu nodrošināšana
 26. Augsnes apstrādes paņēmieni un to nozīme augsnes auglības uzlabošanā (t.sk. augsnes apstrādes iekārtu regulēšana, darba drošība, strādājot ar lauksaimniecības tehniku)
 27. Higiēnas prasības (vispārējās un speciālās) pārtikas produktu pārstrādei
 28. HACCP paškontroles sistēmas principi, to nozīme kvalitatīvas un nekaitīgas pārtikas apritei
 29. Pievienotās vērtības radīšana savai produkcijai
 30. Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana
 31. Jauna, konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde
 32. Progresīvas prakses un zinātnes atziņu pielietojamība, kvalitatīvas un konkurētspējīgas pārtikas produktu ražošana (t.sk. produktu mikrobioloģijas rādītāju nozīme pārtikas produktu nekaitīguma nodrošināšanā)
 33. Nacionālie kvalitātes kritēriji pārtikas produktu ražošanā kā uzņēmuma konkurētspējas veicinātāji
 34. Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošana un ražošanas tendences Eiropas Savienībā (t.sk. produktu mikrobioloģijas rādītāju nozīme pārtikas produktu nekaitīguma nodrošināšanā, uzturvērtības aprēķins) (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 35. Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži
 36. Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls
 37. Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai
 38. Eiropas Savienības atbalsts mežaudžu ražības palielināšanai, mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražības celšana
 39. Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski
 40. Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā
 41. Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā
 42. Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos
 43. Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība
 44. Mežsaimniecības kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana
 45. Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā
 46. Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids, meža inventarizācijas datu noteikšana un pielietošana
 47. Kokmateriālu sagatavošana, uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana
 48. Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem
 49. Efektīvas medību saimniecības veidošana, meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas
 50. Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana
 51. Ārvalstu uzņēmējdarbības pieredze meža apsaimniekošanā un koksnes resursu ieguves plānošanā (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 52. Darba drošība un aizsardzība meža apsaimniekošanā

 

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Projekta numurs: 18-00-A00101-000006

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA