Jūs atrodaties šeit

Apmācības

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizējam apmācības meža īpašniekiem, meža nozarē nodarbinātajiem un medniekiem.

Uz mācībām iepriekš jāpiesakās - vietu skaits ierobežots!

Tuvākajā laikā plānotās mācības

Datums

Tēma

Norises vieta

Pieteikšanās

14. un 21. septembris

Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls

Grobiņa

Agrita Šēnberga
mob. 29285111
agrita.senberga@mkpc.llkc.lv

19. septembris un
5. oktobris 
Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana Bauskas novads Rita Daščiora
mob. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv
27. septembris, 4., 11., 17., 30. oktobris Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrāde, kultūrvēsturiskie objekti mežā Ozolnieki  Maija Birkena - Dzelzkalēja
mob. 29160755
apmacibas@mkpc.llkc.lv
21., 22., 28., 29. novembris un 1. decembris

Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai

Darbs ar krūmgriezi un motorzāģi

Renda, Kuldīgas nov.  Valdis Usne
mob. 26438175
valdis.usne@mkpc.llkc.lv

Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju mežiVisas tēmas:Par plānotajām mācībām interesēties sev tuvākajā MKPC reģionālajā nodaļā vai rakstot apmacibas@mkpc.llkc.lv vai zvanot uz centrālo biroju - tālr. 63050477

 • Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls
 • Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai
 • Eiropas Savienības atbalsts mežaudžu ražības palielināšanai, mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražības celšana
 • Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski
 • Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā
 • Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā
 • Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos
 • Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība
 • Mežsaimniecības kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana
 • Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā
 • Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids, meža inventarizācijas datu noteikšana un pielietošana
 • Kokmateriālu sagatavošana, uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana
 • Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem
 • Efektīvas medību saimniecības veidošana, meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas
 • Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana
 • Ārvalstu uzņēmējdarbības pieredze meža apsaimniekošanā un koksnes resursu ieguves plānošanā (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 • Darba drošība un aizsardzība meža apsaimniekošanā 

Plašāka informācija par mācību kursu programmām pieejama šeit.

Mācībās iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās mācības mežā un citos objektos. Mācības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas lauksaimniecības universitāti (LLU), piesaistot vieslektorus no LLU Meža fakultātes, Pārtikas veterinārā dienesta, kā arī mežzinātniekus un citu institūciju speciālistus. Klausītāji saņems izdales materiālus un apliecinājumus par mācību kursa beigšanu.  

Vietu skaits ierobežot, lūdzams pieteikties laicīgi!

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.