Jūs atrodaties šeit

Apmācības

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizējam apmācības meža īpašniekiem, meža nozarē nodarbinātajiem un medniekiem.

Tuvākajā laikā plānotās mācības:

Meža inventarizācija un inventarizācijas datu pielietošana meža apsaimniekošanā, Meža valsts reģistrs, kartogrāfiskais materiāls 20. un 21. februārī            Preiļos, Kooperatīva iela 6, 3. st. zālē                Astrīda Rudzīte mob. 26410476, astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv
Meža inventarizācija un inventarizācijas datu pielietošana meža apsaimniekošanā, Meža valsts reģistrs, kartogrāfiskais materiāls 27. un 28. februārī Madonā, Poruka ielā 2 Mairita Bondare mob. 28381176, mairita.bondare@mkpc.llkc.lv

Visas tēmas:

 • Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži;
 • Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls;
 • Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai;
 • Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražības celšana. Neproduktīvu audžu nomaiņa. Koksnes pieaugums;
 • Eiropas Savienības atbalsts mežaudžu ražības palielināšanai;
 • Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski;
 • Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā;
 • Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā;
 • Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos;
 • Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība (noslēgumā sadarbībā ar Pārtikas veterināro dienestu tiek izsniegta apliecība);
 • Meža inventarizācija un inventarizācijas datu pielietošana meža apsaimniekošanā, Meža valsts reģistrs, kartogrāfiskais materiāls;
 • Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā, meža apsaimniekošanas cikls;
 • Meža hidroloģiskā režīma ietekmēšana;
 • Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids;
 • Koksnes biomasas ieguve enerģijas ražošanai;
 • Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana;
 • Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem (pēc eksāmena nokārtošanas tiek izsniegta apliecība darbam mežā ar motorzāģi un krūmgriezi);
 • Meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas;
 • Efektīvas medību saimniecības veidošana (t. sk. medību infrastruktūra, medību produkcijas t Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži;
 • Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana.

Plašāka informācija par mācību kursu programmām pieejama šeit.

Mācībās iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās mācības mežā un citos objektos. Mācības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas lauksaimniecības universitāti (LLU), piesaistot vieslektorus no LLU Meža fakultātes, Pārtikas veterinārā dienesta, kā arī mežzinātniekus un citu institūciju speciālistus. Klausītāji saņems izdales materiālus un apliecinājumus par mācību kursa beigšanu.  

Vietu skaits ierobežot, lūdzams pieteikties laicīgi!

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.