Jūs atrodaties šeit

Informatīvie materiāli

Meža nozares konferences 2018 prezentācijas:


Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskati un fiziskās personas ienākumu

Nodokļu piemērošana fizisko presonu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem

Padomi meža saimniekiem

"FSC meža sertifikācija. Padomi uzsākot meža apsaimniekošanas sertifikāciju”.

Kā noteikt mežaudžu šērslaukumu?

Lauksaimniecībā neizmantoro zemju apmežošana

Jaunaudzes kopšana – investīcijas nākotnei

Stādīsim mežu!

Dabai draudzīga meža apsaimniekošana 

Izlases cirtes plānošana un īstenošana - pieredze demonstrējumu teritorijā

Meža kokaudzētavu saraksts ar pieejamo sortimentu

Lavijas valsts mežu veidotā filma - Meža stādīšana

Mācies gudri saimniekot mežā


Meža nozares konferences 2017 prezentācijas:
Plānoto normatīvo aktu grozījumu sagaidāmā ietekme uz privāto mežu apsaimniekošanu - D. Dubrovskis
ZM Meža departamenta aktualitātes, priekšlikumi groījumiem normatīvajos aktos  par koku ciršanu mežā, meža atjaunošanu un meža ieaudzēšanu - R. Benta ZM
Meža īpašniekiem pieejamais atbalsts no Lauku attīstības programmas 2014 - 2020 līdz šim izmantotais apjoms - I. Āboliņš LAD
Plānotie grozījumi normatīvajos aktos par ES atbalstu meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā - N. Strūve ZM
Meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 2014 - 2020. ietvaros pieejamais atbalsts zināšanu apguvei, konsultācijām, informācijai - R. Bērmanis LLKC MKPC
Meža īpašnieku izaicinājumi - meža īpašnieku struktūra, kooperācija, izmaiņas normatīvajos aktos - A. Grasmane MIB
Valsts meža dienests - meža īpašniekam - A. Krēsliņš VMD
Aktuālie mežzinātnes pētījumi privātās mežsaimniecības atbalstam
Mežsaimniecība meža un ūdens ekosistēmu mijiedarbībā - Z. Lībiete LVMI SILAVA
Mežsaimniecības loma klimata izmai\nu mazināšanā - A. Lazdiņš LVMI SILAVA 
ES nozīmes biotopu kartēšana meža zemēs, pirmās sezonas norise, pašreizējie rezultāti, problēmsituācijas. Kartēšanas darbu norise 2018. gadā - G. Gabrāne DAP


Meža nozares konferences 2016 prezentācijas:
Atbalsts meža īpašniekiem LAP programmas 2014. - 2020. gadam - N.Strūve ZM
Atbalsts meža īpašniekiem LAP programmas 2014. - 2020. gada ietvaros - R.Bērmanis - LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
LAP 2014. - 2020. pasākums Sadarbība - I.Jansone ZM
Meža īpašnieku kooperatīvu attīstība Latvijā - A.Muižnieks MIB
Valsts meža dienests meža īpašniekiem - A.Krēsliņš Valsts meža dienests
Produktu un pakalpojumu kopa LVM GEO - M.Kuzmins LVM
LVM stādu piedāvājums meža īpašniekiem 2017. un 2018. gadam - GGrandāns LVM
Privāto meža īpašumu apsaimniekošanas iespējas Latvijā - D.Dubrovskis LLU
Pētījumi privātās mežsaimniecības atbalstam K.Liepiņš LVMI SILAVA
ES nozīmes biotopu kartēšana G.Gabrāne DAP


Meža nozares konferences 2015 prezentācijas:
Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015. - 2020. gadam - A.Ozols ZM Meža departaments
Valsts meža dienests - meža īpašniekiem, A.Krēsliņš VMD ģenerāldirektors
Meža nozares ekonomiskā nozīme Latvijas tautsaimniecībā - K.Klauss Latvijas kokrūpniecības federācija
Aktualitātes privāto mežu apsaimniekošanā - A.Muižnieks Latvijas Meža īpašnieku biedrības priekšsēdētājs
Meža koku selekcijas rezultātu izmantošana mežsaimniecībā AS “Latvijas valsts meži” stādu audzēšanas programma - G.Grandāns LVM sēklas un stādi direktors
Āfrikas cūku mēris - M.Seržants PVD
Āfrikas cūku mēris - izplatība, pašreizējā situācija un prognozes - J.Baumanis, Latvijas mednieku savienība
Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam ietvaros - R.Bērmanis, SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra direktors