Jūs atrodaties šeit

Meža biotopu inventarizācija

Aizsargājamo meža biotopu inventarizācija ietver meža īpašuma inventarizācijas datu un veiktās saimnieciskās darbības kamerālu priekšizvērtējumu, identificējot mežaudzes, kurās iespējami aizsargājamie meža biotopi, šo mežaudžu apsekošana dabā un eksperta atzinuma sagatavošana atbilstoši 30.09.2010. MK noteikumiem Nr.925 “Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības”. Iespējams veikt arī tikai konkrētas mežaudzes apsekošanu dabā, izvērtējot tās atbilstību aizsargājamo meža biotopu kritērijiem un sagatavojot atzinumu.   

Veicot aizsargājamo meža biotopu inventarizāciju, meža īpašnieks apzina meža īpašumā esošās bioloģiskās daudzveidības vērtības, aizsargājamos meža biotopus (dabisko meža biotopus, ES aizsargājamo meža biotopus) un to saglabāšanai rekomendējamo saimniecisko darbību. Šāda aizsargājamo biotopu apzināšana ir jāveic FSC sertificētos mežos un tiem meža īpašniekiem, kuri veic koksnes piegādes Sustainable Biomass Partnership (SBP) sertificētiem koksnes pārstrādātājiem – koksnes granulu ražotājiem.

Aizsargājamo meža biotopu inventarizācijas darbus veic Meža konsultāciju pakalpojuma centra darbinieki, kuri sertificēti eksperti Dabas aizsardzības pārvaldē un regulāri zināšanas papildina apmācības un semināros:

Eksperts

Darbības teritorija

Kontaktinformācija

LAILA ŠESTAKOVSKA

Sertifikāta Nr. 077, eksperts biotopu veidam meži un virsāji

Pierīga, Vidzeme, Zemgale

Mob. 28323647

laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv

ASTRĪDA RUDZĪTE

Sertifikāta Nr. 143, eksperts biotopu veidam meži un virsāji

Preiļi, Sēlija, Latgale.
 

Mob 26410476 

astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv

 

Lūgums sazināties ar apsekojamai teritorijai tuvāko ekspertu par aizsargājamo meža biotopu izvērtēšanas iespējām un izmaksām.