Jūs atrodaties šeit

ES un valsts atbalsts mežsaimniecībai

Vēršam uzmanību, ka pārejas periodā no 2021. līdz 2022. gadam meža īpašniekiem būs pieejams ES atbalsts šādiem pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākumiem (MK noteikumi Nr. 455 ):

 • Meža ieaudzēšana
 • Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana.
 • Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai.

Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (MK noteikumi Nr. 455 1. pielikums).

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki piedāvā saistīto informāciju un konsultācijas, veicot arī meža izvērtēšanu atbalsta saņemšanas nosacījumiem, nepieciešamības gadījumā īpašumu apsekojot dabā. Izstrādājam atbalsta projektu dokumentāciju, veicam projektā paredzētos mežsaimnieciskos darbus mežā, kā arī sagatavojam projekta atskaites. Plašāk lūdzam interesēties sazinoties ar tās MKPC nodaļas darbiniekiem, kuru darbības teritorijā atrodas meža īpašums. MKPC nodaļu kontakti atrodami šeit.


“MEŽA IEAUDZĒŠANA”

Apakšpasākuma “Meža ieaudzēšana” mērķis ir veicināt oglekļa saglabāšanu un piesaisti.

Atbalstu piešķir:

 • meža ieaudzēšanai un kopšanai;
 • ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai.

Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 • viens pretendents plānošanas periodā var pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā 20 hektāru platībā;
 • atbilstoši normatīvajiem aktiem pretendents darbības saskaņo ar vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem;
 • aktivitāte īstenojama visā zemes vienības platības kontūrā, kur auglība nav lielāka par 25 ballēm, un platības kontūrā, kur zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm, nepārsniedzot četrus hektārus.

Meža ieaudzēšanai izmanto reģionam atbilstošu ieguves apgabala stādāmo materiālu:

 • priedi – ar kategoriju “uzlabots” vai “pārāks”;
 • pārējās sugas – ar kategoriju “ieguves vieta zināma”, “atlasīts”, “uzlabots” vai “pārāks”.

Atbalsta likme meža ieaudzēšanai – 1085 EUR/ha, ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai – 648 EUR/ha, stādījumu kopšanai – 204 EUR/ha. Atbalsts intensitāte:

70 % - mistraudzēm, valdošajai sugai izmantojot stādāmā materiālu ar kategoriju “atlasīts”, “uzlabots” vai “pārāks”, un priežu tīraudzēm;

60 % - mistraudzēm, valdošajai sugai izmantojot stādāmo materiālu “ieguves vieta zināma”.

Pieteikšanās kārta atvērta no 2022. gada 25. aprīļa līdz 25. maijam

Saistītā likumdošana, informācija par pieteikšanos


“MEŽA UGUNSGRĒKOS UN DABAS KATASTROFĀS IZNĪCINĀTU MEŽAUDŽU ATJAUNOŠANA”

Apakšpasākuma “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” aktivitāte tiks veikta, lai samazinātu ārējo faktoru ietekmi uz mežaudzi kā arī nodrošinātu ugunsgrēkos un citu abiotisku faktoru ietekmē cietušo meža atjaunošanu.

Atbalstu piešķir:

 • par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši VMD atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai vējgāze, vējlauze, sniega, ledus vai ūdens radītie postījumi, kā rezultātā mežaudze ir iznīcināta.

Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi:

Jābūt spēkā esošai meža inventarizācijai.
Atbalstu atjaunotās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu periodā.
Mežaudžu nomaiņai izmanto reģionam atbilstošu ieguves apgabala stādāmo materiālu:

 • priedi – ar kategoriju “uzlabots” vai “pārāks”;
 • pārējās sugas – ar kategoriju “ieguves vieta zināma”, “atlasīts”, “uzlabots” vai “pārāks”.

Atbalsta likme meža stādīšanai pēc dabas postījumiem ir 1085 EUR/ha, stādījumu kopšanai – 204 EUR/ha. Atbalsts intensitāte  ir 100%

Pieteikšanās kārta atvērta no 2022. gada 25. aprīļa līdz 25. maijam

Saistītā likumdošana, informācija par pieteikšanos 


“IEGULDĪJUMI MEŽA EKOSISTĒMU NOTURĪBAS UN EKOLOĢISKĀS VĒRTĪBAS UZLABOŠANAI”

Apakšpasākuma “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” tiks veiktas, lai veicinātu klimata un vides mērķu sasniegšanu.

2021. un 2022. gadā atbalstu piešķir šādām aktivitātēm:

 • jaunaudžu retināšana

Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi:

Jābūt spēkā esošai meža inventarizācijai.
Jaunaudžu retināšanai:

 • jaunaudzes retina līdz 10 gadu vecās baltalkšņu mežaudzēs, līdz 40 gadu vecās skuju koku, ozolu, ošu mežaudzēs, ja koku augstums nepārsniedz 10 metru, un līdz 20 gadu vecās pārējo koku sugu mežaudzēs
 • retināšana šo noteikumu izpratnē ir savlaicīga un mērķtiecīga mežaudzes kopšana, samazinot valdošās sugas koku vai konkurējošo koku skaitu par vismaz 500 kokiem vienā hektārā vai atbrīvojot augšanas telpu no bieza vai vidēji bieza krūmu aizzēluma, lai palielinātu mežaudzes noturību un pielāgošanās spēju iespējamām klimata pārmaiņām, kā arī nodrošinātu mežaudzes krājas pieaugumu un oglekļa uzkrājumu mežaudzē. Krūmu aizzēlums uzskatāms par biezu un vidēji biezu, ja koku un krūmu sugu vainagu projekcija aizņem vismaz 40 % no platības.

2021. gada jūlijā tika veikti grozījumi  MK noteikumos Nr. 455. Pirms grozījumiem atbalsta intensitāte bija: 70 % - mistraudzēm un priežu tīraudzēm, 60 % - pārējām audzēm. Pēc grozījumiem atbalsta intensitāte tika samazināti attiecīgi uz 60 % vai 50 %, izslēdzot esošo kritēriju par mistraudzēm, priežu tīraudzēm un pārējām audzēm. Šī kritērija vietā tiks piemērots jauns kritērijs par pretendenta īpašumā esošo meža platību. 60% atbalsta intensitāte tiks piemērota pretendentiem ar meža platību līdz 200 ha, bet 50% atbalsta intensitāte – pretendentiem, kuriem īpašumā ir 200 ha un vairāk meža.

Tiek izmainīti arī projektu atlases kritēriji, t.i. projektam piešķiramie punkti, izslēdzot punktus par valdošās koku sugas nomaiņas aktivitāti, kā arī mazinot punktus no 25 uz 15 par meža īpašumā esošo platību līdz 50 ha, savukārt palielinot punktus par atbalstam pieteiktu mazāku platības lielumu kārtā - līdz 10 ha būs 30 punkti, un savukārt par pieteikto platību virs 50 ha, punkti netiks piešķirti vispār. Gadījumos, kad iesniegto projektu vērtēšanā iegūto punktu summa ir vienāda, priekšroka saņemt atbalstu būs pretendentiem, kuri konkrēto projektu plāno īstenot mazākā platībā vai kas iepriekš nav saņēmuši atbalstu mežaudžu retināšanai. Līdz šim piemērotais kritērijs šādos gadījumos bija arī pašvaldības teritorijas ar mazāku teritorijas attīstības indeksu. Ar noteikumu grozījumiem tiek arī noteikts, ka  atbalsta pasākumu plāni, kas saskaņoti ar Valsts meža dienestu līdz šo grozījumu spēkā stāšanās, būs derīgi arī turpmāk.

Atbalsta likme jaunaudžu retināšanai ir 440 EUR/ha. Atbalsta intensitāte ir 50% - īpašniekiem kuriem pieder 200 un vairāk ha meža, 60% - mazākos meža īpašumos.

Lai pretendētu uz atbalstu apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”, pēc projektu atlases kritērijiem projektam jāsaņem  vismaz 35 punkti. (MK noteikumi Nr. 455 6. pielikums)

Atbalsta pretendentam ir iespēja iegūt 5 punktus projekta vērtēšanas procesā, ja pretendents apguvis mežsaimniecības mācību kursu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.– 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.

Pieteikšanās kārta atvērta no 2022. gada 25. aprīļa līdz 25. maijam

Saistītā likumdošana, informācija par pieteikšanos

ES atbalsta saņemšana jaunaudžu retināšanai - Mairita Bondare, Madonas nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante


Kokaudzētavās pieejamais stādmateriāls ES atbalsta projektu realizēšanai

Meža īpašnieki, kuri vēlas pretendēt uz ES atbalstu, ir jau iepazinušies ar noteikumiem Nr. 455 Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES atbalstu pasākumu “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai un zina, ka meža ieaudzēšanai jāizmanto augstākās kategorijas reproduktīvais materiāls. Tas ir:

 • priedei – ar kategoriju “uzlabots” vai “pārāks”,
 • pārējām koku sugām – ar kategoriju “atlasīts”, “uzlabots” vai “pārāks”.

Lai meža īpašnieki būtu informēti par pieejamo sortimentu atbilstoši noteikumiem Nr. 455, “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” veica kokaudzētavu aptauju. Aptaujā tika noskaidrots: kokaudzētavās pieejamais stādmateriāla sortiments atbilstoši noteikumos minētajām kategorijām, kā arī meža reproduktīvā materiāla izcelsmes apgabals. Informācija ir apkopota un pieejama interesentiem.

Kokaudzētavās pieejamais stādmateriāla sortiments

Meža īpašniekiem iesakām laicīgi sazināties ar kokaudzētavām un rezervēt stādus, jo interese ir liela un sortimenta pieejamība mainās. Kā arī meža atjaunošanai (nomaiņai) vai ieaudzēšanai paredzēt koku sugas, kuras kokaudzētavās ir pieejamas, lai nerastos situācija, ka projekts ir uzrakstīts, apstiprināts, bet to nevar realizēt, jo nav atbilstošās kategorijas un izcelsmes stādi.


“Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža teritorijām”

Atbalsts paredzēts kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem NATURA 2000 teritorijās. Tās mērķis ir veicināt atbalsta saņēmēja interesi par dabas vērtību saglabāšanu un nodrošināt labvēlīgus nosacījumus īpaši aizsargājamo biotopu un sugu attīstībai.

Atbalstiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu), kas atrodas:

 • Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) sarakstā;
 • mikroliegumos, kuri atrodas ārpus NATURA 2000 teritorijām vai atrodas NATURA 2000 teritorijā un ir noteikti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 • atbalstu var saņemt par meža zemju platību, ja platībai ir spēkā kāds no saimnieciskās darbības ierobežojumiem (aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte, aizliegta galvenā cirte);
 • par attiecīgo atbalsttiesīgo platību nav saņemta vienreizējā atlīdzība saskaņā ar likumu “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”, izņemot kompensāciju par kopšanas cirtes aizliegumu;
 • par attiecīgo atbalsttiesīgo platību kārtējā gadā nav saņemta kompensācija ikgadēja atbalsta maksājuma veidā no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem’;
 • pieteiktajā platībā jābūt veiktai un spēkā esošai meža inventarizācijai;
 • atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,5 ha lieli lauki.

2020.gadā atbalsta likme par hektāru, ja vienā zemes vienībā ir viena veida saimnieciskās darbības ierobežojumi: 160 EUR/ha – aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte, 120 EUR/ha – aizliegta galvenā cirte, 45 EUR/ha – aizliegta kailcirte. Ja vienā zemes vienībā ir vairāku veidu dažādu likmju saimnieciskās darbības ierobežojumi – 112 EUR/ha.

Saistītā likumdošana, informācija par pieteikšanos 


Plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam meža īpašniekiem būs pieejams ES atbalsts pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumam “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. (MK noteikumi Nr. 600

“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”

Apakšpasākuma  „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Pasākumā atbalsta šādu ar mežsaimniecību saistītu aktivitāti:

 • valsts un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu, pašvaldības hidrotehnisko būvju pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē, tostarp pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošu brauktuvju klātņu pārbūvi vai atjaunošanu (bez seguma).

Atbalsta nosacījumi

 • pārbūvējamai vai atjaunojamai meliorācijas sistēmai jābūt reģistrētai meliorācijas kadastrā;
 • meliorācijas sistēmā būvdarbi veikti pirms vairāk nekā 15 gadiem;
 • izrokamās grunts apjoms ir vismaz 30 % no atjaunojamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktās grunts apjoma (m3).

Pieteikšanās kārta slēgta

Saistītā likumdošana, informācija par pieteikšanos