Jūs atrodaties šeit

ES un valsts atbalsts mežsaimniecībai

Meža īpašnieki var saņemt atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai plānošanas periodā  no 2014. līdz 2020. gadam Lauku attīstības programmas ietvaros, iesniedzot projekta pieteikumus par programmā esošajiem Atbalsta pasākumiem. 

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki piedāvā saistīto informāciju un konsultācijas, veicot arī meža izvērtēšanu atbalsta saņemšanas nosacījumiem, nepieciešamības gadījumā īpašumu apsekojot dabā. Izstrādājam atbalsta projektu dokumentāciju, veicam projektā paredzētos mežsaimnieciskos darbus mežā, kā arī sagatavojam projekta atskaites. Plašāk lūdzam interesēties sazinoties ar tās MKPC nodaļas darbiniekiem, kuru darbības teritorijā atrodas meža īpašums. MKPC nodaļu kontakti atrodami šeit.


Turpmākos piecus gadus meža īpašniekiem būs pieejams ES atbalsts šādiem pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākumiem (MK noteikumi Nr.455 )

 • meža ieaudzēšana;
 • meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana;
 • ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai.

Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (MK noteikumi Nr. 455 1. pielikums).

"MEŽA IEAUDZĒŠANA”

Apakšpasākuma “Meža ieaudzēšana” aktivitātes tiks veiktas, lai  mazproduktīvās platībās ieaudzētu mežaudzi, tādejādi uzlabotu zemes izmantošanas efektivitāti, samazinātu erozijas risku un palielinātu oglekļa dioksīda piesaisti.

Atbalstu piešķir šādām aktivitātēm:

 • meža ieaudzēšana un kopšana – īsteno zemē, kurā ieauguši atsevišķi kociņi vai to nav vispār;
 • ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana – īsteno zemē, kurā ieauguši kociņi, bet kociņu skaits ir nepietiekams, lai veidotu mežaudzi.

Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi:

Meža ieaudzēšanu īsteno:

 • lauksaimniecības zemē, kurā zemes auglība nav lielāka par 25 ballēm, bet ja zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm ieaudzētā platība nevar pārsniegt 4 ha;
 • erozijai pakļautā lauksaimniecības zemē un lauksaimniecības zemē uz kūdras augsnēm;
 • krūmājos – zemē, kas nekustamā īpašuma valsts kadastrā uzskaitīta krūmāju grupā;
 • pārējā zemē – zemē, kas nekustamā īpašuma valsts kadastrā uzskaitīta pārējo zemju grupā (piemēram, izstrādāti karjeri, smiltāji u.c.).
 • Ieaudzējot mežu, saglabā savrup augošus kokus, koku grupas, rindas un alejas.

Ieaudzējot mistraudzi, citu koku piemistrojumu veido vienmērīgi vai grupās, kuru maksimālā vienlaidu platība ir 0,2 ha

Meža ieaudzēšanai izmanto reģionam atbilstošu ieguves apgabala stādāmo materiālu:

 • priedi – ar kategoriju “uzlabots” vai “pārāks”;
 • pārējās sugas – ar kategoriju “atlasīts”, “uzlabots”, “pārāks” vai “ieguves vieta zināma”.

Viens pretendents plānošanas periodā var pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā 20 ha platībā.
Atbalstu ieaudzētās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu periodā.

Atbalsta likme par viena hektāra ieaudzēšanu ir 1085 EUR, par papildināšanu – 648 EUR, par kopšanu – 204 EUR. Atbalsta intensitāti – 70 %, ja valdošajai sugai izmanto stādāmo materiālu ar kategoriju “atlasīts”. “uzlabots” vai “pārāks”, Atbalsta intensitāte – 60 %, ja izmanto stādāmo materiālu ar kategoriju “ieguves vieta zināma”. Pretendents pēc darba pabeigšanas par meža ieaudzēšanu  saņems 759,50 EUR/ha (pie atbalsta intensitātes 70 %) vai 651,00 EUR/ha (pie atbalsta intensitātes 60 %) par ieaugušas mežaudzes papildināšanu – 453,60 EUR/ha (pie atbalsta intensitātes 70%) vai 388,80 EUR/ha (pie atbalsta intensitātes 60%), bet par kopšanu – 142,80 EUR/ha (pie atbalsta intensitātes 70%) vai 122,40 EUR/ha (pie atbalsta intensitātes 60 %). 

9. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana ir slēgta. Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2023. gada 1. septembris.

Lai pretendētu uz atbalstu apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana”, pēc projektu atlases kritērijiem projektam jāsaņem vismaz 30 punkti. (MK noteikumi Nr. 455 5. pielikums).

Atbalsta pretendentam ir iespēja iegūt 5 punktus projekta vērtēšanas procesā, ja pretendents apguvis mežsaimniecības mācību kursu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.

Saistītā likumdošana, informācija par pieteikšanos 


“MEŽA UGUNSGRĒKOS UN DABAS KATASTROFĀS IZNĪCINĀTU MEŽAUDŽU ATJAUNOŠANA”

Apakšpasākuma “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” aktivitāte tiks veikta, lai samazinātu ārējo faktoru ietekmi uz mežaudzi kā arī nodrošinātu ugunsgrēkos un citu abiotisku faktoru ietekmē cietušo meža atjaunošanu.

Atbalstu piešķir:

 • par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši VMD atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai vējgāze, vējlauze, sniega, ledus vai ūdens radītie postījumi, kā rezultātā mežaudze ir iznīcināta.

Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi:

Jābūt spēkā esošai meža inventarizācijai.
Atbalstu atjaunotās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu periodā.
Mežaudžu nomaiņai izmanto reģionam atbilstošu ieguves apgabala stādāmo materiālu:

 • priedi – ar kategoriju “uzlabots” vai “pārāks”;
 • pārējās sugas – ar kategoriju “ieguves vieta zināma”, “atlasīts”, “uzlabots” vai “pārāks”.

Atbalsta likme meža stādīšanai pēc dabas postījumiem ir 1085 EUR/ha, stādījumu kopšanai – 204 EUR/ha. Atbalsts intensitāte  ir 100%

8. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana ir slēgta. Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2023. gada 1. septembris.

Saistītā likumdošana, informācija par pieteikšanos 


“IEGULDĪJUMI MEŽA EKOSISTĒMU NOTURĪBAS UN EKOLOĢISKĀS VĒRTĪBAS UZLABOŠANAI”

Apakšpasākuma “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” aktivitātes (mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa un mežaudžu retināšana) tiks veiktas, lai veicinātu klimata un vides mērķu sasniegšanu.

Atbalstu piešķir šādām aktivitātēm:

 • jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu;
 • neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
 • valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa vai blīgznas sugu mežaudzēs no 30 gada vecuma.

Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi:

Jābūt spēkā esošai meža inventarizācijai.
Jaunaudžu retināšanai:

 • jaunaudzes retina līdz 10 gadu vecās baltalkšņu vai līdz 20 gadu vecās pārējo koku sugu mežaudzes, kā arī vecākas skuju koku, ozolu, ošu mežaudzes, ja koku augstums nepārsniedz 10 metrus;
 • atbalstu var saņemt arī par paaugas retināšanu un pameža pārveidošanu teritorijās, kurās aizliegta kailcirte;
 • pretendents plānošanas periodā par pameža pārveidošanu teritorijās, kurās aizliegta kailcirte var pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā 15 ha platībā;
 • par jaunaudžu retināšanu atbalstu piecu gadu periodā vienā mežaudzē saskaņā ar ikreizējo pasākumu plānu var saņemt ne vairāk kā divas reizes, bet par paaugas retināšanu un pameža pārveidošanu vienu reizi.

Jaunaudžu retināšanai ar atzarošanu:

 • atbalstu var saņemt, ja valdošās sugas konkurējošo koku skaits tiks samazināts vismaz par 500 kokiem uz hektāra vai augšanas telpa tiks atbrīvota no bieza vai vidēji bieza krūmu aizzēluma;
 • nākotnes kokus atzaro priežu, egļu, bērzu un ozolu jaunaudzēs;
 • atzarojami vismaz 500 koki, kuru vidējais augstums ir vismaz 6 m;
 • atzarota vismaz viena trešdaļa no koka augstuma;
 • par jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu atbalstu atbilstoši pasākumu plānam vienā mežaudzē piecu gadu periodā var saņemt vienu reizi.

Mežaudžu nomaiņai:

 • veicot neproduktīvu mežaudžu nomaiņu audzei jāatbilst neproduktīvas mežaudzes kritērijiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
 • ne mazāk kā piecus gadus uz hektāra jāsaglabā 30 līdz 50 augtspējīgi koki;
 • pretendents projekta iesniegumu var iesniegt arī tad, ja ir saņēmis VMD izsniegtu ciršanas apliecinājumu, bet mežaudzē vēl nav veikti darbi;
 • atbalsts paredzēts mežaudzes ierīkošanai un kopšanai;
 • par nomainītās mežaudzes retināšanu atbalstu atbilstoši pasākumu plānam piecu gadu periodā var saņemt trīs reizes;
 • mežaudžu nomaiņai izmanto reģionam atbilstošu ieguves apgabala stādāmo materiālu:
  • priedi – ar kategoriju “uzlabots” vai “pārāks”;
  • pārējās sugas – ar kategoriju “ieguves vieta zināma”, “atlasīts”, “uzlabots” vai “pārāks”.

Atbalsta likme par platību retināšanu – 440 EUR/ha. Atbalsta intensitāte – 70 %, ja tiek izveidota mistraudze (vai P tīraudze nabadzīgajos meža tipos), 60 % tīraudzes gadījumā. Pretendents par viena hektāra retināšanu saņem attiecīgi 308 EUR vai 264 EUR.

Atbalsta likme par jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu – 611 EUR/ha. Atbalsta intensitāte  ir identiska jaunaudžu retināšanai. Atbalsta apmērs, ko var saņemt pēc pasākuma īstenošanas – 427,70 EUR mistraudzēm (un P tīraudzēm nabadzīgos meža tipos), 366,60 EUR tīraudzēm.

Atbalsta apmērs neproduktīvo un Ba, Bl audžu nomaiņai – 993 EUR/ha meža stādīšanai, 204 EUR/ha – kopšanai. Ja retināšana nepieciešama blīva aizzēluma dēļ, atbalsts apmērs – 307 EUR/ha. Atbalsta intensitāte – 70% mistraudzēm. Pretendents pēc darba pabeigšanas par mežaudzes ierīkošanu saņems 695,10 EUR/ha, par kopšanu  -  142,80 EUR/ha, par kopšanu (ja kopšana nepieciešama blīva aizzēluma dēļ)  -  214,90 EUR/ha.

7. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana ir slēgta. Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2023. gada 1. septembris.

Lai pretendētu uz atbalstu apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”, pēc projektu atlases kritērijiem projektam jāsaņem  vismaz 35 punkti. (MK noteikumi Nr. 455 6. pielikums)

Atbalsta pretendentam ir iespēja iegūt 5 punktus projekta vērtēšanas procesā, ja pretendents apguvis mežsaimniecības mācību kursu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.

Saistītā likumdošana, informācija par pieteikšanos 

MKPC sagatavotā prezentācija par ES atbalstu mežsaimniecībā


Kokaudzētavās pieejamais stādmateriāls ES atbalsta projektu realizēšanai

Meža īpašnieki, kuri vēlas pretendēt uz ES atbalstu, ir jau iepazinušies ar noteikumiem Nr. 455 Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES atbalstu pasākumu “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai un zina, ka meža ieaudzēšanai jāizmanto augstākās kategorijas reproduktīvais materiāls. Tas ir:

 • priedei – ar kategoriju “uzlabots” vai “pārāks”,
 • pārējām koku sugām – ar kategoriju “atlasīts”, “uzlabots” vai “pārāks”.

Lai meža īpašnieki būtu informēti par pieejamo sortimentu atbilstoši noteikumiem Nr. 455, “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” veica kokaudzētavu aptauju. Aptaujā tika noskaidrots: kokaudzētavās pieejamais stādmateriāla sortiments atbilstoši noteikumos minētajām kategorijām, kā arī meža reproduktīvā materiāla izcelsmes apgabals. Informācija ir apkopota un pieejama interesentiem.

Kokaudzētavās pieejamais stādmateriāla sortiments

Meža īpašniekiem iesakām laicīgi sazināties ar kokaudzētavām un rezervēt stādus, jo interese ir liela un sortimenta pieejamība mainās. Kā arī meža atjaunošanai (nomaiņai) vai ieaudzēšanai paredzēt koku sugas, kuras kokaudzētavās ir pieejamas, lai nerastos situācija, ka projekts ir uzrakstīts, apstiprināts, bet to nevar realizēt, jo nav atbilstošās kategorijas un izcelsmes stādi.


“Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža teritorijām”

Atbalsts paredzēts kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem NATURA 2000 teritorijās. Tās mērķis ir veicināt atbalsta saņēmēja interesi par dabas vērtību saglabāšanu un nodrošināt labvēlīgus nosacījumus īpaši aizsargājamo biotopu un sugu attīstībai.

Atbalstiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu), kas atrodas:

 • Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) sarakstā;
 • mikroliegumos, kuri atrodas ārpus NATURA 2000 teritorijām vai atrodas NATURA 2000 teritorijā un ir noteikti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 • atbalstu var saņemt par meža zemju platību, ja platībai ir spēkā kāds no saimnieciskās darbības ierobežojumiem (aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte, aizliegta galvenā cirte);
 • par attiecīgo atbalsttiesīgo platību nav saņemta vienreizējā atlīdzība saskaņā ar likumu “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”, izņemot kompensāciju par kopšanas cirtes aizliegumu;
 • par attiecīgo atbalsttiesīgo platību kārtējā gadā nav saņemta kompensācija ikgadēja atbalsta maksājuma veidā no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem’;
 • pieteiktajā platībā jābūt veiktai un spēkā esošai meža inventarizācijai;
 • atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,5 ha lieli lauki.

2020.gadā atbalsta likme par hektāru, ja vienā zemes vienībā ir viena veida saimnieciskās darbības ierobežojumi: 160 EUR/ha – aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte, 120 EUR/ha – aizliegta galvenā cirte, 45 EUR/ha – aizliegta kailcirte. Ja vienā zemes vienībā ir vairāku veidu dažādu likmju saimnieciskās darbības ierobežojumi – 112 EUR/ha.

Saistītā likumdošana, informācija par pieteikšanos 


Plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam meža īpašniekiem būs pieejams ES atbalsts pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumam “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. (MK noteikumi Nr.600

“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”

Apakšpasākuma  „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Pasākumā atbalsta šādu ar mežsaimniecību saistītu aktivitāti:

 • meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma).

Atbalsta nosacījumi

 • pārbūvējamai vai atjaunojamai meliorācijas sistēmai jābūt reģistrētai meliorācijas kadastrā;
 • meliorācijas sistēmā būvdarbi veikti pirms vairāk nekā 15 gadiem;
 • izrokamās grunts apjoms ir vismaz 30 % no atjaunojamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktās grunts apjoma (m3).

Pieteikšanās kārta slēgta

Saistītā likumdošana, informācija par pieteikšanos