Jūs atrodaties šeit

Konsultācijas

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanas” ietvaros meža īpašniekiem sniedzam bezmaksas konsultācijas par meža apsaimniekošanu, ekanomisko vērtību un dabisko dzīvotņu un putnu aizsardzību.

Konsultāciju ietvaros meža īpašniekiem bezmaksas sniedzam meža apsaimniekošanas ieteikumus, cirsmu novērtēšanu galvenajā cirtē, mežaudzes iespējamo biotopu novērtēšanu ar eksperta atzinumu, apsaimniekošanas ieteikumus meža putnu aizsardzībai, cirsmu stigošanu un novērtēšanu ūdens objektu un purvu aizsargjoslās, kā arī meža vērtības noteikšanu.

Atbalsta programmas īstenošana paredz konsultācijas trīs reglamentās jomās, tās ir iespējams kombinēt savā starpā, kā arī saņemt papildus konsultācijas par ekonomiskajiem jautājumiem:

- dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība meža apsaimniekošanā

Papildus ekonomiskie jautājumi:

-  konsultācijas par savvaļas putniem draudzīgu meža apsaimniekošanu

  • Apsaimniekošanas ieteikumi meža putnu aizsardzībai
  • Ieteikumi par veicamajiem biotehniskajiem pasākumiem
  • Cirsmu plānošanas ieteikumi

-  meža apsaimniekošana ūdens resursu aizsargjoslās

Papildus ekonomiskie jautājumi:

MKPC speciālisti nodrošina konsultāciju jomas atlasi un atbalsta dokumentācijas sagatavošanu. Maksimālais atbalsta apmērs vienam konsultāciju saņēmējam visā plānošanas periodā ir 1500 eiro. Atbalsta apmērs summējas ar citu jomu konsultāciju jautājumiem, piemēram, lauksaimniecībā.

Plašāku informāciju par pieteikšanos un konsultāciju saņemšanu var saņemt MKPC nodaļās visā Latvijā vai MKPC centrālajā birojā Ozolniekos. Kontakti pieejami interneta vietnē sadaļā – speciālisti vai rakstiet pieteikumu uz konsultacijas@mkpc.llkc.lv.