Jūs atrodaties šeit

LLKC jau no oktobra piedāvās daudzpusīgas iespējas mācīties

Mežsaimniecība
Tālākizglītība

Pateicoties Eiropas Savienības līdzfinansējumam, Latvijas lauksaimniekiem aizvadītajos divos gados bija plašas iespējas izglītoties lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas produktu ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) un kooperācijas jomās.

Kopš 2016. gada augusta līdz pat 2018. gada jūlijam LLKC sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) īstenoja apjomīgu Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētu mācību pasākumu.

Pasākumā tika piedāvātas 76 dažādu nosaukumu mācības. Lielākā daļa bija bez maksas, daļa – ar dalībnieku līdzfinansējumu.

Divu gadu laikā šī pasākuma ietvaros organizētajās mācībās piedalījušies 7466 dalībnieki. Lielākā daļa – 5371 dalībnieks – apmeklējuši ar lauksaimniecību saistītos mācību kursus. Vispopulārākie kursi bijuši par ES nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanu, bioloģisko lauksaimniecību un ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšanu un apzīmēšanu. Noorganizēti arī 12 ārzemju pieredzes apmaiņas braucieni, kuros lauksaimnieki ieguva jaunu pieredzi, kā mazināt lauksaimnieciskās ražošanas ietekmi uz vidi, zināšanas par netradicionālo augu vai dzīvnieku audzēšanu un inovācijām zaļās ražošanas jomā.

Par kooperācijas jautājumiem kopumā izglītojošies 386 dalībnieki. Trešdaļa no tiem kooperācijas pieredzi apguvuši arī ārzemju pieredzes apmaiņas braucienos, kur galvenokārt uzzinājuši, kādas kooperatīvu darbības formas ir sastopamas ārvalstīs, kā tās darbojas un ko no to pieredzes varētu pārņemt Latvijā. Vairākas grupas pieredzes apmaiņā devās uz Austriju, kur noskaidroja, kā tur veido spēcīgu vietējo preču zīmi un veicina sadarbību, lai ieguvēji būtu gan ražotāji, gan patērētāji. Austrijas braucienā gūtā pieredze ir veicinājusi arī vairāku Latvijā esošo kooperatīvo sabiedrību un biedrību attīstību un piedāvāto pakalpojumu klāstu. Kā piemēru var minēt LPKS “Talsu novada garša”, kuras  dalībnieki pēc Austrijas brauciena izveidoja savas produkcijas stendu lielveikalā, ieviesa vairākus projektus, ar kuru palīdzību veicināja produkcijas noietu un arī turpmāk plāno arvien paplašināt savu darbību.

Meža nozarē 1097 nodarbinātie apmeklējuši mācības par visdažādākajiem tematiem par mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, savvaļas dzīvnieku slimībām, kā arī mežsaimniecības uzņēmuma efektivitātes palielināšanu. Vislielākā interese dalībniekiem bijusi par mežaudžu kopšanu, meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, savvaļas dzīvnieku slimībām, medījuma gaļas higiēnu un citiem mežsaimniekiem aktuāliem jautājumiem.

Tika noorganizēts arī viens ārzemju pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju, kur dalībnieki izzināja uzņēmējdarbības pieredzi meža apsaimniekošanā un koksnes resursu ieguves plānošanā.

LLKC sadarbības partneris – LLU īstenoja mācības pārtikas ražošanas jomā iesaistīto uzņēmumu pārstāvjiem, piedāvājot mācības par progresīvas prakses un zinātnes atziņu pielietojamību, kvalitatīvu un konkurētspējīgu pārtikas produktu ražošanu, lauksaimniecības produktu attīstīšanu un par citiem pārtikas nozares aktuālajiem jautājumiem. Vislielākā dalībnieku interese bija par pievienotās vērtības radīšanu savai produkcijai, augkopības un lopkopības produkcijas ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošanu. Kopumā tika apmācīti 612 dalībnieki.

Aptaujājot dalībniekus, tika noskaidrots, ka ieguvumi no mācībām bijuši vairāki:

* Plašs programmu piedāvājums, kas ļāva izvēlēties piemērotāko tematu. Pasākuma laikā dalībnieks varēja apgūt neierobežotu interesējošo mācību programmu skaitu;

* Mācības tika plānotas atkarībā no dalībnieku vēlmēm un pieprasījuma;

* Liels praktisko nodarbību īpatsvars (apmēram 50% no kopējā apjoma) programmās, kas iegūtās zināšanas ļāva nostiprināt praksē. Praktiskās nodarbības lielākoties notika uz lauka, mežā, saimniecībās, ražošanas telpās, laboratorijās;

* Ārzemju braucienos bija iespējams iegūt citādu praktisko pieredzi un salīdzināt to ar Latviju. Lielākā daļa braucienu tika organizēti uz Polijas uzņēmumiem, Austriju, Igauniju, Zviedriju, kā arī uz Vāciju, Nīderlandi, Somiju, Čehiju un Itāliju;

* Noderīgu kontaktu apmaiņa gan starp apmeklēto uzņēmumu saimniekiem, gan starp dalībniekiem pašiem.

Jaunas mācību iespējas

Šis pasākums ir noslēdzies, taču jau ar oktobri LLKC sāks piedāvāt nākamo pasākumu lauksaimniekiem un mežsaimniekiem “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana”. Tā mērķis ir nodrošināt saimniecību un mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem lauksaimniecības vai mežsaimniecības jautājumiem. Tiks piedāvāti vairāk nekā 30 dažādu tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārzemēs. Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem būs jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu – Latvijas braucienos 20%, ārzemju – 30% no kopējām viena cilvēka izmaksām.

Sekojiet līdzi informācijai LLKC mājaslapā www.llkc.lv, reģionālajos birojos http://new.llkc.lv/lv/biroji un medijos.

 

Jolanta Sūna-Strautiņa,

LLKC Tālākizglītības nodaļas vadītāja vietniece

Uzziņai

Mācību pasākums tika īstenots Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 2014.–2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.