Jūs atrodaties šeit

Grozīti nosacījumi ES atbalsta finansējuma saņemšanai mežsaimniecībai

Mežsaimniecība

Jūlija sākumā veikti grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”, kas paredz LAP pārejas periodā 2021.-2022. gadam piešķirt atbalstu tikai jaunaudžu retināšanas aktivitātei.

Veiktie noteikumu grozījumi paredz arī virkni citu izmaiņu – tiek samazināta atbalsta intensitāte par jaunaudžu retināšanu no līdzšinējiem 70 vai 60 %, uz attiecīgi 60 vai 50%, par kritēriju atbalsta intensitātes piemērošanā nosakot pretendenta īpašumā esošo meža platību (200 ha robežvērtība), un izslēdzot līdz šim esošos mistraudzes un priežu jaunaudžu retināšanas kritērijus. Savukārt gadījumos, kad iesniegto projektu vērtēšanā iegūto punktu summa ir vienāda, priekšroka saņemt atbalstu būs pretendentiem, kuri konkrēto projektu plāno īstenot mazākā platībā, vai, kas iepriekš nav saņēmuši atbalstu mežaudžu retināšana. Līdz šim piemērotais kritērijs šādos gadījumos bija arī pašvaldības teritorijas ar mazāku teritorijas attīstības indeksu.

Tiek mainīti arī projektu atlases kritēriji, t. i., projektam piešķiramie punkti, izslēdzot punktus par valdošās koku sugas nomaiņas aktivitāti, kā arī mazinot punktus no 25 uz 15 par meža īpašumā esošo platību līdz 50 ha, savukārt palielinot punktus par atbalstam pieteiktu mazāku platības lielumu kārtā –  līdz 10 ha būs 30 punkti, savukārt par pieteikto platību virs 50 ha punkti netiks piešķirti vispār. Ar noteikumu grozījumiem tiek arī noteikts, ka  atbalsta pasākumu plāni, kas saskaņoti ar Valsts meža dienestu līdz šo grozījumu spēkā stāšanās brīdim, būs derīgi arī turpmāk.

Vēršam uzmanību uz to, ka patlaban periodam 2021.-2022. gadam, tiek plānota viena projektu pieteikšanas kārta, kurā meža īpašnieki projektus jaunaudžu retināšanai varēs iesniegt šīs vasaras otrajā pusē ar kārtā pieejamo finansējumu ap 6 milj. eiro.

Par projektu pieteikumu iesniegšanu Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) darbinieki informēs semināros, sniedzot arī individuālas konsultācijas un palīdzot ar situācijas izvērtējumu mežaudzēs un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, lai pieteiktos ES atbalstam jaunaudžu retināšanai.

Vairāk informācijas:  http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba un sadaļā Semināri meža īpašniekiem.

Raimonds Bērmanis,
MKPC direktors

Foto Galerija: