Jūs atrodaties šeit

Jābeidz meža darbi, gatavojamies stādīšanai

Mežsaimniecība

Iestājoties pavasarim, steidzam pabeigt ziemā iesāktos mežizstrādes darbus un sākam kociņu stādīšanu mežā vai kādā neizmantotā platībā, kuru esam nolēmuši atvēlēt mežam.

Jābeidz cirsmu izstrāde egļu audzēs

Kad sākas dabas atmoda, laiks beigt iesāktos egļu audžu meža izstrādes darbus. Viens no iemesliem ir iepriekšējos gados kaitēkļa  ̶  egļu astoņzobu mizgrauža  ̶  savairošanās. Lai gan aizvadītajā gadā Latvijā egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās intensitāte nebija tik liela, kā tika paredzēts, tas nenozīmē, ka šogad var samazināt uzmanību, jo kaitēkļa savairošanās ir ļoti atkarīga no laika apstākļiem.

Valsts meža dienests (VMD) ir sagatavojis ieteikumus meža īpašniekiem, veicot egļu audžu izstrādi, lai, iestājoties siltākiem laika apstākļiem, turpmāk neveicinātu egļu astoņzobu mizgrauža savairošanos:

* Pats svarīgākais – līdz aprīļa sākumam jābeidz cirsmu izstrāde egļu audzēs vai arī skuju koku audzēs, kas robežojas ar riskam pakļautām egļu audzēm, un kokmateriāli no meža jāizved līdz aprīļa vidum.

* Līdz 15. aprīlim iesaka meža īpašniekiem izvākt no meža arī visas šajā ziemā vēja izgāztās un nolauztās zaļās egles.

* Laikā no 1. aprīļa līdz 1. septembrim nav ieteicams veikt kopšanas cirtes un sanitārās izlases cirtes egļu audzēs, kas vecākas par 50 gadiem (izņemot gadījumus, kad egļu audzes ir kompaktas un izolētas, kā arī atrodas ne tuvāk par 100 m no citām pieaugušām egļu audzēm.

Andis Purs, VMD Meža un vides aizsardzības daļas vadītājs, iesaka, ja meža īpašnieks līdz 1. aprīlim nav paspējis veikt egļu audžu izstrādi, drošāk būtu šos darbus atlikt uz rudeni.

Jāievēro meža darbu ierobežojumi

Lai netraucētu dzīvniekus vairošanās sezonā, noteiktas dabas aizsardzības prasības mežsaimniecībā, ko nosaka Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā (MK noteikumi Nr. 936 no 18.12.2012.).

Pavasara sezonā noteikti sekojoši meža darbu ierobežojumi:

* no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam visos mežos aizliegta līdz 10 gadu vecu priežu un lapu koku un līdz 20 gadu vecu egļu mežaudžu kopšana, izņemot jaunaudzes, kur skuju koku vidējais augstums nepārsniedz 0,7 metrus, bet lapu koku vidējais augstums – vienu metru;

* no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam mežaudzēs ezeru un purvu salās, meža puduros, kas mazāki par hektāru, mežaudzēs ūdensteču un ūdenstilpju palienēs, bioloģiski vērtīgās mežaudzēs, kā arī teritorijās un aizsargjoslās ap purviem neveic koku ciršanu, augsnes sagatavošanu un meža atjaunošanu ar motorizētu tehniku;

* no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam aizliegta galvenā cirte pilsētas mežos;

* no 1. aprīļa līdz 30. septembrim aizliegta galvenā cirte Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā.

Pavasaris klāt, jāsāk stādīt mežu

Pieredze liecina, ka mežā labākais kociņu stādīšanas laiks ir pavasaris, pēc iespējas ātrāk, tūliņ pēc sniega nokušanas, kad zeme atkususi un augsnē vēl ir pietiekoši daudz mitruma. Kā rīkoties šogad, vai var jau sākt stādīt mežu?

Lai gan pašreizējie laikapstākļi ļauj stādīt mežu, tomēr vajadzētu būt piesardzīgiem sala un lielā mitruma dēļ, kas var nelabvēlīgi ietekmēt jauno kociņu ieaugšanu, īpaši kūdras augsnēs. Ja laika prognozes paredz agru un sausu pavasari, tad ar meža stādīšanu sausos meža tipos uz smilts augsnēm nevajadzētu kavēties. Labākais laiks, kad plānot meža stādīšanas darbus, būtu marta vidus. Ja šogad plānots apstādīt lielākas platības ar kailsakņu stādiem, tad gan kociņu stādīšanu ieteicams sākt ātrāk, lai paspētu iestādīt līdz pumpuru plaukšanai. Ietvarstādus var stādīt ilgāk – pat līdz jūnija beigām, ja ir pietiekošs augsnes mitrums.

Stādus meža stādīšanai var iegādāties meža kokaudzētavās, iepriekš tos pasūtot, jo stādu audzēšanai vajadzīgi vismaz divi gadi, un liekus stādus neviens neaudzē. Ja stādi ir rezervēti, jāsazinās ar kokaudzētavu, lai noskaidrotu, vai sākusies stādu realizācija.

Pirms stādāmā materiāla iegādes lietderīgi pārliecināties, vai stādāmais materiāls ir sertificēts, kāda ir reproduktīvā materiāla kategorija, vai tas ir piemērots atjaunojamās platības vietai. Jāatceras, ka, pērkot stādus, noteikti jāsaglabā stādu iegādi apliecinošs dokuments un etiķete, kas būs jāiesniedz Valsts meža dienestā kopā ar atjaunošanas vai ieaudzēšanas pārskatu.

Lai nepieļautu kļūdas stādīšanas procesā, ieteicams interneta vietnē www.mkpc.llkc.lv sadaļā E-semināri noskatīties prezentāciju “Meža reproduktīvais materiāls un stādīšana” un sadaļā Informatīvie materiāli filmiņu par meža stādīšanu. Tāpat meža īpašnieki aicināti izmantot iespēju un piedalīties kādā no Meža konsultāciju pakalpojumu centra speciālistu sagatavotajiem virtuālajiem semināriem par aktuālām tēmām. Informācija par plānotajiem semināriem pieejama sadaļā Semināri meža īpašniekiem. Vēlu veiksmi visiem pavasara darbos!

Sarmīte Grundšteine,
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs

Foto: no MKPC arhīva

 

 

 

Foto Galerija: