Jūs atrodaties šeit

Meža īpašnieki var pieteikties ES atbalstam!

Mežsaimniecība

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. decembrim ir izsludinājis pieteikšanos atbalsta saņemšanai mežsaimniecībā divos apakšpasākumos.

  • Apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Kopējais pieejamais finansējums ir 760 000 eiro.
  • Apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa – vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi. Kopējais pieejamais finansējums ir 899 000 eiro.

Jāņem vērā, ka iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023. gada 1. septembrim.

Meža ieaudzēšana

Meža ieaudzēšana ir viens no atbalsta pasākumiem, ar kura palīdzību saimnieki var sakārtot neizmantotās un aizaugušās zemes platības. Līdz šim saimnieki nav bijuši pārāk aktīvi un izmantojuši tikai daļu no izsludinātā finansējuma. Pēc LAD informācijas no septiņās kārtās izsludinātā 12,5 milj. eiro finansējuma, pieteiktais finansējums bija 7,2 milj. eiro, kas ir nedaudz vairāk par 57%. Projektus pieteikuši 1732 zemes īpašnieki. Šis ir arī viens no ES atbalsta pasākumiem, kas veicina CO2 piesaisti, kas ir īpaši svarīgi klimata pārmaiņu procesā. Aicinām zemes saimniekus izmantot vienu no iespējām, lai sakārtotu lauksaimniecībā neizmantotās zemes, ieaudzējot mežu vai plantāciju mežu.

Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Pēdējā laikā Latviju piemeklējušas vairākas dabas stihijas. Pagājušā gadā pārāk lielais mitrums izraisīja plūdus, šogad savukārt pārāk liels sausums, ugunsgrēki, lokālie vēja postījumi (“tornado”) un citas dabas katastrofas. Tā rezultātā cietušas un izpostītas mežaudzes vairāku hektāru platībā.

Pēc Valsts meža dienesta informācijas, šogad reģistrēti 1026 meža ugunsgrēki, kuros izdeguši 760 ha meža. 2018. gadā Valsts meža dienests izsniedzis 1163 sanitāros atzinumus mežaudžu nociršanai sanitārajā vienlaidus cirtē ar kopējo platību 1297 hektāri. Ja arī jūsu meža īpašumā ir kāda dabas katastrofā iznīcināta mežaudze, tad tās atjaunošanai arī ir pieejams ES atbalsts.

Plašāku informāciju par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta pasākumi.

Projekta iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personiski LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā administrācijā. Pasta sūtījuma veidā  saņemtie projekta iesniegumi netiks pieņemti un reģistrēti!

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus apmeklēt seminārus par pieejamo Eiropas Savienības atbalstu un projektu praktisko īstenošanu. Par semināriem var interesēties www.laukutikls.lv vai pie MKPC nodaļu darbiniekiem.

Raksta sagatavošanā izmantota LAD informācija.

Sarmīte Grundšteine

MKPC direktora vietniece informācijas un apmācību jomā