Jūs atrodaties šeit

Meža īpašniekiem pieejamas bezmaksas konsultācijas

Mežsaimniecība

SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sāk konsultāciju projekta īstenošanu Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.

Projekta ietvaros meža īpašniekiem (fiziskām un juridiskām personām), tiesiskajiem valdītājiem ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas par noteiktiem jautājumiem, kas saistīti ar meža zemes apsaimniekošanas ekonomiskajiem un vides rādītājiem.

Konsultāciju sniegšanu nodrošina Eiropas Savienības (ES) atbalsta finansējums, taču visiem meža īpašniekiem tas nebūs pietiekams.

Mežsaimniecības jomā tiek sniegtas konsultācijas šādos jautājumos:

  • dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība (meža īpašuma apsekošana, atzinums par meža zemē sastopamajiem ES un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamiem meža biotopiem, t.sk. rekomendējamo apsaimniekošanas režīmu, veicamajiem uzturēšanas vai atjaunošanas pasākumiem);
  • savvaļas putnu aizsardzība (atzinums par meža zemē sastopamajām īpaši aizsargājamām putnu sugām, t.sk. rekomendējamo meža apsaimniekošanas režīmu, veicamajiem biotehniskajiem pasākumiem);
  • ūdens resursi (meža apsaimniekošanas plānošana upju, ezeru un citu ūdensobjektu aizsargjoslās, t.sk. ciršanai plānotās platības un atstājamo, izcērtamo koku noteikšana);
  • ekonomisko un vides rādītāju jautājumi, ja konsultāciju saņēmējs ir komersants lauku apvidū, kurš darbojas mežsaimniecības nozarē un kura apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 EUR (meža īpašuma apsekošana, meža īpašuma apsaimniekošanas plāns, t.sk. meža resursu novērtējums, koksnes resursu ieguves plānojums noteiktam periodam).

Maksimālais atbalsta apmērs vienam konsultāciju saņēmējam visā plānošanas periodā ir 1 500 EUR. Atbalsta apmērs summējas ar citu jomu konsultāciju jautājumiem, piemēram, lauksaimniecības jautājumiem.

Pēc konsultācijas meža īpašniekam tiks izsniegta meža apmeklējuma lapa ar konsultanta ieteikumiem, atzinums, koksnes resursu novērtējums, meža apsaimniekošanas plāns un cita saistītā dokumentācija.

Plašāku informāciju par pieteikšanos un konsultāciju saņemšanu var saņemt MKPC nodaļās. Meža īpašniekam jāvēršas attiecīgajā nodaļā, kurā atrodas meža īpašums. Nodaļu kontakti pieejami interneta vietnē www.mkpc.llkc.lv, sadaļā – Speciālisti.

Konsultācijas tiek īstenotas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam „Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma „Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanas” ietvaros. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.