Jūs atrodaties šeit

Meža īpašnieku pienākums – veikt meža inventarizāciju

Mežsaimniecība

Šoreiz atbildam uz “Čiekura” lasītāja jautājumu: “Mūsu ģimenes īpašumā ir 10 ha meža. Esam saņēmuši rakstisku Valsts meža dienesta vēstuli (atgādinājumu), ka mūsu meža īpašumam 1999. gadā veiktajai meža inventarizācijai beidzies termiņš. Lai veiktu jaunu meža inventarizāciju, nepieciešami līdzekļi, kas šobrīd nav pieejami. Vai sekos kādas sankcijas no Valsts meža dienesta?”

Meža likuma 29. pants nosaka, ka meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošina pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniedz Valsts meža dienestam, kā arī vismaz reizi 20 gados veic atkārtotu meža inventarizāciju.

Daudziem meža īpašniekiem 2020. gadā beidzas meža inventarizācijas derīguma termiņš. Meža īpašniekiem ir svarīgi saprast, ka meža inventarizācija vispirms ir vajadzīga pašiem. Valsts meža dienesta mērķis nav sodīt meža īpašnieku par neveiktu meža inventarizāciju, bet gan rīkoties tā, lai meža īpašnieks veiktu šo inventarizāciju, lai izprastu, kas ir mežā un kas būtu darāms, lai gūtu no sava īpašuma apsaimniekošanas vislielāko labumu.

Jāsaprot, ka īpašums uzliek arī pienākumus, kas ir jāievēro un jāpilda saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tas attiecas arī uz meža īpašumu. Īpašnieks var gan cirst mežu, gan izmantot atpūtai, bet vienlaikus ir jārēķinās arī ar pienākumiem kā, piemēram, savlaicīga nodokļu samaksa, meža uguns apsardzības noteikumu ievērošana mežā, atkritumu neuzkrāšana mežā un vismaz reizi 20 gados meža inventarizācijas veikšana.

Valsts meža dienests 2020. gadā sāka informēt meža īpašniekus par nepieciešamību veikt pirmreizējo vai atkārtoto meža inventarizāciju savā īpašumā. Pavisam noteikti Valsts meža dienests vispirms informēs visus tos īpašniekus, kuriem nav veikta meža inventarizācija vai tai beidzies derīguma termiņš, aicinot šo pienākumu izpildīt līdz 2020. gada beigām. Savukārt 2021. gadā Valsts meža dienests izvērtēs informēšanas kampaņas rezultātus un tad lems par tālāko rīcību.

Informācijai: derīga meža inventarizācija ir viens no priekšnoteikumiem, lai veiktu koku ciršanu mežā, veiktu atmežošanu, pretendētu uz valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijā. Pēc meža inventarizācijas datiem, meža īpašnieks var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par īpašumā esošajām jaunaudzēm un saimnieciskās darbības aprobežojumiem.

Jāatceras, ka meža inventarizāciju ir tiesīgs veikt tikai Valsts meža dienestā oficiāli reģistrēts meža inventarizācijas veicējs, kura darba kvalitātei katru gadu tiek sekots līdzi. Informācija par šiem speciālistiem un viņu tālruņu numuri ir pieejami ikvienā mežniecībā, kā arī Valsts meža dienesta mājaslapā – www.vmd.gov.lv sadaļā Meža inventarizācija.

Kas ir meža inventarizācija?

Meža inventarizācija ir informācijas iegūšana par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm un iegūtās informācijas dokumentēšana. Meža inventarizācijas derīguma termiņš ir 20 gadi.

Meža inventarizāciju veic sertificēti speciālisti. Latvijā ir divi sertifikācijas uzņēmumi – “Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība” un SIA “Silvasert”. To interneta mājaslapās pieejami meža inventarizācijas veicēju saraksti ar papildinformāciju par sertificēto personu sertifikāta derīguma termiņu, kontaktiem un darbības reģionu. Latvijā ir 515 personas, kam ir meža inventarizācijas veicēja sertifikāts.

Meža nogabalu inventarizāciju sertificētā persona veic, balstoties uz Valsts zemes dienestā pieejamo informāciju. Tāpat tiek izmantota informācija no novada teritorijas plānošanas dokumentiem. Lai meža inventarizācija būtu derīga un uz tās pamata varētu plānot koku ciršanu, dabas aizsardzību un citas darbības, tai jābūt apstiprinātai VMD. Pēc datu iegūšanas inventarizācijas veicējs nodrošina to apstrādi un nodošanu meža īpašniekam un VMD.

Meža inventarizācijas dati ir informācija. Par tās neiesniegšanu VMD likumdevējs saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu ir paredzējis sodu.

Cik maksā meža inventarizācija?

Meža inventarizācijas cenu nosaka brīvais tirgus, tomēr orientējoši līdz 10 hektāru liela meža inventarizācija izmaksās aptuveni 100–150 eiro. Ja meža zemju platība pārsniedz 10 hektārus, tad inventarizācija izmaksās vidēji 10–15 eiro par vienu hektāru. Vislabāk, ja meža īpašnieks gala izdevumus noskaidro pirms darbu veikšanas.

Foto: R. Mežaks

Selva Šulce,
VMD