Jūs atrodaties šeit

Papildināta MKPC e-semināru sadaļa

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) ir papildinājis e-semināru sadaļu ar jauniem informatīvajiem semināriem.

Meža audzēšanas riski
Mežaudžu augšanas procesā uz tām lielu ietekmi atstāj dažādi riska faktori. Abiotiskie un biotiskie faktori ir dabīgie ekoloģiskie faktori; abiotiskie ir nedzīvas dabas (ūdens, uguns, vējš u.c.), bet biotiskie ir dzīvās dabas faktori (pārnadžu bojājumi, kukaiņu bojājumi, sēņu un vīrusu slimības, sugu savstarpējā mijiedarbība u.c.). Savukārt antropogēnie faktori ir tie, ko tīšā vai netīšā veidā rada cilvēks (bojājumi, kas radušies, izmantojot tehniku, cilvēku izraisītas dabas katastrofas, kaitīgu vielu noplūšana dabā u.c.). Šajā seminārā apskatīti biežak sastopamie un bīstamākie riska faktori un to risinājumi. Semināru sagatavoja MKPC Ludzas nodaļas mežsaimniecības konsultante Diāna Agafonova.

Pārējo meža īpašnieku stāvoklis valstī, pieteikšanās Natura 2000 maksājumiem
Seminārā apkopota statistika un pēdējo gadu tendences par privāto un pārējo mežu īpašniekiem, sniegts pārskats par aprobežojumiem privāto un pārējo mežu īpašnieku teritorijās. Sniegta informācija par atbalsta iespējām Natura 2000 teritorijām. Semināru sagatavoja MKPC projektu vadītāja Madara Černuho.

Atmežošana
Atmežošana - personas darbības izraisīta meža pārveidošana citā zemes lietošanas veidā. Biežākie atmežošanas mērķi ir būvniecība (individuālo dzīvojamo māju apbūve, inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūve, satiksmes infrastruktūras objektu apbūve), derīgo izrakteņu ieguve un lauksaimniecības zemes ierīkošana. Šajā seminārā sniegta svarīgākā informācija, kas būtu jāzina meža īpašniekam, kurš savā īpašumā paredzējis veikt šadu darbību. Semināru sagatavoja MKPC Sēlijas nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante Inga Buša.

Mežizstrādes liegums putnu ligzdošanas laikā
Pavasarī atgriežas gājputni un steidz vīt ligzdas, domājot par pēcnācējiem. Vairākums putnu dzīvo mežā un ir neatņemama meža ekosistēmas sastāvdaļa. Lai netraucētu dzīvniekus un putnus vairošanās sezonā, meža apsaimniekošanā saskaņā ar MK Nr. 936 “Dabas aizsardzības noteikumiem meža apsaimniekošanā” paredzēti dažādi mežsaimniecisko darbību ierobežojoši aizliegumi. Šajā seminārā apskatītas dažādas mežā dzīvojošo putnu sugas, un sniegta informācija par to, kā cilvēka darbība mežā tās ietekmē. Semināru sagatavoja MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas mežsaimniecības konsultants Elvijs Kantāns.