Jūs atrodaties šeit

Pieejamas bezmaksas konsultācijas par mežu

Mežsaimniecība

Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam projekta ietvaros meža īpašniekiem ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar meža zemes apsaimniekošanas ekonomiskajiem un vides rādītājiem.

Mežsaimniecības jomā tiek sniegtas konsultācijas šādos jautājumos:

dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība (meža īpašuma apsekošana, atzinums par meža zemē sastopamajiem ES un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamiem meža biotopiem, t. sk. ieteicamo apsaimniekošanas režīmu, veicamajiem uzturēšanas vai atjaunošanas pasākumiem);

savvaļas putnu aizsardzība (atzinums par meža zemē sastopamajām īpaši aizsargājamām putnu sugām, t. sk. ieteicamo meža apsaimniekošanas režīmu, veicamajiem biotehniskajiem pasākumiem);

ūdens resursi (meža apsaimniekošanas plānošana upju, ezeru un citu ūdensobjektu aizsargjoslās, t. sk. ciršanai plānotās platības un atstājamo, izcērtamo koku noteikšana);

ekonomisko un vides rādītāju jautājumi, ja konsultāciju saņēmējs ir komersants lauku apvidū, kurš darbojas mežsaimniecības nozarē un kura apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 eiro (meža īpašuma apsekošana, meža īpašuma apsaimniekošanas plāns, t. sk. meža resursu novērtējums, koksnes resursu ieguves plānojums noteiktam periodam).

Maksimālais atbalsta apmērs vienam konsultāciju saņēmējam visā plānošanas periodā ir 1500 eiro. Atbalsta apmērs summējas ar citu jomu konsultāciju jautājumiem, piemēram, lauksaimniecībā.

Pēc konsultācijas meža īpašniekam tiks izsniegta meža apmeklējuma lapa ar konsultanta ieteikumiem, atzinums, koksnes resursu novērtējums, meža apsaimniekošanas plāns un cita saistītā dokumentācija.

Plašāku informāciju par pieteikšanos un konsultāciju saņemšanu var saņemt MKPC nodaļās. Meža īpašniekam jāvēršas attiecīgajā nodaļā, kurā atrodas meža īpašums. Nodaļu kontakti pieejami interneta vietnē www.mkpc.llkc.lv, sadaļā – speciālisti.

Konsultācijas tiek īstenotas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanas” ietvaros. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Pieteikšanās maksājumam par meža teritorijām

Lauku atbalsta dienestā (LAD) no šī gada 11. aprīļa līdz 22. maijam ir atvērta pieteikšanās ikgadējo kompensāciju maksājumam par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās un mikroliegumos, kuri atrodas Natura 2000 teritorijā vai ārpus tām.

Atbalstu var saņemt par meža zemes platību, kurā kārtējā gada 1. aprīlī ir spēkā kāds no šādiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem:

– aizliegta mežsaimnieciskā darbība,

– aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte,

– aizliegta galvenā cirte,

– aizliegta kailcirte.

Atbalsta pretendents ir persona, kura apsaimnieko mežu un kārtējā gada 15. jūnijā ir tā īpašnieks vai apsaimniekotājs (tiesiskais valdītājs), tiesisko valdītāju kooperatīvs vai tiesisko valdītāju apvienība. Meža inventarizācijai jābūt spēkā uz kārtējā gada 1. martu.

Atbalsta maksājumu var saņemt, ja pretendents līdz 22. maijam, bet ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 15. jūnijam LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) iesniedz pieteikumu. Plašāka informācija pieejama LAD mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki visos Latvijas reģionos sniedz konsultācijas, palīdz sagatavot un iesniegt attiecīgo dokumentāciju LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Uzziņai

Saskaņā ar Valsts meža dienesta Meža valsts reģistra informāciju Natura 2000 teritorijās iekļauti pavisam 345 345 hektāru mežu, kas sastāda 43,5% no kopējās valsts Natura 2000 teritorijas un veido 10,6% no kopējās meža platības. Natura 2000 valsts mežos aizņem 205 616 ha, privātajos mežos – 133 791 ha un pašvaldību mežos – 5939 hektāru.

Ieva DONIŅA,
MKPC Zemgales nodaļas Vecākā 
mežsaimniecības konsultante

FOTO Maija Birkena-Dzelzkalēja,
- Eksperte Laila Šestakovska konsultē par meža vides un ekonomiskajiem jautājumiem

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests