Jūs atrodaties šeit

Sācies jaunaudžu kopšanas laiks

Mežsaimniecība

Vasaras otrā puse ir labākais laiks, kad var veikt jaunaudžu kopšanu. Tā ne tikai ļauj izveidot augšanas apstākļiem piemērotu audzes sastāvu un uzlabot labvēlīgus koku augšanas apstākļus, bet arī samazina sniega un vēja bojājumu riskus.

Agrotehniskā kopšana

Par jaunaudžu kopšanu jādomā jau brīdī, kad kociņi ir tikuši iestādīti. Mežaudzes pirmajos gados ir jāparedz agrotehniskā kopšana, kad  mērķa sugas koki jāatbrīvo no zālaugiem un nevēlamām koku atvasēm. Tā tiek uzlaboti apgaismojuma, mitruma un barošanās apstākļi. Visu platību vienlaidus izkopt nav nepieciešams, lai nodrošinātu kociņu labvēlīgu “dzīves telpu”, pietiek izkopt vien 0,5–1 m rādiusā ap to. Bagātīgās augsnēs, kur zālaugu aizzēlums ir intensīvāks, saulmīļu sugām (piemēram, bērzam un priedei) kopšana visticamāk būs nepieciešama 2 reizes gadā. Īpaši svarīgi ir veikt kopšanu vasaras beigās, kad zālaugu augšana jau praktiski ir apstājusies. Tas nepieciešams, lai ziemā apsnigušie zālaugi kociņus nenoliektu un netraucētu to vertikālu augšanu nākamajā gadā.

 

Sastāva kopšana

Kad kociņi sasnieguši 2–4 m augstumu, sākas kociņu savstarpējā konkurence, tad veidojam mežaudzes sastāvu. Izcērtam nevēlamo sugu kokus un nodrošinām vēlamās sugas vienmērīgu izvietojumu platībā. Pēc kopšanas jāpaliek koku sugām, kuras ir piemērotas konkrētam meža tipam. Atstājamo kociņu skaits atkarīgs no koku sugas un augstuma. Kopšanas mērķis ir izveidot vēlamo sugu sastāvu audzē, palielināt koku ikgadējo pieaugumu un tādējādi – arī mežaudzes vērtību nākotnē. 

 

Koku sugu prasības

Skuju kokiem kopšanu ieteicams veikt oktobrī, novembrī, jo šajā laikā cirstos kociņus sniegs pieplacinās zemei, veicinot to ātrāku satrūdēšanu.

Priedei kopšanu nedrīkst nokavēt, galotnei jābūt brīvai. Lapu kokus ap priedēm var tikai aizlauzt, tas nedaudz aizsargās no meža zvēru postījumiem,  turklāt aizlauztajiem kociņiem neveidojas atvases.

Egle savukārt jākopj saudzīgāk, ja egles ir iepriekš nekoptas, tās jāatbrīvo, kopjot vairākos paņēmienos. Nav vēlams audzēt egles tīraudzi, piemistrojumā var atstāt, piemēram, bērzu. Ja audzē ir diezgan daudz lazdu, vēlams atstāt uz pudura kādus dzinumus, lai aizkavētu krūma ataugšanu.

Lapu kokiem kopšanu ieteicams veikt  jūlijā, augustā, jo audze būs pasargāta no straujas atvašu sazelšanas un atstājamie koki augšanas periodā nostiprināsies un būs noturīgāki pret vēja un sniega negatīvo iedarbību rudenī un ziemā.

Bērzu retina, kad audze ir sasniegusi aptuveni divu metru augstumu. Retinot audzi, nevajag atstāt bērzus ar resniem zariem, padēlu, žākļveida zarojumu un līku stumbru.

Sarežģītāk ir kopt dabiski veidojušās mistraudzes, jo tur ir diezgan dažādi koki, ar dažādu ēncietību.

Lai pareizi izkoptu jaunaudzes, jāraugās vairāk uz meža augšanas apstākļu tipu un koku sugām, kuras turpmāk vēlas audzēt saimnieks. Ja saimniekam šķiet grūti saprast, ko labāk atstāt un ko ne, ieteicams konsultēties ar meža nozares speciālistu vai apmeklēt kādu no semināriem, ko organizē LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (skatīt www.mkpc.llkc.lv).

Meža īpašnieka pienākums – kopt jaunaudzes

Pēc Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumiem (Nr. 308 no 02.05.2012.) Valsts meža dienests pārbauda atjaunoto mežaudžu (jaunaudžu) kopšanas kvalitāti 5 gadus vecās lapu koku audzēs un 10 gadus vecās skuju koku audzēs. Šāda prasība meža īpašniekam uzliek pienākumu kopt atjaunoto vai ieaudzēto mežaudzi noteiktā laikā pēc tās atjaunošanas vai ieaudzēšanas, vienlaikus dodot iespēju izvēlēties optimālu mežaudzes kopšanas laiku konkrētajā platībā, lai veidotu augstražīgas, bioloģiski noturīgas mežaudzes un palielinātu iegūstamo kokmateriālu preces vērtību.

Kociņu skaitu uz hektāra var noteikt pats meža īpašnieks, veidojot parauglaukumus un tajā saskaitot kociņus.  Parauglaukumus nogabalā jāizvieto vienmērīgi. Nepieciešamais parauglaukumu skaits ir atkarīgs no audzes platības, bet rādiuss atkarīgs no kociņu vidējā augstuma.

Jāatceras, ka, kopjot jaunaudzes ar krūmgriežiem, jāievēro darba drošības noteikumi. Ieteicams arī internetā (www.youtube.com) noskatīties AS “Latvijas valsts meži” sagatavoto filmiņu “Pareiza un raita jaunaudžu kopšana”. Filmiņā stāstīts, kā pareizi un raiti kopt jaunaudzes, lai mežs izaugtu vesels un bagāts ar koksni. Tā ir adresēta ikvienam, kurš strādā mežā.

Vairāk par jaunaudžu kopšanu var uzzināt LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra veidotā informatīvajā materiālā “Jaunaudzes kopšana – investīcijas nākotnei” (www.mkpc.llkc.lv) sadaļā Informatīvie materiāli.

Sarmīte Grundšteine,

MKPC Direktora vietniece informācijas un apmācību jomā,

Diāna Supe,

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas mežsaimniecības konsultante

Foto: MKPC arhīvs

Foto Galerija: