Jūs atrodaties šeit

Šogad atļauta migrējošo zosu atbaidīšana ar šaušanas metodi

Mežsaimniecība

Pavasarī, Latvijā atgriežoties migrējošiem gājputniem, lauksaimniekiem arvien aktuālāks kļūst jautājums par sējumu pasargāšanu no migrējošajām zosīm.

Lai mazinātu postījumus, ko migrējošās zosis pavasarī var nodarīt lauksaimniecības kultūrām, šogad Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) izņēmuma kārtā izsniegusi atļaujas 140 zemnieku saimniecībām migrējošo zosu atbaidīšanai ar šaušanas metodi. Noteikts kopējais šādi iegūstamo zosu skaits – 1000 indivīdi tikai trīs sugu zosīm: sējas zosīm (Anser fabalis), baltpieres zosīm (Anser albifrons) un Kanādas zosīm (Branta canadensis). Limitētā zosu ieguve atļauta tikai stingri noteiktās platībās līdz š. g. 31. maijam.

Atbaidīšana saskaņā ar medību normatīvajiem aktiem

Izsniegtās atļaujas nosacījumi paredz, ka zosu atbaidīšana ar limitētu putnu ieguvi notiek saskaņā ar medību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Papildus tam jāievēro īpaši nosacījumi, proti, pirms zosu letālās atbaidīšanas medniekiem jāreģistrējas, aizpildot īsu tiešsaistes anketu, savukārt pēc zoss nomedīšanas jānosūta īsziņa uz tālruni 27775667, kā arī jāaizpilda tiešsaistes atskaite par darbības veikšanu.

Limitētā zosu ieguve atļauta tikai ar rakstisku pilnvaru vai vienošanos apliecinošu dokumentu, kas dod tiesības veikt medības konkrētajā teritorijā. Zosis drīkst iegūt un atbaidīt tikai mednieki, ievērojot medības reglamentējošos normatīvos aktus un uzrādot Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtās atļaujas kopiju un pirms tam aizpildot pieprasīto dokumentāciju. Aizliegts lietot svinu saturošu munīciju. Zosu ieguve un atbaidīšana atļauta tikai diennakts gaišajā laikā, kad zosis nolaidušās lauksaimniecības zemēs. Ja zosis paceļas spārnos, ieguve un atbaidīšana jāpārtrauc.

Turpmāk Dabas aizsardzības pārvalde atļauju izsniegšanu zosu limitētai ieguvei neplāno palielināt, jo tas var radīt negatīvas sekas gan migrējošo un ligzdojošo zosu populācijai, gan var dot iemeslu Eiropas Komisijai sākt pārkāpumu procedūru pret Latviju par Putnu direktīvas neievērošanu.

Citas metodes

Sējumu pasargāšanai no migrējošajiem putniem atbaidīšana ar šaušanas metodi nav vienīgā iespēja.

Oskars Balodis, LLKC Augkopības nodaļas vadītājs, agronoms dalās pieredzē par biedēkļu izvietošanu laukos: “Jā, zosis baidās, tuvāk par 200 m neiet, tas nozīmē, ka biedēkļi ir jāizliek laukos sistemātiski un vienmērīgi. Izliekot biedēkļus, paši divas reizes dienā aizbraucam pastaigāties, un zosis saprotot, ka te ir “kustība”, un dodas uz citiem lauka masīviem. Citi izmanto uz mieta piesietus bigbag maisus, lai plivinās.”

Vēl viena no metodēm ir zosu atbaidīšana, izmantojot skaņas lielgabalu, tomēr saimnieki atzīst, ka šī metode ir efektīva tikai kombinācijā ar šaušanu. Zosis pie monotonās skaņas pierod, bet, ja redz, ka kādu no bara atšauj, tad pārējais bars saprot bīstamību un laižas projām.

Limitēto zosu ieguvi kontrolēs gan Dabas aizsardzības pārvalde, gan Valsts meža dienests. Tā kā šis ir pirmais gads, kad izņēmuma kārtā tiek pieļauta limitēta zosu ieguve pavasarī, Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemniekus un medniekus būt saprotošiem, ievērot atļauju nosacījumus un kontroles ietvaros sadarboties gan ar Dabas aizsardzības pārvaldes, gan Valsts meža dienesta inspektoriem. Plašāka informācija www.daba.gov.lv un www.vmd.gov.lv

Raksta sagatavošanā izmantota Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts meža dienesta informācija.

Foto: Oskars Balodis

Sarmīte Grundšteine,
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs 

Foto Galerija: 
Sējas zoss
Kanādas zoss
Baltpieres zoss