Jūs atrodaties šeit

Svarīga informācija meža īpašniekiem

Mežsaimniecība

Iestājoties pavasarim, līdzīgi kā lauksaimniecībā, arī mežos sākas rosība un salīdzinoši neilgā laikā jāpaspēj daudz izdarīt. Šoreiz par aktuālo, darāmo un iespējām, kuras nevajadzētu palaist garām.

Atvērta pēdējā ES atbalsta kārta mežiem šajā atbalsta periodā

Šogad Lauku atbalsta dienests no 5. maija līdz 5. jūnijam ir izsludinājis projektu pieņemšanu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs.

Aktivitātē “Meža ieaudzēšana” var veikt meža ieaudzēšanu un kopšanu, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu.

Aktivitātē “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams.

Jāņem vērā, ka kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023. gada 1. septembrim.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki var palīdzēt izvērtēt situāciju dabā projekta nosacījumu atbilstībai, sagatavot meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu, kā arī palīdzēt projekta iesniegšanā LAD Elektroniskajā reģistrācijas sistēmā un pārskata sagatavošanā par projekta īstenošanas rezultātiem.    

Var pieteikties kompensācijas maksājumam par NATURA 2000 meža teritorijām

Kompensācijas maksājums par saimnieciskās darbības aprobežojumiem Natura 2000 meža teritorijās ir ikgadējs kompensācijas maksājums par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem meža zemēs.

Atbalstam var pieteikties meža īpašnieki par meža zemju platībām, kas atrodas ES aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā, un mikroliegumos, kuri atrodas Natura 2000 teritorijās vai ārpus tām.

Atbalsta pretendentam LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā jāiesniedz vienotais iesniegums un vienotā iesnieguma pielikums “Natura 2000 mežiem pielikums”. Pieteikšanās uz platību maksājumiem ir atvērta 08.04.2020.–22.05.2020. Plašāk ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem var iepazīties www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi.

Sācies meža ugunsnedrošais laikposms

Šogad Valsts meža dienests, sākot ar 24. aprīli, ir noteicis meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.

Meža izstrādātājiem ir jāievēro, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.

Meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai nepieciešamības gadījumā meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā meža īpašnieka pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību.

Visiem iedzīvotājiem jāievēro ugunsdrošības prasības, piemēram, nenomest mežā degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus; nekurināt ugunskurus mežā; nebraukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem. Par ugunsdrošības prasību neievērošanu mežā var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību.

Meža īpašnieki aicināti apsekot egļu audzes

Ņemot vērā, ka 2019. gadā vairākās vietās Latvijā bija konstatēta visbīstamākā egļu audžu kaitēkļa – egļu astoņzobu mizgrauža – astiprināta savairošanās un saskaņā ar Zemkopības ministrijas izstrādāto “Rīcības plānu egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus)” izstrādāta anketa, kas ir viens no pasākumiem efektīvai šī kaitēkļa apkarošanai.

Valsts meža dienests aicina meža īpašniekus no 15. maija veikt īpašumā esošu 50 gadu vecu un vecāku egļu audžu apsekošanu un aizpildīt  anketu mizgraužu bojājumu uzskaitei www.vmd.gov.lv vai www.mkpc.llkc.lv.

Lai informētu meža īpašniekus par citām aktualitātēm, Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros ir sagatavojis un piedāvās meža īpašniekiem informatīvos e-seminārus. Tajos stāstīsim par aktualitātēm, kas saistītas ar valsts un ES likumdošanu un tās izmaiņām, valsts un ES atbalstu, Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam aktualitātēm un citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm. Plašāka informācija par e-semināriem būs pieejama www.mkpc.llkc.lv.

Foto: MKPC arhīvs

Sarmīte Grundšteine,
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs