Jūs atrodaties šeit

ES atbalsts mežsaimniecībai

Mežsaimniecība

Latvijas KLP Stratēģiskajā plānā 2023.–2027. gadam ir iekļauti arī pasākumi meža nozarei.

2021. gadā Eiropas Parlamenta, Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas sarunu dalībnieki vienojās par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu, kura tiks īstenota 2023.–2027. gadā.

Latvijā no 2019. līdz 2021. gadam notika darbs pie KLP izstrādes sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm KLP tematisko darba grupu formā. Rezultātā tika sagatavots Latvijas KLP Stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam projekts, kuru šogad novembrī Eiropas Komisija ir apstiprinājusi.

Plānā ir iekļauti arī pasākumi meža nozarei. Tie ietver atbalstu jaunaudžu retināšanai, meža ieaudzēšanai un mežaudžu nomaiņai. Atbalsts paredzēts arī mežaudžu atjaunošanai pēc postījumiem ugunsgrēka, dabas katastrofas vai kaitēkļu un slimību bojājumiem, kuru rezultātā mežaudze ir iznīcināta. Tāpat atbalsts paredzēts agrotehniskai kopšanai pēc mežaudzes nomaiņas, ieaudzēšanas, atjaunošanas pēc postījumiem.

Mežaudzes ierīkošana

Atbalsts paredzēts daļējai tādu ieguldījumu segšanai, kas ir nepieciešami, lai atbalsta nosacījumiem atbilstošā platībā ierīkotu mežaudzi vai papildinātu dabiski daļēji apmežojušās platības.

Atbalsta pasākums īstenojams atbilstoši meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānam, kas saskaņots ar Valsts meža dienestu. Viens atbalsta saņēmējs var saņemt atbalstu ne vairāk kā 20 hektāru meža ieaudzēšanai. Attiecināmās izmaksas mežaudzes izveidošanai būs 1123 EUR, dabiski ieaugušas mežaudzes papildināšanai –  649 EUR. Atbalsta intensitāte līdz 60%.

Mežaudzes atjaunošana pēc postījumiem

Atbalsts paredzēts tādu ieguldījumu segšanai, kas ir nepieciešami, lai atbalsta nosacījumiem atbilstošā platībā atjaunotu mežaudzi pēc ugunsgrēkiem vai abiotisku faktoru ietekmē radušies postījumi, piemēram, vējgāze, vējlauze, sniega un citi postījumi, kuru dēļ mežaudze iznīcināta. Būs nepieciešams Valsts meža dienesta izsniegts atzinums, ka konkrētajā platībā mežaudze ir iznīcināta un tajā veicama meža atjaunošana. Attiecināmās izmaksas būs 1085 EUR par vienu hektāru, kurā ietverts atbalsts par ierīkošanu. Atbalsta intensitāte – līdz 100%.

Mežaudzes nomaiņa

Atbalstu varēs saņemt par neproduktīvu mežaudžu (kas atbilst normatīvo aktu prasībām par koku ciršanu mežā) nomaiņu, kā arī par valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas mežaudzēs. Mežaudžu nomaiņu veic pakāpeniski, platībās saglabājot 30–50 vecākos dzīvotspējīgus iepriekšējās paaudzes kokus uz hektāra. Attiecināmās izmaksas būs 1161 EUR par vienu hektāru, kurā ietverts atbalsts par ierīkošanu.

Retināšana

Atbalstu piešķirs jaunaudžu retināšanai, investīciju atbalsta darbībām, kas būtiski uzlabo mežaudzes sastāvu un tās kvalitāti nākotnē. Jaunaudzes retina līdz 10 gadu vecās baltalkšņu mežaudzēs, līdz 40 gadu vecās skuju koku, ozolu, ošu mežaudzēs, ja koku augstums nepārsniedz 10 metrus un līdz 20 gadu vecās pārējo koku sugu mežaudzēs. Attiecināmās izmaksas jaunaudžu retināšanai būs 440 EUR. Atbalsta intensitāte – līdz 60%.

Agrotehniskā kopšana pēc mežaudzes ierīkošanas

Atbalstu piešķirs par kopšanu pēc neproduktīvu mežaudžu nomaiņas, kopšanu pēc valdošās koku sugas nomaiņas baltalkšņa un blīgznas mežaudzēs, kā arī par kopšanu pēc ieaudzēšanas un atjaunošanas pēc postījumiem.

Atbalstu atjaunotās mežaudzes agrotehniskajai kopšanai jeb uzturēšanai varēs saņemt atbilstoši apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānam trīs reizes piecu gadu periodā. Attiecināmās izmaksas – 204 EUR par vienu hektāru. Atbalsta intensitāte – līdz 60%, bet par atjaunotas  mežaudzes  agrotehnisko kopšanu pēc  atbalsta intensitāte – līdz 100%.

Palielināta Natura 2000 maksājuma mežiem likme par aizliegtu mežsaimniecisko darbību līdz 196 EUR (līdz šim 160 EUR) un par aizliegtu galveno cirti 145 EUR (līdz šim 120 EUR). Atbalsts meža īpašniekiem būs pieejams no 2023. gada vidus.

Plānotais ES finansējums 11,9 milj. EUR. Paredzēts valsts papildu finansējums 21 000 000 EUR.

Paredzētas izmaiņas ES atbalsta pasākumu administrēšanas nosacījumos, piemēram, atteikšanās no papīra formāta iesniegumiem. Būs izmaiņas arī projektu atlases kritērijos, kurus apstriprinās Latvijas Lauku attīstības programmas uzraudzības komitejā.

Jaunā ES atbalsta perioda pirmās projektu iesniegšanas kārtas plānotas orientējoši 2023. gada jūnijā.

Izmantoti materiāli no Ivetas Vaites, ZM Meža departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākās ekspertes, prezentācijas Mežsaimniecības konferencē meža īpašniekiem 2022.

Sagatavoja Līga Solosteja,
MKPC Mežsaimniecības projektu vadītāja

Foto: Sarmīte Grundšteine