Jūs atrodaties šeit

MKPC kopā ar pārējiem projekta LatViaNature īstenotājiem izvērš sadarbību ar ieinteresētajām pusēm

Mežsaimniecība

Lai rastu efektīvus risinājumus dabas vērtību saglabāšanai privātajās zemēs, LIFE Integrētā projekta LatViaNature īstenotāji t.sk. Meža konsultāciju pakalpojuma centrs (MKPC), izvērš sadarbību un uzsāk konsultācijas ar privāto zemes īpašnieku pārstāvošām organizācijām un citām ieinteresētajām pusēm. Paplašinātā sadarbība nodrošinās dažādu skatupunktu un viedokļu pārstāvniecību, veicinās mežu un zālāju īpašnieku iesaisti kompensāciju un motivējošo mehānismu pilnveidē.

Konsultatīvās grupas ietvaros pirmajā sanāksmē, kura norisinājās šī gada jūnijā, projekta īstenotājiem pievienojās Latvijas meža īpašnieku biedrība, Latvijas Mežu sertifikācijas padome, biedrība “Zemnieku saeima”, Zemkopības ministrija, Valsts meža dienests, Latvijas Pašvaldību savienība, Agroresursu un ekonomikas institūts un Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Plānots, ka Konsultatīvā grupa piedalīsies projekta aktuālo jautājumu apspriešanā vismaz divas reizes gadā, starp sanāksmēm iespējams dalīties ar labās prakses piemēriem izveidotajā kopdarba vietnē. Konsultatīvajā grupā interesentiem ir iespējams iesaistīties visā projekta laikā.

Konsultatīvās grupas dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta aktivitātēm kompensāciju un motivējošo mehānismu pilnveidei. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece Ilona Mendziņa atgādināja par līdz šim paveikto kompensāciju sistēmas pilnveidošanā, un skaidroja, kā LatViaNature paredzēts sekmēt identificēto kompensāciju jautājumu problēmu risināšanu. Tāpat I.Mendziņa iepazīstināja ar mežu un zālāju īpašnieku iesaistes iespējām, tostarp, brīvprātīgo dabas aizsardzības pasākumu testēšanu zālāju un mežu teritorijās.

Konstruktīvā dialogā ar Konsultatīvās grupas dalībniekiem tika apspriesti tuvākie privāto zemju īpašnieku iesaistes pasākumi – aptaujas ar mērķi noskaidrot mežu un zālāju īpašnieku viedokli, vajadzības un izpratni, tostarp, par līdzdarbošanos dabas daudzveidības saglabāšanā, nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem un to saturu, par kompensāciju mehānismiem, gan invazīvo sugu izplatīšanas mazināšanas metodēm u.c. Diskusijā par aptaujas anketās ietverto jautājumu loku tika saņemti pirmie priekšlikumi aptaujas anketu pilnveidei. Aptaujas ļaus iegūt svarīgu informāciju turpmākajiem rīcības pasākumiem, izstrādājot piemērotus instrumentus, metodes un risinājumus, gan arī vēlāk – testējot un demonstrējot tos privātajās zemēs. 

MKPC kā viens no projekta partneriem, un kurš vairāk kā 10 gadus sadarbojas tieši ar privātiem meža īpašniekiem, aktīvi iesaistījās meža īpašniekiem paredzēto aptauju izveidē, un tuvākā laikā veiks meža īpašnieku viedokļa noskaidrošanu visā Latvijas teritorijā, aicinot privātos meža īpašniekus tajās piedalīties un paust savu viedokli. Informācija tuvākā laikā sekos.

Sīkāka informācija par projektu: http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/life-ip-latvianature vai sazinoties ar MKPC projektu vadītāju Madaru Černuho (epasts: madara.cernuho@mkpc.llkc.lv, mob.tel.: 26822003).

LIFE Integrētā daudzgadu projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam. 

Projekta partnerību veido 10 organizācijas: vadošais partneris Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar  partneriem – Vides  aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu.

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.